Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απεργία 2 Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Με στά­σεις εργα­σί­ας και απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις, συμ­με­τέ­χουν οι εργα­ζό­με­νοι στα μέσα μετα­φο­ράς στην 24ωρη απερ­γία αντι­δρώ­ντας στο ανα­πτυ­ξια­κό πολυ­νο­μο­σχέ­διο της κυβέρνησης.

Συγκε­κρι­μέ­να, ακι­νη­το­ποι­η­μέ­νοι θα είναι οι συρ­μοί στις γραμ­μές 2 και 3 του Μετρό, λόγω συμ­με­το­χής των εργα­ζο­μέ­νων στην 24ωρη πανελ­λα­δι­κή απεργία.

Παράλ­λη­λα, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων Λει­τουρ­γί­ας Μετρό Αθη­νών, «προ­κη­ρύσ­σε­ται 3ωρη στά­ση εργα­σί­ας την Πέμ­πτη 3 Οκτω­βρί­ου από τις 12:00 έως 15:00», με αίτη­μα τη ΣΣΕ, η οποία αν και υπε­γρά­φη τον Ιού­νιο του 2019, δεν τίθε­ται σε ισχύ.

Τα λεω­φο­ρεία και τα τρό­λεϊ, την ημέ­ρα της απερ­γί­ας, θα κυκλο­φο­ρούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.

Επί­σης, ακι­νη­το­ποι­η­μέ­να θα είναι τα τρέ­να, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου και του Προ­α­στια­κού. Ωστό­σο, ανοι­χτό είναι το ενδε­χό­με­νο απερ­γί­ας και την επό­με­νη ημέ­ρα, την Πέμ­πτη 3 Οκτω­βρί­ου, εφό­σον δεν υπάρ­ξει συμ­φω­νία με τη διοί­κη­ση της εται­ρεί­ας για υπο­γρα­φή ΣΣΕ στην ΕΕΣΣΤΥ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο