Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΠΘ: Με ελάχιστη θέρμανση το χειμώνα λόγω «υψηλού κόστους καυσίμων»!

Μέσα στη βδο­μά­δα, μέλη της πανε­πι­στη­μια­κής κοι­νό­τη­τας του Αρι­στο­τέ­λειου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης έλα­βαν e‑mail μετά από έγκρι­ση της Πρυ­τα­νεί­ας του Ιδρύ­μα­τος, με το οποίο ενη­με­ρώ­νο­νται πως η θέρ­μαν­ση θα στα­μα­τά στις 11 π.μ.

Συγκε­κρι­μέ­να, το σύστη­μα κεντρι­κής θέρ­μαν­σης θα λει­τουρ­γεί τις καθη­με­ρι­νές για τα κεντρι­κά κτί­ρια της πανε­πι­στη­μιού­πο­λης τις ώρες 6 π.μ. με 11 π.μ. ενώ για τα περι­φε­ρεια­κά κτί­ρια τις ώρες 8 π.μ. με 11 π.μ.

Η αιτιο­λο­γία για την από­φα­ση είναι πως πάρ­θη­καν υπό­ψη οι «απαι­τή­σεις εξοι­κο­νό­μη­σης Ενέρ­γειας λόγω της ενερ­γεια­κής κρί­σης και του ιδιαί­τε­ρα υψη­λού κόστους καυ­σί­μων», ενώ συστή­νε­ται επί­σης στους παρα­λή­πτες να μη χρη­σι­μο­ποιούν αερό­θερ­μα, να μη χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν το κλι­μα­τι­στι­κό του γρα­φεί­ου τους αν υπάρ­χει άλλη πηγή θερ­μό­τη­τας και να δια­τη­ρούν κλει­στά τα παρά­θυ­ρα και τις πόρ­τες, ώστε να μετρια­στούν οι απώ­λειες της όποιας θερ­μό­τη­τας θα παρέ­χε­ται από τις 3 έως 5 ώρες που θα λει­τουρ­γεί η θέρ­μαν­ση ημερησίως.

Ταυ­τό­χρο­να, η πρυ­τα­νεία του ΑΠΘ ενη­με­ρώ­νει πως οι ώρες λει­τουρ­γί­ας της κεντρι­κής θέρ­μαν­σης θα δια­μορ­φώ­νο­νται ανά­λο­γα με τις και­ρι­κές συν­θή­κες, πάντα όμως «με πνεύ­μα οικο­νο­μί­ας, που οφεί­λου­με να μας διακατέχει».

Σε ανα­κοί­νω­σή της, η ΤΕ Πανε­πι­στη­μί­ων της ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ σχολιάζει:

«Δεν πέφτου­με από τα σύν­νε­φα που με αυτή την από­φα­ση, για άλλη μια φορά θυσιά­ζο­νται οι ανά­γκες των φοι­τη­τριών και φοι­τη­τών, του πολυά­ριθ­μου προ­σω­πι­κού του ΑΠΘ. Δεν περι­μέ­να­με κάτι δια­φο­ρε­τι­κό από από­λυ­τη σύμπνοια με την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης. Η διοί­κη­ση του ΑΠΘ κάνει τα πάντα, όχι απλά για να εφαρ­μο­στεί ο νόμος που επι­βάλ­λει η θερ­μο­κρα­σία των εσω­τε­ρι­κών χώρων να μην ξεπερ­νά­ει τους 19 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, αλλά να μη φτά­σει ποτέ σε αυτό το επίπεδο.

Από κοι­νού με την κυβέρ­νη­ση, προ­σπα­θούν να μας γυρί­σουν έναν αιώ­να πίσω, για να συνε­χί­σουν να θησαυ­ρί­ζουν οι μονο­πω­λια­κοί όμι­λοι της Ενέρ­γειας και όχι μόνο. Αφού πρώ­τα έσκα­σαν από τα κέρ­δη, τώρα ξανα­μοι­ρά­ζουν τον κόσμο και τις αγο­ρές, στέλ­νο­ντας σε εμάς τον υπέ­ρο­γκο λογαριασμό.

Για άλλη μια φορά απο­δει­κνύ­ε­ται ποιο είναι το πραγ­μα­τι­κό πρό­σω­πο του επι­χει­ρη­μα­τι­κού πανε­πι­στη­μί­ου, το οποίο δια­μορ­φώ­θη­κε με την εφαρ­μο­γή της στρα­τη­γι­κής της ΕΕ μέσω αλλε­πάλ­λη­λων νόμων των κυβερ­νή­σε­ων ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ τα τελευ­ταία 25 χρό­νια. Από τη μια συσ­σώ­ρευ­ση εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ στους Ειδι­κούς Λογα­ρια­σμούς Κον­δυ­λί­ων Έρευ­νας (ΕΛΚΕ), για έρευ­να υπο­ταγ­μέ­νη στο κεφά­λαιο και κατά παραγ­γε­λία των επι­χει­ρη­μα­τιών ομί­λων. Από την άλλη υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό και περι­κο­πές στη θέρ­μαν­ση, σε υπο­δο­μές, στη φοι­τη­τι­κή σίτι­ση και στέ­γα­ση, σε προ­σω­πι­κό κ.ο.κ.

Δεν θα περά­σει. Θα βρεί­τε απέ­να­ντί σας τους φοι­τη­τές και τις φοι­τή­τριες, τις οικο­γέ­νειές τους, το προ­σω­πι­κό του ΑΠΘ.

Οι Σύλ­λο­γοι Φοι­τη­τών, Εργα­ζο­μέ­νων και Διδα­κτι­κού Προ­σω­πι­κού μαζί με το υπό­λοι­πο εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα θα φρο­ντί­σουν ώστε να μην πλη­ρώ­σουν για άλλη μια φορά τα σπασμένα».

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο