Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απεργία Cosco: “Φέρτε και τα Rafale! ‑Ούτε βήμα πίσω από το δικαίωμα στην απεργία και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας”

Ξεκί­νη­σε από τις 6 το πρωί χτες η 24ωρη απερ­γία στο λιμά­νι του Πει­ραιά των μελών της Ένω­σης των Εργα­ζό­με­νων στην Δια­κί­νη­ση Εμπο­ρευ­μα­το­κι­βω­τί­ων στις προ­βλή­τες του Πει­ραιά (ΕΝΕΔΕΠ), με συγκέ­ντρω­ση στις πύλες του λιμανιού.

Οι εργα­ζό­με­νοι στις προ­βλή­τες ΙΙ και ΙΙΙ δια­μη­νύ­ουν ότι δεν πρό­κει­ται να κάνουν βήμα πίσω από τα αιτή­μα­τα τους. Πάνο­πλες δυνά­μεις κατα­στο­λής έχουν κυκλώ­σει το χώρο μετα­τρέ­πο­ντας το λιμά­νι σε κανο­νι­κό στρατόπεδο.

«Ούτε βήμα πίσω από το δικαί­ω­μα στην απερ­γία και την υπε­ρά­σπι­ση των δικαιω­μά­των μας», το μήνυ­μα που στέλ­νουν, ενώ η απερ­γία είναι άκρως επιτυχημένη.

Την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη, τα δικα­στή­ρια του Πει­ραιά, με τις γνω­στές συνο­πτι­κές δια­δι­κα­σί­ες, έκα­ναν δεκτή τη σχε­τι­κή αίτη­ση της εργο­δο­σί­ας και απο­φά­σι­σαν 5 μέρες πριν την έναρ­ξη της απερ­γί­ας ότι αυτή είναι παρά­νο­μη.

ΠΑΜΕ: Βίντεο ‑Φωτογραφίες

Πάνοπλες δυνάμεις καταστολής ‑επιστράτευση μπράβων

Από τις 11μ.μ. με 12 τα μεσά­νυ­χτα στο λιμά­νι του Πει­ραιά, κλού­βες ΜΑΤΛιμε­νι­κοί, «Αύρα» της αστυ­νο­μί­ας, ΟΥΚ, δυνά­μεις ΔΙΑΣ και άλλες κατα­σταλ­τι­κές μονά­δες έχουν ζώσει το χώρο και τον έχουν μετα­τρέ­ψει σε στρατόπεδο.

Σοβα­ρές καταγ­γε­λί­ες κάνουν εργα­ζό­με­νοι της Cosco για επι­στρά­τευ­ση από την εργο­δο­σία μπρά­βων, γνω­στών και σεση­μα­σμέ­νων υπο­δί­κων για υπο­θέ­σεις της νύχτας σε όλη την περι­φέ­ρεια του Πει­ραιά, κατη­γο­ρού­με­νοι για σύστα­ση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης και εκβιασμούς.

«Τέτοιοι μπρά­βοι στέ­κο­νται αυτή τη στιγ­μή στις πύλες της Cosco για να ενι­σχύ­σουν το κλί­μα τρο­μο­κρα­τί­ας που έχει στή­σει η εργο­δο­σία και η κυβέρ­νη­ση στο λιμά­νι».
«Φέρ­τε και τα Rafale, …», δήλω­σε ένας εργα­ζό­με­νος που συμ­με­τέ­χει στην απεργία.

Πρό­κει­ται για 24ωρη προει­δο­ποι­η­τι­κή απεργία:

Οι εργα­ζό­με­νοι διεκ­δι­κούν υπο­γρα­φή ΣΣΕ που θα καλύ­πτει όλους τους εργα­ζό­με­νους, εφαρ­μο­γή του νόμου για τα ΒΑΕ σε όλους τους εργα­ζό­με­νους στο λιμά­νι, επα­να­πρό­σλη­ψη των συμ­βα­σιού­χων που δεν ανα­νε­ώ­θη­καν οι συμ­βά­σεις τους, μόνι­μη και στα­θε­ρή δου­λειά για όλους, εφαρ­μο­γή των ΒΑΕ σε όλες τις ειδικότητες.

Σύμ­φω­να με το σωμα­τείο, προη­γή­θη­καν τρεις άκαρ­πες συνα­ντή­σεις με την εργο­δο­σία της DPORT “Cosco”.

Βασίλης Μανωλάκος, ΔΣ του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ

Ενδια­φέ­ρον παρου­σιά­ζει το γεγο­νός ότι ο νόμος για τα ΒΑΕ καλύ­πτει νομι­κά όλους τους εργα­ζο­μέ­νους του λιμα­νιού τόσο στην περί­πτω­ση της προ­βλή­τας Ι (ΟΛΠ) όσο και στην περί­πτω­ση της προ­βλή­τας ΙΙ και ΙΙΙ (Cosco). Μόνο στην περί­πτω­ση της δεύ­τε­ρης ωστό­σο, ο νόμος δεν έχει ακό­μη εφαρμοστεί.

Το εύλο­γο ερώ­τη­μα που δημιουρ­γεί­ται είναι για­τί δεν εφαρ­μό­ζε­ται ο νόμος για ΒΑΕ στη Cosco, όταν μάλι­στα έχει αγο­ρά­σει το πλειο­ψη­φι­κό πακέ­το των μετο­χών του ΟΛΠ (70%); Το ίδιο ισχύ­ει και με τις συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις. Στη μια προ­βλή­τα εφαρ­μό­ζο­νται, στις άλλες όχι. 

«Φτά­σα­με στο σημείο μετά από δώδε­κα χρό­νια μεγά­λης κερ­δο­φο­ρί­ας για την εται­ρία, ο κόσμος που προ­σλαμ­βά­νει να είναι ακό­μη με τρί­μη­νες συμ­βά­σεις και με εκ περι­τρο­πής εργα­σία. Με 12–16 μερο­κά­μα­τα δηλα­δή το μήνα, υπάρ­χουν εργα­ζό­με­νοι που είναι ακό­μη και εννιά χρό­νια τώρα μέσα. Αυτά είναι τρα­γι­κά. Οι εργα­ζό­με­νοι τους οποί­ους η εται­ρία απα­σχο­λεί με εκ περι­τρο­πής εργα­σία στην ουσία δου­λεύ­ου­νε όσο δου­λεύ­ουν οι πλή­ρης απα­σχό­λη­σης. Παρό­λα αυτά, την εται­ρία την εξυ­πη­ρε­τεί να κρα­τά­ει αυτό το μοντέ­λο, καθώς ο εργα­ζό­με­νος είναι πιο ευά­λω­τος στις πιέ­σεις και τους εκβια­σμού της εται­ρί­ας. Πολ­λοί από τους εργα­ζό­με­νους από την άλλη, προ­σλαμ­βά­νο­νται με ιδιαί­τε­ρα «ομι­χλώ­δη κρι­τή­ρια»», ανα­φέ­ρει.

Η «λίστα εισόδου» της Cosco

Με ειδι­κή «λίστα εισό­δου» η εργο­δο­σία επέ­τρε­ψε την είσο­δο σε «ειδι­κά επι­λεγ­μέ­νους εργα­ζο­μέ­νους» -απερ­γο­σπά­στες, γύρω στα 50 άτο­μα, ενώ απα­γό­ρευ­σαν την είσο­δο όλου του υπό­λοι­που προ­σω­πι­κού (στον ίδιο τον χώρο εργα­σί­ας τους).  Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, το πρωί με την έναρ­ξη της απερ­γί­ας, δού­λε­ψαν «κανο­νι­κά» μόνο οι 2 εκ των 24 γερα­νών του λιμανιού.

Μ. Μπε­κρής: Είμα­στε ήδη νικη­τές! +VIDEO

Μεγά­λη επι­τυ­χία συνε­χί­ζε­ται η απερ­γία — Ούτε η τρί­τη βάρ­δια δεν μπή­κε για δου­λειά +VIDEO

Συνε­χί­ζε­ται η ενί­σχυ­ση των δυνά­με­ων κατα­στο­λής (VIDEO)

Με καθο­λι­κή συμ­με­το­χή συνε­χί­ζε­ται η απερ­γία στην πύλη +VIDEO — ΦΩΤΟ

Με συν­θή­μα­τα συνε­χί­ζε­ται η απερ­γία των λιμε­νερ­γα­τών +VIDEO

Με απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα και μαζι­κή συμ­με­το­χή στις πύλες συνε­χί­ζε­ται η απεργία 

«Να η αλή­θεια για την απερ­γία των εργα­ζο­μέ­νων στην COSCO.… Από τους 2200 εργα­ζό­με­νους έχου­νε μπει για δου­λειά 50″ +VIDEO

Και οι εργα­ζό­με­νοι της δεύ­τε­ρης βάρ­διας έμει­ναν έξω στην πύλη με τους συνα­δέλ­φους τους 

Π. Πολί­της: «Όλοι για έναν και ένας για όλους» +VIDEO

Μαζι­κά συνε­χί­ζουν την απερ­γία για τα δίκαια αιτή­μα­τά τους +VIDEO — ΦΩΤΟ

Οι εργα­ζό­με­νοι της ΛΑΡΚΟ στο πλευ­ρό των απερ­γών για να νική­σει η εργα­τι­κή τάξη +VIDEO — ΦΩΤΟ

Στο πλευ­ρό των απερ­γών ο Σύλ­λο­γος Εκτε­λω­νι­στών — Τελω­νεια­κών αντι­προ­σώ­πων Πει­ραιώς — Αθη­νών

Με απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα απα­ντούν οι απερ­γοί στο εντει­νό­με­νο όργιο κατα­στο­λής +VIDEO — ΦΩΤΟ

«Οι εργά­τες της COSCO δεν είναι μόνοι τους» +ΦΩΤΟ

Η εργο­δο­σία της COSCO — «Dport» πιέ­ζει την Αστυ­νο­μία να κατα­στεί­λει τους απερ­γούς +ΦΩΤΟ+

Συμπα­ρά­στα­ση στον δίκαιο αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων της COSCO

Μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης στους απερ­γούς εργα­ζό­με­νους στην COSCO

Οι εργά­τες της COSCO θα βγούν νικη­τές! Η κατα­στο­λή δεν θα περά­σει!

Αλλη­λεγ­γύη στους απερ­γούς της COSCO

Να έρθει τώρα η εργο­δο­σία να υπο­γρά­ψει τη σύμ­βα­ση +VIDEO — ΦΩΤΟ

Με απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα συνε­χί­ζε­ται η απερ­γία για την ικα­νο­ποί­η­ση των δίκαιων αιτημάτων 

Να υπο­γρα­φεί τώρα Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση Εργα­σί­ας +VIDEO — ΦΩΤΟ

Εργα­τι­κά Σωμα­τεία στο πλευ­ρό των απερ­γών +ΦΩΤΟ

«Ούτε βήμα πίσω από τα δικαιώ­μα­τα μας – Κάτω τα χέρια από την απερ­γία»

Χρ. Κατσώ­της: Να απο­χω­ρή­σουν άμε­σα οι δυνά­μεις κατα­στο­λής από το λιμά­νι του Πειραιά 

Ηχη­ρή και απο­φα­σι­στι­κή απά­ντη­ση δίνουν οι απερ­γοί — Στο πλευ­ρό τους και εργα­ζό­με­νοι άλλων κλά­δων +VIDEO — ΦΩΤΟ

Κύμα συμπα­ρά­στα­σης και αλλη­λεγ­γύ­ης στους απερ­γούς λιμε­νερ­γά­τες! — Όλοι στο λιμά­νι!

Σεση­μα­σμέ­νοι υπό­δι­κοι μπρά­βοι κάνουν τον «πορ­τιέ­ρη» για την εργο­δο­σία

Οι λιμε­νερ­γά­τες του ΟΛΠ παγώ­νουν τις εργα­σί­ες τους μέχρι να απο­συρ­θούν οι δυνά­μεις καταστολής 

Στο κενό το όργιο τρο­μο­κρα­τί­ας και κατα­στο­λής — Η απερ­γία είναι πετυ­χη­μέ­νη +VIDEO — ΦΩΤΟ+

Μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση στο λιμά­νι από τους απερ­γούς +VIDEO

«Η τρο­μο­κρα­τία δεν θα περά­σει» +VIDEO

Στε­λέ­χη του λιμε­νι­κού σε ρόλο προϊ­στα­μέ­νου της εργο­δο­σί­ας +VIDEO- ΦΩΤΟ

«Δεν πρό­κει­ται να μας στα­μα­τή­σουν» λένε οι απερ­γοί +VIDEO

Δυνά­μεις κατα­στο­λής έχουν κυκλώ­σει το λιμά­νι του Πει­ραιά — Δεν κάνου­με πίσω λένε οι απερ­γοί +VIDEO — ΦΩΤΟ

Ένωση Εργαζομένων Διακίνησης Εμπ|τίων
στις προβλήτες του Πειραιά

Κύμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης στους απεργούς λιμενεργάτες

Όπως πλη­ρο­φο­ρεί το 902.gr, με ανα­κοι­νώ­σεις του Εργα­τι­κά συν­δι­κά­τα και φορείς καταγ­γέλ­λουν την επι­χεί­ρη­ση τρο­μο­κρά­τη­σης των απερ­γών της COSCO που εξε­λίσ­σε­ται από τα ξημε­ρώ­μα­τα, καλώ­ντας τους εργα­ζό­με­νους να στη­ρί­ξουν την απερ­γία των λιμενεργατών.

Παράλ­λη­λα, τον μεγα­λειώ­δη απερ­για­κό αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων της Cosco χαι­ρέ­τι­σε ο Θανά­σης Ευαγ­γε­λά­κης, πρό­ε­δρος της ΠΕΜΕΝ μιλώ­ντας στη συγκέ­ντρω­ση. Σημεί­ω­σε ότι είναι συνέ­χεια του 7ημερου απερ­για­κού αγώ­να του προη­γού­με­νου δια­στή­μα­τος, ενός αγώ­να που συνε­χί­ζε­ται για­τί τα αιτή­μα­τα είναι δίκαια. Κατήγ­γει­λε τις δυνά­μεις κατα­στο­λής που έστει­λε η κυβέρ­νη­ση, σημειώ­νο­ντας ότι βρί­σκο­νται απέ­να­ντι από εργά­τες που αγω­νί­ζο­νται για να μη δου­λεύ­ουν σε συν­θή­κες γαλέρας.

Τέλος, επε­σή­μα­νε ότι ο αγώ­νας αυτός απο­τε­λεί παρα­κα­τα­θή­κη συνο­λι­κά για την εργα­τι­κή τάξη και τους εργαζόμενους.

Ο Νίκος Καμπου­ρού­δης μέλος της Διοί­κη­σης του Συν­δι­κά­του Μετάλ­λου Αττι­κής και Ναυ­πη­γι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας Ελλά­δας σημεί­ω­σε «ξέρου­με και εμείς τι σημαί­νει να πηγαί­νεις στη δου­λειά και να μη ξέρεις αν θα ξανα­γυ­ρί­σεις σπί­τι σου. Ξέρου­με τι σημαί­νει κατα­στο­λή». Κατήγ­γει­λε την κυβέρ­νη­ση που έστει­λε τις δυνά­μεις κατα­στο­λής και απαί­τη­σε να φύγουν από το λιμάνι.

Συμπα­ρά­στα­σή στους απερ­γούς της COSCO και κατα­δί­κη για το όργιο τρο­μο­κρα­τί­ας και κατα­στο­λής από κυβέρ­νη­ση και εργοδοσία

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο