Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΠΕΡΓΙΑ στην COSCO: Με αποφασιστικότητα και μαζική συμμετοχή στις πύλες συνεχίζεται η απεργία

Συνε­χί­ζουν την 24ωρη απερ­γία τους οι εργα­ζό­με­νοι της COSCO με απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα και μαζι­κή συμ­με­το­χή μπρο­στά στις πύλη της COSCO, κου­ρε­λιά­ζο­ντας το όργιο τρο­μο­κρα­τί­ας και κατα­στο­λής που έχουν εξα­πο­λύ­σει από το πρωί η εργο­δο­σία και η κυβέρ­νη­ση, στο λιμά­νι του Πειραιά.

Και οι δύο βάρδιες δεν έχουν πιάσει δουλειά, όπως αναμένεται να γίνει και στην τρίτη βάρδια.

Στο πλευ­ρό τους βρί­σκο­νται εργα­ζό­με­νοι από άλλους κλά­δους εκφρά­ζο­ντας την συμπα­ρά­στα­σή τους στον δίκαιο αγώ­να και τα αιτή­μα­τά τους, ενι­σχύ­ο­ντας το κύμα αλλη­λεγ­γύ­ης που έχει εκδη­λω­θεί από το πρωί.

COSCO: «Όλοι για έναν και ένας για όλους» (Φωτο+Video)

Διεκ­δι­κούν υπο­γρα­φή ΣΣΕ που θα καλύ­πτει όλους τους εργα­ζό­με­νους, εφαρ­μο­γή του νόμου για τα ΒΑΕ, επα­να­πρό­σλη­ψη όλων των συμ­βα­σιού­χων που δεν ανα­νε­ώ­θη­καν οι συμ­βά­σεις τους, μόνι­μη και στα­θε­ρή δου­λειά για όλους.

Οι εργαζόμενοι απαιτούν να αποχωρήσουν άμεσα από το λιμάνι οι δυνάμεις καταστολής.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο