Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απεργία 28 Φλεβάρη: Από Ομόνοια μέχρι Σύνταγμα απλώθηκαν οι διαδηλωτές

Με ενός λεπτού σιγή στη μνή­μη των νεκρών της τρα­γω­δί­ας στα Τέμπη ξεκί­νη­σε η μεγά­λη απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση Εργα­τι­κών Κέντρων-Ομο­σπον­διών-Συν­δι­κά­των στα Προπύλαια.

Αμέ­σως μετά, τα συν­θή­μα­τα «Το έγκλη­μα αυτό δεν θα ξεχα­στεί όλων των νεκρών θα γίνου­με φωνή» και «Στεί­λε όταν φτά­σεις, δεν έφτα­σε ποτέ, εκδί­κη­ση θα πάρου­με για σένα­νε μικρέ» δόνη­σαν την ατμό­σφαι­ρα στην απερ­για­κή συγκέντρωση.

«Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας — Τώρα να δυναμώσει ο αγώνας για τη ζωή μας ενάντια στην ακρίβεια για αυξήσεις στους μισθούς»

Μαζι­κές προ­συ­γκε­ντρώ­σεις που έχουν σχη­μα­τι­στεί στο κέντρο της Αθή­νας κατευ­θύ­νο­νται συνε­χώς στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση Εργα­τι­κών Κέντρων, Ομο­σπον­διών και Συν­δι­κά­των στα Προπύλαια.

«Τα λεφτά στις τσέ­πες μας γίνο­νται καπνός, οι μισθοί τελειώ­νουν στις 10 του μηνός», «Πανά­κρι­βα τα πάντα, πανά­κρι­βη ζωή, οργά­νω­ση κι αγώ­νας η μόνη επι­λο­γή» και «το έγκλη­μα αυτό δε θα ξεχα­στεί, όλων των νεκρών θα γίνου­με φωνή», είναι μερι­κά από τα συν­θή­μα­τα που ακού­γο­νται δυνα­τά στη μεγά­λη απερ­για­κή συγκέντρωση.

«Τα κέρ­δη τους ή οι ζωές μας — Τώρα να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας για τη ζωή μας ενά­ντια στην ακρί­βεια για αυξή­σεις στους μισθούς» είναι το κεντρι­κό σύν­θη­μα στην απερ­για­κή συγκέντρωση.

Μαζι­κή και μαχη­τι­κή η προ­συ­γκέ­ντρω­ση σωμα­τεί­ων και φορέ­ων νωρί­τε­ρα στην Καρό­λου στο κτί­ριο του ΟΣΕ, όπου τα συν­θή­μα­τα από την ατμό­σφαι­ρα έστει­λαν το μήνυ­μα ότι «Το έγκλη­μα αυτό δε θα ξεχαστεί».

Με το πανό που αναρ­τή­θη­κε στην πρό­σο­ψη του κτι­ρί­ου, με τα τρι­κά­κια που έρι­ξαν, με τα συν­θή­μα­τα που φώνα­ξαν τα μπλοκ των δια­δη­λω­τών, απαι­τούν να απο­δο­θούν ευθύ­νες κόντρα σε κάθε προ­σπά­θεια συγκά­λυ­ψης των αιτιών και αθώ­ω­σης των ενόχων.

«Η οργή μας να τσα­κί­σει την πολι­τι­κή που μετρά τη ζωή μας ως κόστος», είναι το κάλε­σμα που απευθύνουν.

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο