Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ — ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ Και στην τραπεζαρία ράντζα με ασθενείς στο Θριάσιο!!!

Απα­ρά­δε­κτη η κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί στην Ψυχια­τρι­κή Κλι­νι­κή του Θριά­σιου Νοσο­κο­μεί­ου, μια μέρα μετά τη γενι­κή εφημερία!

Η εικό­να είναι τρα­γι­κή, καθώς υπάρ­χουν ράν­τζα με ασθε­νείς ακό­μα και μέσα στην τραπεζαρία!

Όλη η κλι­νι­κή έχει γεμί­σει με ράν­τζα προ­κει­μέ­νου να …χωρέ­σουν οι ασθενείς.

thriasio4 thriasio3 thriasio2 thriasio1

Σε σχό­λιό της η ΟΕΝΓΕ σημειώνει:

«Εικό­νες από την Ψυχια­τρι­κή Κλι­νι­κή του Θριά­σιου Νοσο­κο­μεί­ου την επό­με­νη μέρα της γενι­κής εφημερίας,σε και­ρό παν­δη­μί­ας. Ράν­τζα παντού. Στους δια­δρό­μους, στην τρα­πε­ζα­ρία, σε κάθε σπι­θα­μή της κλι­νι­κής. Μόνο στα γρα­φεία του προ­σω­πι­κού δεν υπάρ­χουν ράν­τζα και στις τουαλέτες.

Από­σπα­σμα από την τοπο­θέ­τη­ση του πρω­θυ­πουρ­γού στο συνέ­δριο με θέμα “Το σύστη­μα Υγεί­ας στην COVID-19 και στη μετά-COVID-19 επο­χή”: “Ως προς την ψυχι­κή υγεία, ξέρου­με ότι οι ασθέ­νειες του μέλ­λο­ντος δεν θα είναι κατ’ ανά­γκη οι ίδιες με τις ασθέ­νειες του παρελ­θό­ντος. Είναι ένα ζήτη­μα τα οποίο με απα­σχο­λεί πάρα πολύ, το ζήτη­μα της ψυχι­κής υγεί­ας σε όλες τις εκφάν­σεις, ξεκι­νώ­ντας από τα παι­διά, τους εφή­βους και μετά προ­χω­ρώ­ντας στους ενή­λι­κες. Έχου­με ένα πολύ συγκρο­τη­μέ­νο σχέ­διο και μια πολύ καλή ομά­δα η οποία δου­λεύ­ει τα ζητή­μα­τα ψυχι­κής υγεί­ας, αλλά ένα από τα ζητή­μα­τα γύρω από αυτήν τη συζή­τη­ση αφο­ρά και τη δυνα­τό­τη­τά μας να μιλά­με ανοι­χτά και δημό­σια γύρω από ζητή­μα­τα τα οποία εδώ και πάρα πολ­λά χρό­νια τα θεω­ρού­σα­με στη χώρα μας ταμπού”.

Ας μιλή­σου­με λοι­πόν ανοι­χτά και δημό­σια, κ. Μητσο­τά­κη. Αυτό είναι το συγκρο­τη­μέ­νο σχέ­διο που έχε­τε για την ψυχι­κή υγεία;

ΥΓ: Σε έναν από τους θαλά­μους νοση­λεύ­ε­ται μία έγκυος γυναίκα!».

Πηγή: 902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο