Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απεργία Τετάρτη 28 Φλεβάρη: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Το ένα μετά το άλλο τα σωμα­τεία των εργα­ζο­μέ­νων στον κλά­δο των μετα­φο­ρών εξαγ­γέλ­λουν κινητοποιήσεις.

Συγκε­κρι­μέ­να, απο­φά­σεις για το πώς θα κινη­θούν τα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς (ΜΜΜ), λαμ­βά­νουν οι συν­δι­κα­λι­στι­κοί φορείς των εργα­ζο­μέ­νων στις αστι­κές και υπε­ρα­στι­κές συγκοινωνίες.

Στα αστι­κά λεωφο­ρεία και τα τρό­λεϊ, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν στά­σεις εργα­σί­ας από την έναρ­ξη της βάρ­διας ως τις 9:00 π.μ. και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρ­διας, σύμ­φω­να με από­φα­ση του Συν­δι­κά­του Εργα­ζο­μέ­νων ΟΑΣΑ.

Ακι­νη­το­ποι­η­μέ­νο το μετρό την Τετάρ­τη, 28/2, καθώς 7 σωμα­τεία συμ­με­τέ­χουν στην 24ωρη απερ­γία της ΑΔΕΔΥ.

Επί­σης, 24ωρη απερ­γία θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο σιδη­ρό­δρο­μο, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου και του Προ­α­στια­κού της Αθή­νας και της Θεσ­σα­λο­νί­κης, σύμ­φω­να με από­φα­ση σωμα­τεί­ων εργα­ζο­μέ­νων (Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Σιδη­ρο­δρο­μι­κών, Πανελ­λή­νια Ένω­ση Προ­σω­πι­κού Έλξης, Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων ΟΣΕ, Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Προ­σω­πι­κού ΤΡΑΙΝΟΣΕ).

Η αρχή έγι­νε από τον σιδη­ρό­δρο­μο με την εξαγ­γε­λία απερ­γί­ας από την Πανελ­λή­νια Ενω­ση Προ­σω­πι­κού Ελξης (μηχα­νο­δη­γοί), οι οποία προ­χω­ρά σε κινη­το­ποι­ή­σεις την 28η Φεβρουα­ρί­ου, ημέ­ρα συμπλή­ρω­σης ενός έτους από την σιδη­ρο­δρο­μι­κή τρα­γω­δία των Τεμπών, η οποία άφη­σε πίσω της 57 νεκρούς, ζητώ­ντας την πλή­ρη δια­λεύ­καν­ση των αιτίων.

24ωρη πανελ­λα­δι­κή απερ­γία εξήγ­γει­λε την Παρα­σκευή και το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Σιδη­ρο­δρο­μι­κών και Μέσων Στα­θε­ρής Τρο­χιάς «αφε­νός ως ένδει­ξη σεβα­σμού στη μνή­μη των θυμά­των του τρα­γι­κού δυστυ­χή­μα­τος των Τεμπών και αφε­τέ­ρου στέλ­νο­ντας μήνυ­μα — απαί­τη­ση προς κάθε κατεύ­θυν­ση ότι για εμάς τους Σιδη­ρο­δρο­μι­κούς πάνω από όλους και πάνω από όλα είναι η ασφά­λεια των επι­βα­τών και των εργα­ζο­μέ­νων», όπως επι­ση­μαί­νουν σε ανα­κοί­νω­σή τους.

Οι σιδη­ρο­δρο­μι­κοί απαι­τούν «από­δο­ση ευθυ­νών στο σύστη­μα που δια­χρο­νι­κά, στά­θη­κε απέ­να­ντι στο Σιδη­ρό­δρο­μο και στους Σιδη­ρο­δρο­μι­κούς οι οποί­οι με επαγ­γελ­μα­τι­κή ευσυ­νει­δη­σία καθη­με­ρι­νά προ­σπα­θού­σαν και προ­σπα­θούν να κρα­τή­σουν «όρθιο» το Σιδη­ρό­δρο­μο. Είναι οι μόνοι που δεν φταί­νε για όλα αυτά που συμ­βαί­νουν καθώς χρό­νια «φωνά­ζουν» προς όλες τις κατευ­θύν­σεις για την ασφά­λεια του Σιδη­ρο­δρό­μου, για­τί έβλε­παν αυτά που έρχο­νταν! Από­δο­ση ευθυ­νών και πλή­ρη δια­λεύ­καν­ση του τρα­γι­κού δυστυ­χή­μα­τος και από­δο­ση Δικαιοσύνης».

Καμία πτή­ση δε θα εκτε­λεί­ται από και προς ελλη­νι­κά αερο­δρό­μια την Τετάρ­τη, καθώς και οι ελεγ­κτές ενα­έ­ριας κυκλο­φο­ρί­ας συμ­με­τέ­χουν με 24ωρη απερ­γία στην κινη­το­ποί­η­ση της ΑΔΕΔΥ. Εφό­σον η απερ­γία πραγ­μα­το­ποι­η­θεί, καμία πτή­ση πλην των απα­ραί­τη­των (αερο­δια­κο­μι­δές, κλπ) και των υπερ­πτή­σε­ων δε θα εξυπηρετείται.

Οι ιδιο­κτή­τες ταξί έχουν εξαγ­γεί­λει σύμ­φω­να με από­φα­ση του Σ.Α.Τ.Α. 48ωρη απερ­γία την Τρί­τη 27 και την Τετάρ­τη 28 Φεβρουα­ρί­ου 2024.

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο