Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απεργία στη Μαλαματίνα: Τραμπουκισμοί από τα ΜΑΤ που ανέλαβαν ξανά ρόλο απεργοσπαστικού μηχανισμού

Δυνα­μι­κή συγκέ­ντρω­ση στο εργο­στά­σιο της «Μαλα­μα­τί­να» πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το πρωί της Δευ­τέ­ρας οι απερ­γοί, οι οποί­οι συνε­χί­ζουν τον πολυ­ή­με­ρο απερ­για­κό τους αγώ­να καταγ­γέλ­λο­ντας τις απο­λύ­σεις των συν­δι­κα­λι­στών και απαι­τώ­ντας την ανά­κλη­ση όλων των απο­λύ­σε­ων και την υπο­γρα­φή Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης Εργασίας.

Οι απερ­γοί για ακό­μη μια φορά δέχτη­καν την απρό­κλη­τη και αναί­τια επί­θε­ση των δυνά­με­ων κατα­στο­λής, οι οποί­ες ανέ­λα­βαν τον ρόλο του «μπρά­βου» της εργο­δο­σί­ας και άνοι­ξαν δρό­μο για να περά­σουν φορ­τη­γά της εται­ρεί­ας, τα οποία μετέ­φε­ραν υλι­κά για να δου­λέ­ψουν οι απεργοσπάστες.

Με συν­θή­μα­τα όπως «Η τρο­μο­κρα­τία δεν θα περά­σει» οι απερ­γοί παρα­μέ­νουν στην πύλη, διεκ­δι­κώ­ντας το δίκιο τους.

Στο πλευ­ρό των απερ­γών της «Μαλα­μα­τί­να» βρέ­θη­καν εργα­ζό­με­νοι του δημό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα.

Για σήμε­ρα, η Πανελ­λα­δι­κή Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων στα Εμφια­λω­μέ­να Ποτά (ΠΟΕΕΠ) έχει κηρύ­ξει 24ωρη πανελ­λα­δι­κή απερ­γία ενά­ντια στην τρο­μο­κρα­τι­κή, εκδι­κη­τι­κή και παρά­νο­μη από­λυ­ση των δύο συν­δι­κα­λι­στι­κών στε­λε­χών του κλά­δου από την εργο­δο­σία της «Μαλα­μα­τί­νας». Το Εργα­τι­κό Κέντρο Θεσ­σα­λο­νί­κης, στη­ρί­ζο­ντας τον αγώ­να των απερ­γών, είχε προ­κη­ρύ­ξει 4ωρη στά­ση εργα­σί­ας ως τις 11 το πρωί για τους εργα­ζό­με­νους όλων των κλάδων.

Θυμί­ζου­με ότι η από­λυ­ση του Γ. Φραγ­γί­δη, προ­έ­δρου της ΠΟΕΕΠ και του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στη «Μαλα­μα­τί­να», και του Α. Μερ­κε­νί­δη, προ­έ­δρου του Σωμα­τεί­ου Οδη­γών — Πωλη­τών Β. Ελλά­δας, έρχε­ται σε συνέ­χεια των προη­γού­με­νων 15 παρά­νο­μων απο­λύ­σε­ων και του κλει­σί­μα­τος τμημάτων.

Στο πλευ­ρό των απερ­γών παα­ρα­βρέ­θη­κε αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ με τους Θανά­ση Χρη­στί­δη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, Λεω­νί­δα Στολ­τί­δη, βου­λευ­τή του ΚΚΕ και Σωτή­ρη Αβρα­μό­που­λο, περι­φε­ρεια­κό σύμ­βου­λο Κ. Μακε­δο­νί­ας με τη «Λαϊ­κή Συσπείρωση».

Την Παρα­σκευή 7 Οκτώ­βρη στις 6.30 μ.μ. θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί μαχη­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο μπρο­στά στα γρα­φεία της ΠΟΕΕΠ στο κέντρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης (Φιλίπ­που 43), ενά­ντια στις απο­λύ­σεις και την τρο­μο­κρα­τία που κλι­μα­κώ­νο­νται το τελευ­ταίο διά­στη­μα και σε μια σει­ρά άλλους χώρους εργα­σί­ας (μεταλ­λεία «Ελλη­νι­κός Χρυ­σός», «Πυρα­μίς», «Alumil» κ.λπ.).

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο