Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΠΘ: Καταγγελία για επιθέσεις αντικομμουνιστικών ομάδων σε μέλη της ΚΝΕ και της ΠΚΣ

Τις επιθέσεις αντικομμουνιστικών ομάδων σε μέλη της ΚΝΕ και συνδικαλιστές της «Πανσπουδαστικής ΚΣ» στο ΑΠΘ, καταγγέλλει με ανακοίνωσή του το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΕΙ Θεσσαλονίκης της ΚΝΕ

Όπως ανα­φέ­ρει, τις τελευ­ταί­ες μέρες μαζί με την εκτε­τα­μέ­νη κατα­στο­λή από την κυβέρ­νη­ση, φαί­νε­ται ότι εξε­λίσ­σε­ται ένα παράλ­λη­λο σχέ­διο που βάζει στο στό­χα­στρο μέλη της ΚΝΕ και συν­δι­κα­λι­στές της ΠΚΣ στο ΑΠΘ.

Συγκε­κρι­μέ­να:

Την Τετάρ­τη 1 Ιού­νη γνω­στές — άγνω­στες αντι­κομ­μου­νι­στι­κές ομά­δες γρά­φουν απει­λη­τι­κά συν­θή­μα­τα σε τοί­χους της Σχο­λής Θετι­κών Επι­στη­μών και του Πολυ­τε­χνεί­ου, υπο­γρά­φο­ντας μάλι­στα ως «αντι-ΚΝΕ».

Την ίδια μέρα ομά­δα 5 θρα­σύ­δει­λων προ­πη­λά­κι­σε με χυδαί­ες βρι­σιές και χαρα­κτη­ρι­σμούς την πρό­ε­δρο του ΦΣ Χημι­κού και μέλος του ΠΣ ΑΕΙ Θεσ­σα­λο­νί­κης της ΚΝΕ και τον πρό­ε­δρο του ΦΣ Φαρ­μα­κευ­τι­κής, πρω­το­ε­τή φοι­τη­τή και συν­δι­κα­λι­στή της ΠΚΣ.

Την Παρα­σκευή 3 Ιού­νη, ένα περι­φε­ρό­με­νο τσούρ­μο 15 ατό­μων, κυρί­ως από σχο­λές της Αθή­νας(!), μέλη μιας ολι­γο­με­λούς γκρού­πας των ΕΑΑΚ, αυτο­α­πο­κα­λού­με­νης ως ΑΡΑΣ, επι­τέ­θη­κε με τρα­μπού­κι­κο τρό­πο, κατά τη διάρ­κεια συνε­δρί­α­σης του ΔΣ ΤΕΦΑΑ, στα μέλη του ΔΣ και μέλη της ΚΝΕ και συν­δι­κα­λι­στές της ΠΚΣ.

Η ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρει επίσης:

«Γνω­ρί­ζα­με ότι ως τώρα η πρω­το­πό­ρα δρά­ση της ΚΝΕ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και ειδι­κά στο ΑΠΘ έχει ενο­χλή­σει: Τους φασί­στες στα Δυτι­κά, τις δυνά­μεις κατα­στο­λής, την κυβέρ­νη­ση και ειδι­κά την παρά­τα­ξή της στο ΑΠΘ, τους μπρά­βους της ΔΑΠ στο ΔΙΠΑΕ, τους ΝΑΤΟι­κούς στο λιμά­νι της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Ωστό­σο, δεν είχα­με κατα­λά­βει ότι πιο πολύ από όλους αυτούς είχαν ενο­χλη­θεί οι συγκε­κρι­μέ­νες ομά­δες, που θέλουν να αυτο­προσ­διο­ρί­ζο­νται και ως “αρι­στε­ρές”.

Οι ενέρ­γειές τους δεν μας εκπλήσ­σουν, εκφρά­ζουν το από­λυ­το πολι­τι­κό τους αδιέ­ξο­δο. Βοη­θούν όμως να βγουν συμπε­ρά­σμα­τα από κάθε καλό­πι­στο προ­ο­δευ­τι­κό άνθρω­πο, από απλούς φοι­τη­τές, ακό­μη και αυτούς που συμ­με­τέ­χουν στα ΕΑΑΚ και κατα­λα­βαί­νουν ότι τέτοιες ενέρ­γειες καμία σχέ­ση δεν έχουν με το κίνη­μα και με την ανά­γκη αντι­με­τώ­πι­σης της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής. Ο αντι­κομ­μου­νι­σμός είναι απα­ραί­τη­το συμπλή­ρω­μα της κατα­στο­λής. Οι ίδιες ομά­δες αξιο­ποιού­νται για το χτύ­πη­μα των συλ­λο­γι­κών δια­δι­κα­σιών των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων, απλώ­νο­ντας βού­τυ­ρο στο ψωμί της κυβέρ­νη­σης, στή­νο­ντας το απα­ραί­τη­το ντε­κόρ για την επί­θε­ση απέ­να­ντι στο φοι­τη­τι­κό κίνη­μα. Είναι οι πρώ­τοι νερο­κου­βα­λη­τές της εναλ­λα­γής κυβερ­νή­σε­ων και νέων σωτή­ρων. Προ­σπα­θούν να απο­προ­σα­να­το­λί­σουν την πάλη των φοι­τη­τών ενά­ντια στον νόμο-πλαί­σιο, να παρου­σιά­σουν τις αντι­δρα­στι­κές αλλα­γές ως απο­τέ­λε­σμα μόνο της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης, αφή­νο­ντας έξω από το κάδρο προη­γού­με­νες και επό­με­νες, την ίδια την ΕΕ.

Οι φοι­τη­τές τούς έχουν γυρί­σει την πλά­τη και μάλι­στα με εκκω­φα­ντι­κό τρόπο.

Τα μέλη της ΚΝΕ και ειδι­κά στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και στο ΑΠΘ έχου­με μπει μπρο­στά με απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα μαζί με χιλιά­δες φοι­τη­τές και φοι­τή­τριες, βάζο­ντας στην άκρη κάθε πιθα­νό και απί­θα­νο επί­δο­ξο να δημιουρ­γή­σει εμπό­δια στον αγώ­να μας. Τώρα μπο­ρεί να δυνα­μώ­σει η οργά­νω­ση της πάλης των φοι­τη­τών, για την αντι­με­τώ­πι­ση της κυβερ­νη­τι­κής κατα­στο­λής που θέλει να επι­βά­λει σιγή νεκρο­τα­φεί­ου στο επι­χει­ρη­μα­τι­κό πανε­πι­στή­μιο που σχε­διά­ζει. Οι φοι­τη­τές με τον αγώ­να μας θα ανα­τρέ­ψου­με αυτά τα σχέ­δια, με τους κομ­μου­νι­στές στην πρώ­τη γραμ­μή της πάλης! 

Ας είναι σίγου­ροι επί­σης όσοι οργα­νώ­νουν και συμ­με­τέ­χουν σε επι­θέ­σεις ενά­ντια σε κομ­μου­νι­στές και άλλους αγω­νι­στές, θα αντι­με­τω­πι­στούν από τον ίδιο το λαό και τη νεολαία!».

902.gr

Πανε­πι­στή­μια: Ή με τα ΜΑΤ ή με τους φοιτητές

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο