Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απογείωσε τη μισανθρωπιά ο Πορτοσάλτε: «Τα δυστυχήματα είναι θυσίες για να βελτιωθούμε»!!! (VIDEO)

Καθη­με­ρι­νή προ­σπά­θεια να ξεπε­ρά­σει τον εαυ­τό του σε αθλιό­τη­τα και μισαν­θρω­πιά κάνει ο δημο­σιο­γρά­φος του ΣΚΑΪ Άρης Πορτοσάλτε.

Ιδιαί­τε­ρα τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες, ο γνω­στός «παπα­γά­λος» της κυβέρ­νη­σης Μητσο­τά­κη δεν κρα­τά ούτε τα προ­σχή­μα­τα στην προ­σπά­θειά του να «βγά­λει λάδι» τους υπεύ­θυ­νους της τρα­γω­δί­ας των Τεμπών, δηλα­δή τις αστι­κές κυβερ­νή­σεις και τους επι­χει­ρη­μα­τί­ες των σιδηροδρόμων.

Αφού λοι­πόν έρι­ξε το ανά­θε­μα για την τρα­γω­δία στον… «κρα­τι­σμό» και τον «συν­δι­κα­λι­σμό», το κορά­κι του ΣΚΑΪ προ­χώ­ρη­σε ενα βήμα παρα­πέ­ρα. Συμ­με­τέ­χο­ντας σε εκπο­μπή της ΕΡΤ, χωρίς ίχνος τσί­πας και με απί­στευ­το κυνι­σμό, δήλω­σε ότι τα «δυστυ­χή­μα­τα είναι θυσί­ες (!!!!) για να βελτιωνόμαστε»!

Φτύ­νο­ντας ουσια­στι­κά στους τάφους των θυμά­των του εγκλή­μα­τος, ο εν λόγω «δημο­σιο­γρά­φος» ξεστό­μι­σε τα εξής (οι επι­ση­μάν­σεις με έντο­να γράμ­μα­τα δικές μας):

«Έχω την αίσθη­ση πως όταν έγι­νε το ναυά­γιο του Εξπρές Σαμι­να και χάθη­καν άνθρω­ποι έξω από την Πάρο εκσυγ­χρο­νί­σα­με την ακτο­πλο­ΐα. Μπή­καν και­νού­ρια καρά­βια. Όταν έγι­ναν τρία δυστυ­χή­μα­τα, δύο στα Τέμπη με τους φίλους του ΠΑΟΚ και ένα με τα μαθη­τού­δια από την Ημα­θία και το τρί­το στον Άγιο Κων­στα­ντί­νο πάλι με μαθη­τές, απο­φα­σί­σα­με να κάνου­με οδι­κό δίκτυο, φτιά­ξα­με σήραγ­γες και τρέ­νου και δρό­μων. Άρα, έπρε­πε δυστυ­χώς να πεθά­νουν… και εκεί παι­διά. Παι­διά σχο­λεί­ου. Δυστυ­χώς. Αν μου επι­τρέ­πε­τε, η θυσία είναι θυσία, έγι­νε, δυστυ­χώς. Έχω την αίσθη­ση ότι θα προ­χω­ρή­σου­με εκτός και αν έχου­με απο­φα­σί­σει να κλεί­σου­με τον ΟΣΕ και πεθά­νου­με το τρέ­νο στην Ελλάδα».

Εμε­τι­κός για πολ­λο­στή φορά.

Εμε­τι­κός και χυδαί­ος Πορ­το­σάλ­τε: Για το δυστύ­χη­μα στα Τέμπη φταί­ει ο… «κρα­τι­σμός» και ο «συν­δι­κα­λι­σμός» στον ΟΣΕ!!!

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο