Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απεργία 17 Απριλίου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

H Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Σιδη­ρο­δρο­μι­κών και Μέσων Στα­θε­ρής Τρο­χιάς, απο­φά­σι­σε ΟΜΟΦΩΝΑ τη συμ­με­το­χή της στην 24ωρη πανελ­λα­δι­κή απερ­γία αύριο ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024.

Στην ανα­κοί­νω­σή της ανα­φέ­ρει: «Καλού­με τα Σωμα­τεία — Μέλη μας και τους εργα­ζό­με­νους στο Σιδη­ρό­δρο­μο, να δώσουν δυνα­μι­κό παρόν στη συγκέ­ντρω­ση στις 11.00 ’π.μ. Στην Πλα­τεία Κλαυθ­μώ­νος (Αθή­να) αλλά και στις συγκε­ντρώ­σεις που θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν τα κατά τόπους Εργα­τι­κά Κέντρα της χώρας, αγω­νι­ζό­με­νοι ενά­ντια στην ακρί­βεια που μαστί­ζει όλα τα νοι­κο­κυ­ριά, ενά­ντια στην κρί­ση που ταλα­νί­ζει όλη την Ελλη­νι­κή κοινωνία».

Χωρίς δρο­μο­λό­για του Μετρό θα μεί­νει η Αττι­κή την Τετάρ­τη (17/04/2024) καθώς η ΣΕΛΜΑ ανα­κοί­νω­σε τη συμ­με­το­χή της στην 24ωρη απεργία.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Δεμέ­να θα παρα­μεί­νουν τα πλοία την Τετάρ­τη 17/04 σε όλη τη χώρα, καθώς η Διοί­κη­ση της Πανελ­λή­νιας Ναυ­τι­κής Ομο­σπον­δί­ας, απο­φά­σι­σε ομό­φω­να τη συμ­με­το­χή της στην 24ωρη πανελ­λα­δι­κή απεργία.

«Οι Έλλη­νες Ναυ­τερ­γά­τες, λόγω της ιδιαι­τε­ρό­τη­τας του ναυ­τι­κού επαγ­γέλ­μα­τος, είναι από τους πρώ­τους που έρχο­νται αντι­μέ­τω­ποι με τις επι­πτώ­σεις της ακρί­βειας για­τί είναι οι μόνοι, που στην καλύ­τε­ρη περί­πτω­ση, εργά­ζο­νται 5 με 6 μήνες το χρό­νο για να ζήσουν αυτοί και οι οικο­γέ­νειες τους όλο τον χρό­νο», ανα­φέ­ρει στην ανα­κοί­νω­σή της η Πανελ­λή­νια Ναυ­τι­κή Ομοσπονδία.

Από τις 09:00 με 21:00 τα λεωφορεία

Με στά­σεις εργα­σί­ας απο­φά­σι­σαν να συμ­με­τέ­χουν στην 24ωρη απερ­γία οι εργα­ζό­με­νοι του ΟΑΣΑ.

Ειδι­κό­τε­ρα, τα αστι­κά λεω­φο­ρεία στην Αθή­να ανα­μέ­νε­ται να κινη­θούν από τις 9:00 ως τις 21:00.

Η στά­ση εργα­σί­ας θα διαρ­κέ­σει από την έναρ­ξη της βάρ­διας ως τις 9:00 και από τις 21:00 ως τη λήξη της βάρδιας.

Κανο­νι­κά ανα­μέ­νε­ται να κινη­θούν τα λεω­φο­ρεία στις γραμ­μές του ΟΑΣΑ τις οποί­ες έχουν ανα­λά­βει τα ΚΤΕΛ.

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο