Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απλήρωτοι εργαζόμενοι στο σήριαλ «Creta Farms-Κράμερ εναντίον Κράμερ»…

(2001)
✔️  Το λαν­σά­ρι­σμα ήρθε για να ταρα­κου­νή­σει την παρα­δο­σια­κή αγο­ρά των αλλα­ντι­κών και να φέρει μια «επα­να­στα­τι­κή» αλλα­γή» μας ενη­με­ρώ­νει επί­ση­μα η γνω­στή εταιρεία
(2005)
🧐 Μερι­κά από τα «προ­σό­ντα» που απαι­τού­σε από τους εργα­ζό­με­νους η  «CRETA FARMεν Ελ(λ)άδι» «…θα πρέ­πει να δια­θέ­τουν οργα­νω­τι­κή ικα­νό­τη­τα, ικα­νό­τη­τα επι­κοι­νω­νί­ας, ομα­δι­κό­τη­τα και ικα­νό­τη­τα εργα­σί­ας υπό πίε­ση» …πτυ­χία γνώ­σεις και οπωσ­δή­πο­τε «υπό πίε­ση» δηλ
✔️  Να δου­λεύ­ουν χωρίς ωρά­ρια και χωρίς απαι­τή­σεις,
✔️  να συμ­με­τέ­χουν ενερ­γά στο κυνή­γι του αντα­γω­νι­σμού, προς όφε­λος της εται­ρί­ας και των κερ­δών της,
✔️  με σκυμ­μέ­νο το κεφά­λι και χωρίς πολ­λά — πολ­λά για δικαιώ­μα­τα και αυξή­σεις,
✔️  να αρκού­νται στους μισθούς πεί­νας και στη μερι­κή ασφά­λι­ση.
✔️  Να δέχο­νται την εκμε­τάλ­λευ­ση χωρίς να αντι­δρούν και να συν­δι­κα­λί­ζο­νται.
✔️  Να χαμο­γε­λούν πάντα στην εργο­δο­σία και να κοι­τούν με μισό μάτι τους συνα­δέλ­φους τους, μην τυχόν και τους πάρουν τη θέση ή ανα­φέ­ρουν κάτι ενά­ντια στα συμ­φέ­ρο­ντα της εται­ρί­ας, οπό­τε και να το δια­βι­βά­σουν αμέ­σως στη διεύ­θυν­ση κά.
(2015–2016 …και η ζωή συνεχίζεται!)
✔️  Η «Creta Farms» στην κορυ­φή πλέ­ον της λίστας των 200 ελλη­νι­κών βιο­μη­χα­νιών με τα μεγα­λύ­τε­ρα καθα­ρά κέρ­δη, παρα­χω­ρώ­ντας σε μεγά­λο κέντρο δια­νο­μής τη δια­κί­νη­ση των εμπο­ρευ­μά­των της, προ­χώ­ρη­σε στο κλεί­σι­μο του υπο­κα­τα­στή­μα­τός της στη Θεσ­σα­λο­νί­κη πετώ­ντας στο δρό­μο τους εργα­ζό­με­νους.
✔️   Το κλεί­σι­μο του υπο­κα­τα­στή­μα­τος της Θεσ­σα­λο­νί­κης έρχε­ται να προ­στε­θεί στο αντί­στοι­χο της Πάτρας.
✔️   Η «Creta Farms» προ­χω­ρά­ει σε απο­λύ­σεις όταν την ίδια στιγ­μή ‑μαζί με την κυβέρ­νη­ση κυβέρ­νη­ση πανη­γυ­ρί­ζει για τα 15.000.000€ που πήραν από την Ευρω­παϊ­κή Τρά­πε­ζα για να «επεν­δύ­σουν» (sic!!), ‑όπως είπαν, «στην έρευ­να, ανά­πτυ­ξη και και­νο­το­μία, συμ­βάλ­λο­ντας στη δημιουρ­γία πάνω από 100 νέων ποιο­τι­κών θέσε­ων εργασίας!»
(Ιαν-2019)
✔️  Κερ­δο­σκο­πι­κά… «όργια» σε ράλι άλλων επο­χών στη μετο­χή της Κρέ­τα Φαρμ, η οποία ενι­σχύ­ε­ται σε [%] σχε­δόν 100% από τις 11-Δεκ-2018!
(03 Μαΐ­ου 2019)
✔️  Creta Farms: Στα 117.800.000€ ευρώ οι πωλή­σεις το 2018 — Αύξη­ση 9%
✔️  Για το 2019 η Εται­ρεία έχει ήδη δεί­ξει σημά­δια συνέ­χι­σης της ανο­δι­κής της πορείας, εδραιώ­νο­ντας την θέση της στον ελλη­νι­κό χώρο σε αγο­ρές όπου κρα­τά την πρωτοκαθεδρία

Creta Farms απολύσεις

  1. Χοι­ρι­νό λου­κά­νι­κο πικάντικο
  2. Χοι­ρι­νό μπιφτέκι
  3. Χοι­ρι­νό ρολό μαριναρισμένο
  4. Χοι­ρι­νό σνίτσελ
  5. Χοι­ρι­νός κιμάς άπα­χος Εν Ελλάδι
  6. Ανά­μει­κτος κιμάς άπα­χος Εν Ελλάδι
  7. μπέι­κον καπνι­στό φέτες
  8. λου­κά­νι­κο τύπου Φραν­κφούρ­της 17εκ.
  9. σαλά­μι αέρος Κρή­της φέτες
  10. … (ακο­λου­θούν πάνω από 100 προ­ϊ­ό­ντα!)

✔️  Αυτή, λοι­πόν η εται­ρεία η αλλα­ντο­βιο­μη­χα­νία Creta Farms, o αδια­φι­λο­νί­κη­τος leader της ελλη­νι­κής αγο­ράς με σημα­ντι­κή εξα­γω­γι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα, αφού έδω­σε τη δυνα­τό­τη­τα στους μεγα­λο­με­τό­χους να φάνε με χρυ­σά κου­τά­λια για πάνω από 15 χρό­νια ‑κατά τα οικο­νο­μι­κά ΜΜΕ «αργο­πε­θαί­νει» παρα­σύ­ρο­ντας εκα­το­ντά­δες εργα­ζό­με­νους, με τις οικο­γέ­νειές τους στην κατα­στρο­φή (που ήδη για 2ο δια­δο­χι­κό μήνα έμει­ναν απλή­ρω­τοι).

Στη διοί­κη­ση (θεω­ρη­τι­κά) βρί­σκε­ται ο Μανό­λης Δομα­ζά­κης που περιο­ρί­ζε­ται στο να συγκε­ντρώ­νει στοι­χεία και να χτί­ζει συμ­μα­χί­ες ώστε να υπε­ρα­σπι­στεί τον εαυ­τό του απέ­να­ντι στις κατη­γο­ρί­ες του αδελ­φού του Κων­στα­ντί­νου που διεκ­δι­κεί 11,5 εκατ. Ευρώ από τα ταμεία της εταιρείας!

Οι τερά­στιες ευθύ­νες του (αστι­κού) κρά­τους και των κυβερ­νή­σε­ωνδεξιών» — «κεντρώ­ων» και «αρι­στε­ρών») αναμ­φι­σβή­τη­τες, ενώ οι μηνυ­τή­ριες ανα­φο­ρές και αγω­γές ‑μετα­ξύ των ιδιο­κτη­τών, δίνουν και παίρ­νουν και φυσι­κά οι τρά­πε­ζες παί­ζουν τα παι­χνί­δια τους ‑κατά δήλω­σή τους- απο­φά­σι­σαν να ενερ­γο­ποι­ή­σουν το 19% των μετο­χών που έχουν στη διά­θε­σή τους ως ενέ­χυ­ρο, προς όφε­λος κάποιων φιλό­δο­ξων «αντα­γω­νι­στών» που ελπί­ζουν να την απο­κτή­σουν «ένα­ντι πινα­κί­ου φακής».

Τελευ­ταία εμφα­νί­στη­κε στην Creta Farms από το «που­θε­νά» και ο ‑γνω­στός από την ιστο­ρία της ΜΕΒΓΑΛ και το «σκάν­δα­λο των κου­μπά­ρων», Πέτρος Παπα­δά­κης: αντι­πρό­ε­δρος ΔΣ πλέ­ον, μετά τη ‑δικα­στι­κή, εκπα­ρα­θύ­ρω­ση του Κων­στα­ντί­νου Δομα­ζά­κη από τη θέση αυτή καθώς και διευ­θύ­νο­ντος συμ­βού­λου, από τον αδελ­φό του.

✔️  Και μόνοι χαμένοι οι εργαζόμενοι, όπως συμβαίνει πάντα με τις καπιταλιστικές αναδιαρθώσεις, είτε σε περίοδο κρίσης, είτε ανάκαμψης

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο