Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απεργία 17 Μάη — Ν. Παπαγεωργίου (ΠΑΜΕ): Να ακυρωθούν στην πράξη τα νέα αντιλαϊκά μέτρα -

Ο λαός, οι μισθω­τοί, οι αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι, οι συντα­ξιού­χοι θα πλη­ρώ­σουν για μια ακό­μη φορά ασή­κω­τα βάρη και από κοι­νού θα πρέ­πει να αντι­δρά­σουν για να ακυ­ρω­θούν στην πρά­ξη τα νέα αντι­λαϊ­κά μέτρα μας είπε το μέλος της  Πανελ­λα­δι­κής Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ Νίκος Παπαγεωργίου.

Μιλή­σα­με με τον Νίκο Παπα­γε­ωρ­γί­ου με αφορ­μή την απερ­γία της 17ης Μάη  ενά­ντια στο νέο πακέ­το αντι­λαϊ­κών μέτρων κυβέρ­νη­σης — κουαρ­τέ­του για το κλεί­σι­μο της Β Αξιολόγησης

Πακέ­το που περιλαμβάνει:

  • Μεί­ω­ση του αφο­ρο­λό­γη­του, ακό­μη και για όσους έχουν μηνιαίο εισό­δη­μα 400 ευρώ.
  • Νέο “τσε­κού­ρε­μα” σε συντά­ξεις, μισθούς, επιδόματα.
  • “Ξήλω­μα” της κυρια­κά­τι­κης αργί­ας που είναι το επι­στέ­γα­σμα της εργα­σια­κής ζού­γκλας, ενώ τα μεγα­θή­ρια του εμπο­ρί­ου θα πετά­ξουν μια και καλή εκτός αγο­ράς τους αυτοαπασχολούμενους.
  • Χτύ­πη­μα στα συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα, στο δικαί­ω­μα στην απερ­γία που μπαί­νει στο στόχαστρο.
  • Επέ­κτα­ση των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων, τα νέα προ­νό­μια και τις διευ­κο­λύν­σεις για το κεφάλαιο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο