Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αποκάλυψη: Με καθοδήγηση της CIA πρώην Ναζί είχαν μυστικό στρατό για να πολεμήσει κατά της ΕΣΣΔ και των κομμουνιστών

Την ύπαρ­ξη ενός μυστι­κού στρα­τού, απο­τε­λού­με­νου από επί­λε­κτους πρώ­ην αξιω­μα­τι­κούς και στρα­τιώ­τες των ναζί, που εμφο­ρού­νταν από έντο­νο αντι­κομ­μου­νι­σμό και ήταν έτοι­μοι να πολε­μή­σουν ενά­ντια στην ΕΣΣΔ, στη ΛΔ Γερ­μα­νί­ας αλλά και σε εμφύ­λια σύρ­ρα­ξη στην ΟΔΓ, έφε­ρε στο φως η τυχαία ανα­κά­λυ­ψη εγγρά­φων στη Γερμανία.

Τα επί­μα­χα έγγρα­φα βρέ­θη­καν τυχαία από τον ιστο­ρι­κό Αγκι­λολφ Κέσερ­λινγκ (Agilolf Kesselring), στο πλαί­σιο έρευ­νας για την ιστο­ρία της γερ­μα­νι­κής Ομο­σπον­δια­κής Υπη­ρε­σί­ας Πλη­ρο­φο­ριών (Bundesnachrichtendienst/BND). Ο Κέσερ­λινγκ, ερευ­νώ­ντας τις απαρ­χές της BND, εντό­πι­σε έναν φάκε­λο με 321 σελί­δες και τίτλο «Ασφα­λί­σεις» που, όπως απο­δεί­χθη­κε, αφο­ρού­σε τη δημιουρ­γία και τη δρά­ση του μυστι­κού αυτού στρατού.

Ο φάκε­λος ανή­κε στην αντι­κομ­μου­νι­στι­κή «Οργά­νω­ση Γκέ­λεν», ιδρυ­τής της οποί­ας ήταν ο Ράιν­χαρντ Γκέ­λεν (Reinhard Gehlen), αντι­στρά­τη­γος των ναζί και διευ­θυ­ντής της ναζι­στι­κής υπη­ρε­σί­ας πλη­ρο­φο­ριών. Μετά την ήττα των ναζί, ο Γκέ­λεν συνε­λή­φθη από τις δυνά­μεις των ΗΠΑ και το 1946 ίδρυ­σε την οργά­νω­ση, με καθο­δή­γη­ση και στή­ρι­ξη της CIA και απο­στο­λή να διε­ξά­γει κατα­σκο­πεία κατά της Σοβιε­τι­κής Ενωσης.

Τα έγγρα­φα απο­κά­λυ­ψαν την ύπαρ­ξη ενός πυρή­να 2.000 πρώ­ην αξιω­μα­τι­κών της ναζι­στι­κής Βέρ­μαχτ και των Waffen SS, που από το 1949 είχαν ξεκι­νή­σει τη δημιουρ­γία ενός στρα­τιω­τι­κού σώμα­τος, αρχι­κά εν αγνοία της γερ­μα­νι­κής κυβέρ­νη­σης, με στό­χο να «υπε­ρα­σπι­στούν» την νεο­σύ­στα­τη Δυτι­κή Γερ­μα­νία από την «επε­κτα­τι­κό­τη­τα» της ΕΣΣΔ αλλά και να πολε­μή­σουν τους Γερ­μα­νούς κομ­μου­νι­στές εντός της ΟΔΓ.

Ο Ράιν­χαρντ Γκέλεν.

Ενα από τα πιο σημα­ντι­κά μέλη της ομά­δας εκεί­νης ήταν ο Αλμπερτ Σνετζ (Albert Schnez), που υπη­ρέ­τη­σε ως συνταγ­μα­τάρ­χης στις τάξεις των ναζί και στη συνέ­χεια διε­τέ­λε­σε αρχη­γός του Γερ­μα­νι­κού Στρα­τού υπό τον καγκε­λά­ριο Βίλι Μπραντ και υπουρ­γό Αμυ­νας τον Χέλ­μουτ Σμιτ!

Οι μαρ­τυ­ρί­ες του Σνετζ υπο­δη­λώ­νουν ότι η ομά­δα ήθε­λε να δημιουρ­γή­σει έναν στρα­τό που υπο­στη­ρί­χθη­κε επί­σης από τον Χανς Σπάι­ντελ (Hans Speidel), τον μετέ­πει­τα ανώ­τα­το διοι­κη­τή του Συμ­μα­χι­κού Στρα­τού του ΝΑΤΟ στην Κεντρι­κή Ευρώ­πη το 1957.

Στα τέλη του 1950, η ομά­δα άρχι­σε να ανα­πτύσ­σε­ται και ο Σνετζ λάμ­βα­νε ακό­μη και δωρε­ές από επι­χει­ρη­μα­τί­ες και πρώ­ην αξιω­μα­τι­κούς, ενώ είχε κάνει και συμ­φω­νί­ες με μετα­φο­ρι­κές εται­ρεί­ες σε περί­πτω­ση που ο στρα­τός τους χρεια­ζό­ταν έκτα­κτη μετακίνηση.

Μάλι­στα, τα έγγρα­φα απο­κά­λυ­ψαν ότι σε περί­πτω­ση νέου πολέ­μου, ο μυστι­κός στρα­τός θα είχε ετοι­μο­πό­λε­μους 40.000 άνδρες.

Να σημειω­θεί ότι εκεί­νη τη επο­χή, είχε απα­γο­ρευ­τεί η δημιουρ­γία οποιασ­δή­πο­τε στρα­τιω­τι­κής ομά­δας στη Δυτι­κή Γερ­μα­νία, χωρίς την άδεια της κυβέρ­νη­σης και των Συμμάχων.

Στα έγγρα­φα ανα­φέ­ρε­ται μάλι­στα ότι ο Γερ­μα­νός καγκε­λά­ριος Κόν­ραντ Αντε­νά­ου­ερ δεν γνώ­ρι­ζε για την ομά­δα των βετε­ρά­νων ναζί μέχρι το 1951, αλλά απο­κα­λύ­πτε­ται ότι ακό­μη και όταν το έμα­θε δεν την διέλυσε.

Μέχρι σήμε­ρα, από την ιστο­ρι­κή έρευ­να δεν έχει διευ­κρι­νι­στεί πότε και πώς ακρι­βώς δια­λύ­θη­κε ο μυστι­κός στρατός.

Ο Σνετζ πέθα­νε το 2007 χωρίς ποτέ να δηλώ­σει τίπο­τα δημό­σια γι’ αυτά τα γεγονότα.

Ο Άλμπερτ Σνετζ.

Αυτό που απο­δει­κνύ­ε­ται, ωστό­σο, είναι ότι ο ναζι­σμός, είτε ως κυρί­αρ­χο ρεύ­μα είτε ως «μυστι­κός στρα­τός», γεν­νιέ­ται, εκτρέ­φε­ται και φωλιά­ζει στα «σπλά­χνα» του καπι­τα­λι­στι­κού κρά­τους, ώστε να χτυ­πή­σει τον «εχθρό λαό» και την πρω­το­πο­ρία του: Τους κομμουνιστές.

Τη στιγ­μή που η ΕΕ και κυβερ­νή­σεις κρα­τών — μελών της νομι­μο­ποιούν το κατα­σκεύ­α­σμα της «θεω­ρί­ας των δύο άκρων», την ταύ­τι­ση του φασι­σμού με το σύστη­μα που τον τσά­κι­σε, τον σοσια­λι­σμό — κομ­μου­νι­σμό, απο­κα­λύ­ψεις όπως η παρα­πά­νω συμ­βάλ­λουν να γίνε­ται φανε­ρό ποιος είναι ο πραγ­μα­τι­κός στό­χος της αστι­κής τάξης όταν επι­στρα­τεύ­ει τέτοιες και άλλες ανυ­πό­στα­τες θεω­ρί­ες. Οι ΗΠΑ, οι μυστι­κές τους υπη­ρε­σί­ες και το ΝΑΤΟ φέρε­ται να είχαν στο «περί­με­νε» τους ναζί για να πολε­μή­σουν την ΕΣΣΔ και τις χώρες της σοσια­λι­στι­κής οικοδόμησης.

Οι ανα­φο­ρές για τη δρά­ση του Γκέ­λεν και της ομά­δας του για λογα­ρια­σμό της CIA στο έδα­φος της Γερ­μα­νί­ας δεν είναι οι πρώ­τες που βλέ­πουν το φως της δημο­σιό­τη­τας. Αντι­γρά­φου­με από το βιβλίο «Οι ναζί της διπλα­νής πόρ­τας — Πώς η Αμε­ρι­κή έγι­νε ο ασφα­λής παρά­δει­σος των χιτλερικών»:

«(…) Που­θε­νά η μετα­πο­λε­μι­κή συνερ­γα­σία μετα­ξύ πρώ­ην ναζί και αμε­ρι­κα­νι­κής κατα­σκο­πεί­ας δεν ήταν πιο εμφα­νής απ’ ό,τι στην ίδια τη Γερ­μα­νία. Εκεί, σ’ ένα απόρ­ρη­το πρό­γραμ­μα με την κωδι­κή ονο­μα­σία “Rusty”, περί­που 4.000 πρά­κτο­ρες υπό τον έλεγ­χο ενός καλά δικτυω­μέ­νου πρώ­ην ναζί στρα­τη­γού, του Ράιν­χαρντ Γκέ­λεν, ξεκί­νη­σαν σχε­δόν αμέ­σως μετά τον πόλε­μο να κατα­σκο­πεύ­ουν για λογα­ρια­σμό των Αμε­ρι­κα­νών. Με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία (σ.σ. εννο­εί την Σοβιε­τι­κή Ενω­ση ο συγ­γρα­φέ­ας) να ερί­ζουν για τον έλεγ­χο της μετα­πο­λε­μι­κής Ευρώ­πης στη διχο­το­μη­μέ­νη Γερ­μα­νία και αλλού, οι άντρες του Γκέ­λεν άπλω­σαν τα δίχτυα τους στις περιο­χές που ήταν υπό τη ρωσι­κή επιρ­ροή, παρα­κο­λου­θώ­ντας τις σοβιε­τι­κές ασύρ­μα­τες τηλε­πι­κοι­νω­νί­ες και παρα­μο­νεύ­ο­ντας σε όλο σχε­δόν το μήκος των ευρω­παϊ­κών σιδη­ρο­δρο­μι­κών γραμ­μών για ν’ απο­σπά­σουν πλη­ρο­φο­ρί­ες για τις κινή­σεις των αντι­πά­λων τους…

Πολ­λοί από τους πρά­κτο­ρες του Γκέ­λεν — του­λά­χι­στον εκα­τό, σύμ­φω­να με μία μέτρη­ση, ίσως και περισ­σό­τε­ροι — είχαν ξεκά­θα­ρες σχέ­σεις με τις θηριω­δί­ες των ναζί…

Η ομά­δα του Γκέ­λεν, με αμε­ρι­κα­νι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση, προ­σέ­φε­ρε άσυ­λο σε εγκλη­μα­τί­ες πολέ­μου κάθε βαθ­μί­δας… Παρα­μέ­νει άγνω­στο, ωστό­σο, πόσους ακρι­βώς εγκλη­μα­τί­ες πολέ­μου χρη­σι­μο­ποί­η­σε ο Γκέ­λεν στο προ­σω­πι­κό του δίκτυο κατα­σκο­πεί­ας, για­τί ο πρώ­ην στρα­τη­γός των Γερ­μα­νών αρνή­θη­κε ν’ απο­κα­λύ­ψει στους ανω­τέ­ρους του από τον στρα­τό και τη CIA τα αλη­θι­νά ονό­μα­τα των συνερ­γα­τών του… Οι ΗΠΑ πλή­ρω­ναν για την ομά­δα του Γκέ­λεν μισό εκα­τομ­μύ­ριο δολά­ρια τον χρό­νο για τα πρώ­τα χρό­νια μετά τον πόλεμο…».

Ανα­δη­μο­σιεύ­ε­ται από το «902.gr»

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο