Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αποδοκιμασίες κατά της Κεραμέως στην έναρξη του Ράλλυ Ακρόπολις στο ΟΑΚΑ

Έντο­νες απο­δο­κι­μα­σί­ες και γιου­χαϊ­σμα­τα με απο­δέ­κτη την υπουρ­γό Παι­δεί­ας Νίκη Κερα­μέ­ως ακού­στη­καν χθες στο ΟΑΚΑ, κατά την τελε­τή έναρ­ξης του φημι­σμέ­νου Ράλ­λυ Ακρόπολις.

Όπως ανα­φέ­ρουν πλη­θώ­ρα ενη­με­ρω­τι­κών ιστό­το­πων, το κοι­νό (υπο­λο­γί­ζε­ται πως ήταν περί­που 60.000 θεα­τές) αντέ­δρα­σε με παρα­τε­τα­μέ­νο γιου­χάϊ­σμα στο άκου­σμα του ονό­μα­τος της υπουργού.

«Χθες λίγο μετά τις 20:00 το κατά­με­στο ΟΑΚΑ σειό­ταν από τους εκκω­φα­ντι­κούς ήχους των εξα­τμί­σε­ων των αγω­νι­στι­κών αυτο­κι­νή­των που συμ­με­τεί­χαν στο ράλι Ακρό­πο­λης. Μόλις τα μεγά­φω­να του Ολυ­μπια­κού Στα­δί­ου κάλε­σαν την υπουρ­γό Παι­δεί­ας να ετοι­μά­ζε­ται για να δώσει το σήμα εκκί­νη­σης στους οδη­γούς και συνο­δη­γούς των δύο «θηρί­ων» του WRC τα πράγ­μα­τα δεν εξε­λί­χθη­καν όπως θα περί­με­νε η υπουρ­γός Παι­δεί­ας Νίκη Κερα­μέ­ως», σημειώ­νει σε ενυ­πό­γρα­φο ρεπορ­τάζ του το dikaiologika.gr.

Σε κάθε περί­πτω­ση, το γιου­χάϊ­σμα της υπουρ­γού στο ΟΑΚΑ αντι­κα­το­πτρί­ζει την ευρύ­τε­ρη απο­δο­κι­μα­σία της πολι­τι­κής που ασκεί η κυβέρ­νη­ση και στον χώρο της Παι­δεί­ας, την οποία αντι­με­τω­πί­ζει ως εμπό­ρευ­μα, σε γραμ­μή άκρως εχθρι­κή για την εκπαι­δευ­τι­κή κοινότητα.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο