Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΠΘ: Νέος πρύτανης εξελέγη ο καθηγητής Δ. Κωβαίος

Νέος πρύ­τα­νης του Αρι­στο­τε­λεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης ανα­δεί­χθη­κε σήμε­ρα μετά από ψηφο­φο­ρία ο μέχρι τώρα αντι­πρύ­τα­νης Ακα­δη­μαϊ­κών Υπο­θέ­σε­ων και Φοι­τη­τι­κής Μέρι­μνας, καθη­γη­τής Δημή­τριος Κωβαίος.

Ο Δημή­τρης Κωβαί­ος δια­δέ­χε­ται το Νίκο Παπαϊ­ω­άν­νου, ο οποί­ος παραι­τή­θη­κε την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα, μετά την παρου­σί­α­ση του ψηφο­δελ­τί­ου Επι­κρα­τεί­ας της Νέας Δημο­κρα­τί­ας στο οποίο συμ­με­τέ­χει κατα­λαμ­βά­νο­ντας την 8η θέση.

Οι εκλο­γές εσω­τε­ρι­κών μελών του Συμ­βου­λί­ου Διοί­κη­σης είχαν προ­κη­ρυ­χθεί στις 22 Μαΐ­ου αλλά λόγω της προ­κή­ρυ­ξης των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών μετα­φέρ­θη­καν στις 24 Μαΐ­ου. Η θητεία του κ. Κωβαί­ου θα ολο­κλη­ρω­θεί στο τέλος Αυγού­στου 2023.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο