Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Απογειώνεται» η αντιπαράθεση Κίνας — ΗΠΑ με ενίσχυση των πολιτικών προετοιμασιών

Νέα «μηνύ­μα­τα» για τις κινή­σεις ολό­πλευ­ρης ενί­σχυ­σης της στρα­τιω­τι­κής μηχα­νής της χώρας του εξέ­πεμ­ψε ο πρό­ε­δρος της Κίνας, Σι Τζιν­πίνγκ, ο οποί­ος επι­θε­ω­ρώ­ντας την Τρί­τη τη νότια ναυ­τι­κή διοί­κη­ση του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού ‑λίγες μέρες μετά τα μεγά­λα κινε­ζι­κά γυμνά­σια γύρω από την Ταϊ­βάν- επι­σή­μα­νε την ανά­γκη εμβά­θυν­σης της στρα­τιω­τι­κής εκπαί­δευ­σης και προετοιμασίας.

Από τη Ζαν­ζιάνγκ της περιο­χής Γκουα­ντόνγκ στη Νότια Κινε­ζι­κή Θάλασ­σα και με φόντο την όξυν­ση του αντα­γω­νι­σμού και των εντά­σε­ων με τις ΗΠΑ, ο Σι τόνι­σε ότι πρέ­πει να βελ­τιω­θεί η ικα­νό­τη­τα αντα­πό­κρι­σης σε πολύ­πλο­κες κατα­στά­σεις την κατάλ­λη­λη στιγ­μή και με τον κατάλ­λη­λο τρό­πο. Πρό­σθε­σε δε πως η Κίνα θα υπε­ρα­σπι­στεί απο­φα­σι­στι­κά την εδα­φι­κή της ακε­ραιό­τη­τα (η οποία σύμ­φω­να με το Πεκί­νο περι­λαμ­βά­νει και την Ταϊ­βάν), τα ναυ­τι­κά δικαιώ­μα­τα και συμ­φέ­ρο­ντά της (ζητή­μα­τα πάνω στα οποία υπάρ­χουν σημα­ντι­κές δια­φο­ρές με άλλες χώρες της περιο­χής), καθώς και ότι θα συνε­χί­σει να αγω­νί­ζε­ται για να δια­τη­ρή­σει τη «στα­θε­ρό­τη­τα» στις γει­το­νι­κές περιοχές.

Στο μετα­ξύ, η Ταϊ­βάν ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα πως κινε­ζι­κά στρα­τιω­τι­κά αερο­σκά­φη και πολε­μι­κά πλοία συνε­χί­ζουν να επι­χει­ρούν γύρω από τη νήσο, παρό­τι έχουν περά­σει πλέ­ον 24ωρα μετά την ανα­κοί­νω­ση της Κίνας πως τα τρι­ή­με­ρα γυμνά­σια που οργά­νω­σε ολοκληρώθηκαν.

Σύμ­φω­να με την Ταϊ­βάν, συνο­λι­κά 26 αερο­σκά­φη και επτά πολε­μι­κά πλοία εντο­πί­στη­καν τις τελευ­ταί­ες 24 ώρες, ως τις 6.00 (τοπι­κή ώρα, στη 1.00 ώρα Ελλά­δας). Εξ αυτών, 14 κινε­ζι­κά στρα­τιω­τι­κά αερο­σκά­φη πέρα­σαν τη διά­με­ση γραμ­μή του στε­νού της Ταϊ­βάν και εισήλ­θαν στη ζώνη ανα­γνώ­ρι­σης αερο­πο­ρι­κής άμυ­νας (ADIZ) της νήσου, σύμ­φω­να με την ίδια πηγή.

Την Τετάρ­τη έκα­νε λόγο για 35 αερο­σκά­φη και οκτώ πολε­μι­κά πλοία.

Σε εξέλιξη οι ασκήσεις ΗΠΑ — Φιλιππίνων

Την ίδια ώρα, στη Νότια Κινε­ζι­κή Θάλασ­σα συνε­χί­ζο­νται μέχρι τέλη Απρί­λη οι μεγά­λες ασκή­σεις των ΗΠΑ με τις Φιλιπ­πί­νες, με τον κωδι­κό «Balikatan», που φέτος έχουν πολύ ευρύ­τε­ρη συμ­με­το­χή από άλλες χρο­νιές και περι­λαμ­βά­νουν χρή­ση αλη­θι­νών πυρών στη θάλασσα.

Μάλι­στα ΗΠΑ και Φιλιπ­πί­νες είχαν χτες, μετά από χρό­νια, και συνά­ντη­ση 2+2 των υπουρ­γών Άμυ­νας και Εξω­τε­ρι­κών στην Ουά­σιγ­κτον, όπου επι­βε­βαί­ω­σαν τις εκα­τέ­ρω­θεν προ­θέ­σεις να ανα­βαθ­μί­σουν και να επε­κτεί­νουν τη συνερ­γα­σία τους, καταρ­χάς στην «ασφά­λεια», αλλά όχι μόνο.

Ο υπουρ­γός Άμυ­νας των ΗΠΑ Λ. Όστιν ξεχώ­ρι­σε τις συν­θή­κες πρό­σβα­σης που αμε­ρι­κα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα δια­σφα­λί­ζουν στις 9 στρα­τιω­τι­κές βάσεις τους στις Φιλιπ­πί­νες τις οποί­ες προ­βλέ­πει η επι­και­ρο­ποί­η­ση της διμε­ρούς Συμ­φω­νί­ας του 2014. «Αυτές οι περιο­χές θα στη­ρί­ξουν συν­δυα­σμέ­νες ασκή­σεις και τη δια­λει­τουρ­γι­κό­τη­τα μετα­ξύ των Ενό­πλων Δυνά­με­ών μας, για να δια­σφα­λι­στεί ότι είμα­στε ακό­μα καλύ­τε­ρα προ­ε­τοι­μα­σμέ­νοι για μελ­λο­ντι­κές κρίσεις».

Ανέ­φε­ρε δε πως η κυβέρ­νη­ση Μπάι­ντεν θα δια­θέ­σει 100 εκατ. δολά­ρια για την ανα­βάθ­μι­ση στρα­τιω­τι­κών υπο­δο­μών σε αυτές τις περιο­χές, ενώ πρό­σθε­σε ότι με τον ομό­λο­γό του Καρ­λί­το Γκάλ­βες συζή­τη­σαν και τον αμε­ρι­κα­νι­κό στρα­τιω­τι­κό εξο­πλι­σμό, που η Μανί­λα ανα­μέ­νει εδώ και και­ρό. Πρό­κει­ται για UAV, ραντάρ, μετα­γω­γι­κά αερο­σκά­φη και άλλα συστή­μα­τα που θα παρα­δο­θούν μέσα στην επό­με­νη 10ετία.

Σε Τόκιο και Ανόι ο Μπλίνκεν

Ο δε Αμε­ρι­κα­νός ΥΠΕΞ Αντ. Μπλίν­κεν ετοι­μά­ζε­ται για νέες επα­φές στον Ειρηνικό.

Από αύριο Παρα­σκευή μέχρι την Κυρια­κή θα βρε­θεί στο Βιετ­νάμ, το οποίο επι­σκέ­φτη­κε πρό­σφα­τα και αντι­προ­σω­πεία μελών του αμε­ρι­κα­νι­κού Κογκρέ­σου, με επι­κε­φα­λής τον γερου­σια­στή Τζεφ Μέρ­κλεϊ. Την αντι­προ­σω­πεία συνά­ντη­σε μετα­ξύ άλλων και ο πρω­θυ­πουρ­γός του Βιετ­νάμ Pham Minh Chinh, ο οποί­ος σύμ­φω­να με τοπι­κά ΜΜΕ δήλω­σε ότι το Βιετ­νάμ θεω­ρεί τις ΗΠΑ έναν από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους εταί­ρους του στην εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή, καθώς και ότι εκτι­μά τη στή­ρι­ξη των ΗΠΑ «για ένα ανε­ξάρ­τη­το, ευή­με­ρο και ισχυ­ρό Βιετνάμ».

Στη συνέ­χεια ο Μπλίν­κεν θα βρε­θεί στο Τόκιο για τη Σύνο­δο των ΥΠΕΞ του G7.

Στη Σαγκάη ο Λούλα

Χτες ανα­με­νό­ταν να ξεκι­νή­σουν και οι επί­ση­μες επα­φές του προ­έ­δρου της Βρα­ζι­λί­ας Λουίς Ινά­σιο Λού­λα ντα Σίλ­βα στην Κίνα. Αρχι­κά ο Λού­λα ανα­με­νό­ταν να βρε­θεί στη Σαγκάη, όπου συν τοις άλλοις θα παρευ­ρι­σκό­ταν στην επί­ση­μη ανα­κή­ρυ­ξη της προ­κα­τό­χου του, Ντίλ­μα Ρου­σέφ, στη θέση της προ­έ­δρου της Νέας Ανα­πτυ­ξια­κής Τρά­πε­ζας των BRICS.

Θα ακο­λου­θή­σουν συνα­ντή­σεις του στο Πεκί­νο με τον πρό­ε­δρο της Κίνας, τον πρω­θυ­πουρ­γό κ.ά.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa)

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο