Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΠΘ: Σαν τον κλέφτη πήγε να μπει η πανεπιστημιακή αστυνομία — Άμεση αντίδραση των φοιτητών

Κυριο­λε­κτι­κά μέσα στα σκο­τά­δια η κυβέρ­νη­ση επι­χει­ρεί να βάλει την Πανε­πι­στη­μια­κή Αστυ­νο­μία μέσα στο ΑΠΘ.

Άμε­ση υπήρ­ξε η απά­ντη­ση των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων και συν­δι­κα­λι­στών διδα­σκό­ντων και εργα­ζο­μέ­νων που πραγ­μα­το­ποιούν παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας εντός του Ιδρύματος.

Επί­σης, οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι καλούν σε κινη­το­ποί­η­ση το πρωί της Πέμ­πτης, στις 9 π.μ. έξω από το κτί­ριο της Πρυ­τα­νεί­ας του ΑΠΘ.

Τα πρώ­τα στε­λέ­χη της ΟΠΠΙ μπή­καν λίγο πριν τις 10 μ.μ. στο ΑΠΘ κάνο­ντας μία πρώ­τη ανα­γνω­ρι­στι­κή βόλ­τα στους χώρους γύρω από την πρυ­τα­νεία. Δεν υπήρ­ξε καμία διευ­κρί­νη­ση εάν η πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία θα παρα­μέ­νει σε όλη τη διάρ­κεια του 24ώρου και το πότε θα αυξη­θεί ο αριθ­μός των αστυ­νο­μι­κών που θα την πλαι­σιώ­σουν ώστε να ανα­λά­βουν υπη­ρε­σία και σε άλλους χώρους του ιδρύματος.

Επί­σης, ισχυ­ρές δυνά­μεις των ΜΑΤ είναι μέσα στο ΑΠΘ.

Πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Με συν­θή­μα­τα ενά­ντια στη κατα­στο­λή, οι συγκε­ντρω­μέ­νοι φοι­τη­τές μαζί με συν­δι­κα­λι­στές διδά­σκο­ντες και εργα­ζό­με­νους του ΑΠΘ πραγ­μα­το­ποί­η­σαν πορεία στην Εγνα­τία που κατέ­λη­ξε στη Καμά­ρα, στο Κέντρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης ενά­ντια στην Πανε­πι­στη­μια­κή Αστυνομία.

Φωνά­ζο­ντας συν­θή­μα­τα όπως “η κατα­στο­λή δεν θα περά­σει των φοι­τη­τών η πάλη θα τη σπά­σει”, “Απ τα ιδρύ­μα­τα μας δεν λεί­πει η αστυ­νο­μία δώστε λεφτά καθη­γη­τές βιβλία”, “Ακού­στε καλά τι λένε οι φοι­τη­τές έξω η ΟΠΠΙ από τις σχο­λές” ξεκα­θά­ρι­σαν πως με τον συλ­λο­γι­κό και οργα­νω­μέ­νο μέσα από τους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους αγώ­να δεν θα επι­τρέ­ψουν την εγκα­τά­στα­ση της πανε­πι­στη­μια­κής αστυ­νο­μί­ας στις σχο­λές και κάλε­σαν σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στην κινη­το­ποί­η­ση της Πέμ­πτης στις 9 π.μ. στη Πρυ­τα­νεία του ΑΠΘ.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο