Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απελευθερώθηκαν 12 όμηροι της Χαμάς και 30 Παλαιστίνιοι που κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές

Την απε­λευ­θέ­ρω­ση 12 ομή­ρων της Χαμάς — δέκα Ισραη­λι­νών και δύο υπη­κό­ων άλλων χωρών, οι οποί­οι παρα­δό­θη­καν στη Διε­θνή Επι­τρο­πή του Ερυ­θρού Σταυ­ρού (ΔΕΕΣ), ανα­κοί­νω­σε από­ψε ο εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών του Κατάρ. Οι ισραη­λι­νοί όμη­ροι που απε­λευ­θε­ρώ­θη­καν από­ψε είναι δέκα γυναί­κες, εκ των οποί­ων μία ανή­λι­κη (17 ετών).

Φωτο­ρε­πόρ­τερ του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου Ειδή­σε­ων (AFP) επι­βε­βαί­ω­σε ότι είδε μόνο γυναί­κες στα οχή­μα­τα της ΔΕΕΣ, αφό­του ολο­κλη­ρώ­θη­κε η παρά­δο­ση των ομή­ρων από μασκο­φό­ρους μαχη­τές της Χαμάς και του Παλαι­στι­νια­κού Ισλα­μι­κού Τζιχάντ.

Από την Παρα­σκευή, η Χαμάς απε­λευ­θε­ρώ­νει του­λά­χι­στον δέκα γυναί­κες και παι­διά από τους ομή­ρους που κρα­τά στη Λωρί­δα της Γάζας μετά την επί­θε­ση της 7ης Οκτω­βρί­ου, σε αντάλ­λαγ­μα για την απο­φυ­λά­κι­ση τρι­πλά­σιου αριθ­μού παλαι­στι­νί­ων κρατουμένων.

Μέχρι σήμε­ρα, 50 ισραη­λι­νοί όμη­ροι (σ.σ. ορι­σμέ­νοι εκ των οποί­ων με διπλή υπη­κο­ό­τη­τα) έχουν απε­λευ­θε­ρω­θεί στο πλαί­σιο αυτής της συμ­φω­νί­ας, η οποία τέθη­κε σε ισχύ την Παρα­σκευή για τέσ­σε­ρις ημέ­ρες και παρα­τά­θη­κε για άλλο ένα 48ωρο. Επι­πλέ­ον, 19 υπή­κο­οι άλλων χωρών έχουν απε­λευ­θε­ρω­θεί από την παλαι­στι­νια­κή ισλα­μι­στι­κή οργά­νω­ση εκτός του πλαι­σί­ου της συμ­φω­νί­ας ανταλ­λα­γής κρατουμένων.

Τις ίδιες τέσ­σε­ρις ημέ­ρες, το Ισρα­ήλ συνέ­λα­βε του­λά­χι­στον 133 Παλαι­στί­νιους από την Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ και τη Δυτι­κή Όχθη, σύμ­φω­να με τις ενώ­σεις Παλαι­στι­νί­ων κρατουμένων.

«Όσο υπάρ­χει κατο­χή, οι συλ­λή­ψεις δεν θα στα­μα­τή­σουν. Οι άνθρω­ποι πρέ­πει να το κατα­λά­βουν αυτό για­τί αυτή είναι μια κεντρι­κή πρα­κτι­κή κατο­χής ενα­ντί­ον των Παλαι­στι­νί­ων και για τον περιο­ρι­σμό κάθε είδους αντί­στα­σης», δήλω­σε στο Al Jazeera η Amany Sarahneh, εκπρό­σω­πος της Εται­ρεί­ας Παλαι­στι­νί­ων Κρα­του­μέ­νων. «Αυτή είναι μια καθη­με­ρι­νή πρα­κτι­κή – όχι μόνο μετά τις 7 Οκτω­βρί­ου», πρόσθεσε.

Τις πρώ­τες δύο εβδο­μά­δες μετά τις 7 Οκτω­βρί­ου, το Ισρα­ήλ διπλα­σί­α­σε τον αριθ­μό των Παλαι­στι­νί­ων υπό κρά­τη­ση από 5.200 σε περισ­σό­τε­ρους από 10.000. Ο αριθ­μός αυτός περιε­λάμ­βα­νε 4.000 εργά­τες από τη Γάζα που δού­λευαν στο Ισρα­ήλ και κρα­τή­θη­καν πριν απε­λευ­θε­ρω­θούν αργό­τε­ρα στη Γάζα.

Παλαι­στί­νιοι δικη­γό­ροι κρα­του­μέ­νων και ομά­δες παρα­κο­λού­θη­σης έχουν κατα­γρά­ψει 3.290 συλ­λή­ψεις στη Δυτι­κή Όχθη και την Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ από τις 7 Οκτωβρίου.

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο