Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απεργία στα πλοία: Οι εφοπλιστές έχουν την κυβέρνηση, τη Δικαιοσύνη, τα ΜΜΕ… — Οι ναυτεργάτες μόνο την αλληλεγγύη μας

Δευ­τέ­ρα 3 Σεπτεμ­βρί­ου ξεκι­νά η απερ­γία των ναυ­τερ­γα­τών σε όλες τις κατη­γο­ρί­ες πλοί­ων. Ήδη έχει ξεκι­νή­σει η προ­σπά­θεια υπο­νό­μευ­σής της από τους μηχα­νι­σμό των εφοπλιστών:

Εργο­δο­τι­κοί συν­δι­κα­λι­στές (τσι­ρά­κια των εφο­πλι­στών)Προ­ε­τοι­μά­ζουν για άλλη μια φορά την υπο­νό­μευ­ση του απερ­για­κού αγώ­να των ναυ­τερ­γα­τών, σε συνα­ντή­σεις με τους εφο­πλι­στές. Το υπό­γειο αλι­σβε­ρί­σι της ΠΝΟ (είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με τους περι­βό­η­τους εργα­το­πα­τέ­ρες Ντα­λα­κο­γιώρ­γο και Χάλα — ΣΥΡΙΖΑ, ΛΑΕ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ) με τους εφο­πλι­στές και στό­χο ομο­λο­γη­μέ­νο «με σκο­πό τη ματαί­ω­ση της εξαγ­γελ­θεί­σας απερ­γί­ας την 3/9» δίνει και παίρ­νει τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες με συνε­χείς συναντήσεις. 

Χωρίς καμία εξου­σιο­δό­τη­ση και παρα­μο­νές της 24ωρης απερ­γί­ας των ναυ­τερ­γα­τών ο ΓΓ της ΠΝΟ Γ. Χαλάς και ο πρό­ε­δρος της ΠΕΜΕΝ Α. Ντα­λα­κο­γε­ώρ­γος συνα­ντή­θη­καν με τους εφο­πλι­στές στα γρα­φεία του Συν­δέ­σμου Επι­χει­ρή­σε­ων Επι­βα­τη­γού Ναυ­τι­λί­ας (ΣΕΕΝ).

Ακό­μη κι αν δεν τολ­μή­σουν να αλλά­ξουν την από­φα­ση της 24ωρης Πανελ­λα­δι­κής απερ­γί­ας την Δευ­τέ­ρα 3 Σεπτέμ­βρη από τις 06:00, με προ­ο­πτι­κή κλι­μά­κω­σης, θα προ­σπα­θή­σουν να απο­τρέ­ψουν την κλι­μά­κω­ση της απεργίας.

Κυβέρ­νη­ση (των εφο­πλι­στών, η συνή­θης πρα­κτι­κή και της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, είναι οι εφο­πλι­στές να ζητούν και ο υπουρ­γός να υπο­γρά­φει): Ήδη ο απερ­χό­με­νος υπουρ­γός είχε δηλώ­σεις πως «πρέ­πει με κάθε τρό­πο να απο­φευ­χθεί αυτή η απερ­γία σε αυτήν την κρί­σι­μη στιγ­μή όπου η του­ρι­στι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη». Στην ίδια ρότα και ο νυν.

– Δεν τους ένοια­ξε καθό­λου για τον του­ρι­σμό στην περί­πτω­ση της φωτιάς του Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος: ανέ­τοι­μη Cosco να παρά­σχει την υπο­δο­μή για την έγκαι­ρη απο­βί­βα­ση των επι­βα­τών (τι τρα­γι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα θα είχα­με σε δια­φο­ρε­τι­κή εξέ­λι­ξη της φωτιάς;), αδια­φο­ρία πλοιο­κτή­τριας εται­ρεί­ας για ταξι­διώ­τες και του­ρί­στες τους οποί­ους παρά­τη­σε στο λιμά­νι στην τύχη τους)
– Δεν πλήτ­τει τον του­ρι­σμό η αδειο­δό­τη­ση υπο­συ­ντη­ρού­με­νων πλοί­ων που εμφα­νί­ζουν συνε­χείς βλάβες
– Δεν πλήτ­τουν τον του­ρι­σμό οι κίν­δυ­νοι που δημιουρ­γού­νται από την εξά­ντλη­ση των πλη­ρω­μά­των με 15–18 ώρες (Δες «Νόρ­μαν Ατλά­ντικ» στη γραμ­μή Πάτρα – Ιτα­λία, όπου η ελλι­πής επάν­δρω­ση των πλοί­ων και τα εξα­ντλη­τι­κά ωρά­ρια είναι καθε­στώς και αυτά θέλουν και στην ακτοπλοΐα)
– Δεν πλήτ­τουν τον του­ρι­σμό τα πανά­κρι­βα εισιτήρια
– Το γεγο­νός ότι για τη λαϊ­κή οικο­γέ­νεια οι δια­κο­πές είναι άπια­στο όνει­ρο — εξαι­τί­ας των πολι­τι­κών τους — δεν πλήτ­τει τον τουρισμό

Μέσα Μαζι­κής Ενη­μέ­ρω­σης: Έτοι­μα να λει­τουρ­γή­σουν ως φυσε­ρό για το φού­ντω­μα του «κοι­νω­νι­κού αυτο­μα­τι­σμού», να υπε­ρα­σπι­στούν τους πλη­γέ­ντες μικρο­ε­παγ­γελ­μα­τί­ες του του­ρι­σμού, τους αγρό­τες και τις λοι­πές «πλη­γεί­σες» επαγ­γελ­μα­τι­κές ομά­δες (τις οποί­ες όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα αγνο­ού­σαν) από τους «προ­δό­τες» ναυτεργάτες.

Δικαιο­σύ­νη: Δοθεί­σης της ευκαι­ρί­ας (πρώ­τη προ­σφυ­γή) και αξιο­ποιώ­ντας το νομι­κό πλαί­σιο (που η συγκυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ συντη­ρεί και εμπλου­τί­ζει) , θα βγά­λει την απερ­γία παρά­νο­μη και καταχρηστική.

***

Από την άλλη, οι ναυ­τερ­γά­τες με τα ταξι­κά σωμα­τεία ΠΕΜΕΝ — ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και ΠΕΕΜΑΓΕΝ δίνουν ένα αγώ­να και για εμάς.

Η έντα­ση της επί­θε­σης εφο­πλι­στών — κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ όπως και των προ­κα­τό­χων τους, σε βάρος του συνό­λου των δικαιω­μά­των των ναυ­τερ­γα­τών, πάει χέρι-χέρι με τη χει­ρο­τέ­ρευ­ση του ακτο­πλοϊ­κού συγκοι­νω­νια­κού δικτύ­ου, με τις μειω­μέ­νες οργα­νι­κές συν­θέ­σεις, τα εξα­ντλη­τι­κά δρο­μο­λό­για και τα εξο­ντω­τι­κά ωρά­ρια εργα­σί­ας των ναυ­τερ­γα­τών, υπο­νο­μεύ­ο­ντας ακό­μα και την ασφά­λεια της ανθρώ­πι­νης ζωής στη θάλασ­σα. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα η πρό­σφα­τη πυρ­κα­γιά στο πλοίο “ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”, που έθε­σε σε άμε­σο κίν­δυ­νο την ασφά­λεια της ανθρώ­πι­νης ζωής των 875 επι­βαι­νό­ντων και των 141 μελών του πληρώματος.

Ζητούν το αυτο­νό­η­το: Μόνι­μη στα­θε­ρή εργα­σία για όλους, με Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση, 7ωρο — 5ήμερο — 35ωρο, Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση, προ­στα­σία στη δου­λειά, ενά­ντια στην ανερ­γία, με οργα­νι­κές συν­θέ­σεις να αντα­πο­κρί­νο­νται στις σύγ­χρο­νες ανάγκες.

Η θετι­κή εξέ­λι­ξη του αγώ­να των ναυ­τερ­γα­τών για ΣΣΕ με αυξή­σεις και επα­να­φο­ρά δικαιω­μά­των θα συμ­βά­λει και στις διεκ­δι­κή­σεις των υπό­λοι­πων κλάδων.

Κοι­νός μας αντί­πα­λός είναι η πολι­τι­κή των εφο­πλι­στών, του κεφα­λαί­ου και των εκπρο­σώ­πων τους, που επι­δει­νώ­νουν διαρ­κώς τις συν­θή­κες ζωής της εργα­τι­κής — λαϊ­κής οικο­γέ­νειας. Εντεί­νουν την εκμε­τάλ­λευ­ση για την αύξη­ση της κερ­δο­φο­ρί­ας τους.

Σε αυτή την απερ­γία, οι ναυ­τερ­γά­τες έχουν μόνο εμάς, χρειά­ζο­νται την αλλη­λεγ­γύη μας. Η απερ­γία των εργα­τών της Cosco, πριν λίγο διά­στη­μα, έδει­ξε ότι η απερ­γία με την αλλη­λεγ­γύη μας μπο­ρεί να έχει αποτέλεσμα.

Ατέ­χνως

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο