Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απλή επίπληξη στο ΜΑΤατζή που διέλυσε την ανθοδέσμη για τον Γρηγορόπουλο

Με απλή επί­πλη­ξη …τιμω­ρή­θη­κε ο ΜΑΤα­τζής που διέ­λυ­σε την ανθο­δέ­σμη για τον Γρη­γο­ρό­που­λο, μετά από την ΕΔΕ που είχε εξαγ­γελ­θεί μετά τιμών τον Δεκέμ­βρη. Το περι­στα­τι­κό είχε κατα­γρα­φεί στις 6 Δεκέμ­βρη σε βίντεο και είχε προ­κα­λέ­σει απο­τρο­πια­σμό για την πρό­κλη­ση και την προ­σβο­λή της μνή­μης ενός δολο­φο­νη­μέ­νου από αστυ­νο­μι­κό παι­διού. Το αρχη­γείο της ΕΛ.ΑΣ. τότε είχε σπεύ­σει άμε­σα να προ­α­ναγ­γεί­λει τιμω­ρία του αστυνομικού.

Είναι μια ποι­νή που δίνει σήμα ανο­χής στην αστυ­νο­μι­κή βία, είναι ενδει­κτι­κή της γενι­κό­τε­ρης αυθαι­ρε­σί­ας και ατι­μω­ρη­σί­ας και απο­δει­κνύ­ει τον προ­σχη­μα­τι­κό χαρα­κτή­ρα τον ΕΔΕ.

Το απο­τέ­λε­σμα της ΕΔΕ έγι­νε γνω­στό από ανα­κοί­νω­ση του Χρ. Σπρί­τζη, Τομε­άρ­χης Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη στο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο