Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απεργία στην εστίαση: Τα «έψαλαν» στον Αδ. Γεωργιάδη στο Σύνταγμα

Τα «άκου­σε» από απερ­γούς της εστί­α­σης ο υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης ο οποί­ος βρέ­θη­κε στο Σύνταγ­μα την ώρα που πραγ­μα­το­ποιού­νταν συγκέ­ντρω­ση ενα­ντί­ον των μέτρων της κυβέρνησης.

Με το που εμφα­νί­στη­κε ο Γεωρ­γιά­δης — τον οποίο κάποιοι είχαν καλέ­σει να παρε­βρε­θεί — ακού­στη­καν απο­δο­κι­μα­σί­ες, καλώ­ντας τον να αποχωρήσει.

Παρά τις αντι­δρά­σεις ο υπουρ­γός συνέ­χι­σε να προ­κα­λεί με την παρου­σία του, την στιγ­μή που όλοι θυμού­νται τα υπο­τι­μη­τι­κά σχό­λια για τους ανθρώ­πους της εστί­α­σης, τους οποί­ους σε πρό­σφα­τη συνέ­ντευ­ξή του είχε χαρα­κτη­ρί­σει «αχά­ρι­στους».

Ο Αδ. Γεωρ­γιά­δης παρέ­μει­νε στον χώρο για λίγα λεπτά και αργό­τε­ρα απο­χώ­ρη­σε. Έσπευ­σε ωστό­σο να ανα­φέ­ρει στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης την… καλή του διά­θε­ση «για διάλογο»!

«Σήμε­ρα κατέ­βη­κα και έκα­να διά­λο­γο με τους συγκε­ντρω­θέ­ντες εκπρο­σώ­πους της εστί­α­σης στο Σύνταγ­μα. Όταν υπάρ­χει καλή διά­θε­ση και καλο­πι­στία όλα λύνο­νται», σημεί­ω­σε σε ανάρ­τη­σή του στο Facebook ο υπουργός.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι σήμε­ρα οι κατα­στη­μα­τάρ­χες της εστί­α­σης προ­χώ­ρη­σαν σε πανελ­λα­δι­κό κλεί­σι­μο των κατα­στη­μά­των τους, δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για τα νέα απα­ρά­δε­κτα κυβερ­νη­τι­κά μέτρα δια­χεί­ρι­σης της παν­δη­μί­ας, που για μια ακό­μη φορά μετα­φέ­ρουν το βάρος της ευθύ­νης για την απο­τρο­πή της διά­δο­σης στους επαγ­γελ­μα­τί­ες του χώρου.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο