Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΠΕΡΓΙΑ την Τετάρτη: Απάντηση στα ψέματα που διακινούν κύκλοι της ΓΣΕΕ και εργοδοσία #τέμπη_εγκλημα

Κύκλοι της ΓΣΕΕ μαζί με την εργο­δο­σία δια­δί­δουν ψευ­δώς στους εργα­ζό­με­νους πως δεν καλύ­πτο­νται για την αυρια­νή απερ­γία. Αύριο απερ­γούν οι δημό­σιοι υπάλ­λη­λοι όλης της χώρας που καλύ­πτο­νται από την από­φα­ση της ΑΔΕΔΥ που έχει προ­κη­ρύ­ξει 24ωρη πανελ­λα­δι­κή παν­δη­μο­σιο­ϋ­παλ­λη­λι­κή απεργία.

Επί­σης καλύ­πτο­νται όλοι οι εργα­ζό­με­νοι του ιδιω­τι­κού τομέα καθώς έχουν απο­φα­σί­σει απερ­γία τα εξής Εργα­τι­κά Κέντρα και Ομοσπονδίες:

Εργα­τι­κά Κέντρα:

Αθή­νας,

Πει­ραιά,

Λαυ­ρί­ου — Ανα­το­λι­κής Αττι­κής,

Ελευ­σί­νας-Δυτι­κής Αττικής,

Σαλα­μί­νας,

Θεσ­σα­λο­νί­κης,

Πάτρας,

Λάρι­σας,

Αγρι­νί­ου,

Άρτας,

Ιωαν­νί­νων,

Εύβοιας,

Ζακύν­θου,

Ηγου­με­νί­τσας,

Ηρα­κλεί­ου,

Καρ­δί­τσας,

Κέρ­κυ­ρας,

Κεφα­λο­νιάς — Ιθάκης, 

Βορεί­ου Συγκρο­τή­μα­τος Δωδεκανήσου, 

Λαμί­ας,

Λέσβου,

Λευ­κά­δας — Βόνιτσας, 

Λιβα­δειάς,

Νάου­σας,

Φωκί­δας,

Βόλου,

Καρ­δί­τσας,

Χανί­ων,

Πύρ­γου,

Κυκλά­δων,

Σάμου.

Ομο­σπον­δί­ες:

Ομο­σπον­δία Οικοδόμων, 

Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων σε Γάλα — Τρό­φι­μα — Ποτά, 

Ομο­σπον­δία Τύπου — Χάρ­του,

Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων στο Φάρ­μα­κο,

Ομο­σπον­δία Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Κλω­στο­ϋ­φα­ντουρ­γί­ας — Ιμα­τι­σμού — Δέρ­μα­τος Ελλά­δας (ΟΕΚΙΔΕ),

 Ομο­σπον­δία Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Ελλά­δας,

Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Λογι­στών (ΠΟΛ),

Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Θεά­μα­τος Ακρο­ά­μα­τος,

ΠΟΣΠΕΡΤ,

ΠΝΟ

Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων στην Ειδι­κή Αγωγή. 

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο