Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απεργία αύριο σε Μετρό και Ηλεκτρικό — Οι συρμοί θα κινηθούν 9 π.μ.- 4 μ.μ., για διευκόλυνση των διαδηλωτών

Σε 24 απερ­γία προ­χω­ρά την Κυρια­κή 5 Μαρ­τί­ου, στις Γραμ­μές 1,2 και 3 του Μετρό, το Σωμα­τείο Ηλε­κτρο­δη­γών και λοι­πών εργα­ζο­μέ­νων κίνη­σης ΣΤΑΣΥ ΑΕ, απευ­θύ­νο­ντας κάλε­σμα για συμ­με­το­χή στο παλ­λαϊ­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στις 11 π.μ. στο Σύνταγμα.

Ταυ­τό­χρο­να, το Σωμα­τείο ενη­με­ρώ­νει ότι οι συρ­μοί θα κινη­θούν από τις 9 π.μ. έως τις 4 μ.μ., προς διευ­κό­λυν­ση της προ­σέ­λευ­σης των δια­δη­λω­τών στη συγκέ­ντρω­ση. Όπως ανα­φέ­ρει το Σωμα­τείο σε ανα­κοί­νω­σή του «σοκα­ρι­σμέ­νοι και βαθιά θλιμ­μέ­νοι για το φρι­κτό δυστύ­χη­μα στα Τέμπη, μικροί μπρο­στά στο μέγε­θος της κατα­στρο­φής, δεν έχου­με λόγια για να εκφρα­στού­με για την ασύλ­λη­πτου μεγέ­θους τρα­γω­δία. Ο πόνος των οικεί­ων και των συγ­γε­νών των θυμά­των του τρα­γι­κού σιδη­ρο­δρο­μι­κού δυστυ­χή­μα­τος δεν απα­λύ­νε­ται τού­τες τις ώρες με λόγια παρη­γο­ριάς. Ο θρή­νος τους, έχει τη συμπα­ρά­στα­ση και συμπα­ρά­τα­ξη όλων, που επε­κτεί­νε­ται και πέρα από τα σύνο­ρα της χώρας».

Το ΣΗΕΚ, συνε­χί­ζει η ανα­κοί­νω­ση, εκφρά­ζο­ντας την αμέ­ρι­στη στή­ρι­ξη στους συγ­γε­νείς των αδι­κο­χα­μέ­νων, καθώς και στα Σωμα­τεία που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στη HELLENIC TRAIN, αύριο 5 Μάρ­τη, πραγ­μα­το­ποιεί 24ωρη απερ­γία (Γραμ­μές 1, 2 & 3). Παρά τις προει­δο­ποι­ή­σεις, γρα­πτές και προ­φο­ρι­κές από τα Συν­δι­κά­τα των εργα­ζο­μέ­νων, ανα­φο­ρι­κά με τα προ­βλή­μα­τα και τα κενά ασφά­λειας, την απου­σία μέτρων προ­στα­σί­ας, τις σοβα­ρές ελλεί­ψεις σε προ­σω­πι­κό και εξο­πλι­σμό, οι αρμό­διοι κώφευαν επι­δει­κτι­κά! Προ­φα­νώς, απο­τε­λούν θια­σώ­τες του “αν δεν προ­κύ­ψει η ανα­πο­διά, τότε δεν λαμ­βά­νου­με μέτρα για να την απο­τρέ­ψου­με”. Και να που η ανα­πο­διά προ­έ­κυ­ψε και μάλι­στα έλα­βε δυσθε­ώ­ρη­τες και αβά­στα­χτες δια­στά­σεις, φέρ­νο­ντας στα χεί­λη μας ανα­πά­ντη­τα “για­τί;”.

Για­τί οι τερά­στιες παρα­λεί­ψεις, η εγκλη­μα­τι­κή αδια­φο­ρία σε Θέμα­τα ασφα­λεί­ας, οι αδι­καιο­λό­γη­τες καθυ­στε­ρή­σεις να στοι­χί­σουν τη ζωή σε τόσους αθώ­ους ανθρώ­πους και να στε­ρή­σουν μια για πάντα το χαμό­γε­λο από τα χεί­λη των δικών τους; Είναι τερά­στια η πολι­τι­κή ευθύ­νη γι αυτό και δε Θα ανε­χθού­με τη μετα­κύ­λι­σή της σε απο­διο­πο­μπαί­ους τρά­γους. Απαί­τη­σή μας: Να ανα­ζη­τη­θούν οι ευθύ­νες και να απο­δο­θεί δικαιοσύνη!».

«Να ληφθούν άμε­σα μέτρα για την απο­κα­τά­στα­ση και δια­σφά­λι­ση αυτού που λέγε­ται “ασφά­λεια Σιδη­ρο­δρό­μου” για να μην βιώ­σου­με ποτέ άλλο­τε τέτοιου εύρους τρα­γω­δία! Θρη­νού­με τους αδι­κο­χα­μέ­νους συμπο­λί­τες και συνα­δέλ­φους μας, εκφρά­ζου­με τα ειλι­κρι­νή μας συλ­λυ­πη­τή­ρια στις οικο­γέ­νειες τους και ως ελά­χι­στο φόρο τιμής συμ­με­τέ­χου­με στο συλ­λα­λη­τή­ριο που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο Σύνταγ­μα την Κυρια­κή 5 Μαρ­τί­ου και ώρα 11 π.μ. Γι αυτό το λόγο οι συρ­μοί θα κινη­θούν από τις 9 πμ έως τις 4μμ, προς διευ­κό­λυν­ση της προ­σέ­λευ­σης των δια­δη­λω­τών στη συγκέ­ντρω­ση που οργα­νώ­νουν τα Σωμα­τεία των σιδη­ρο­δρο­μι­κών» κατα­λή­γει η ανα­κοί­νω­ση του Σωμα­τεί­ου Ηλε­κτρο­δη­γών και λοι­πών εργα­ζο­μέ­νων κίνη­σης ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο