Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αποκάλυψη…

Πολ­λά και απο­κα­λυ­πτι­κά συνέ­βη­σαν στην Πάτρα τις τελευ­ταί­ες μέρες. Αυτοί που κρέ­μα­σαν τα πανό με τα γνω­στά συν­θή­μα­τα στο δημαρ­χείο, το προ­γραμ­μά­τι­σαν με μεγα­λο­δι­κη­γό­ρους, άλλους αντι­δρα­στι­κούς κύκλους και αντι­κο­μου­νι­στές, που υπη­ρε­τούν τα αστι­κά κόμ­μα­τα. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, την Τετάρ­τη το μεση­μέ­ρι μαζεύ­τη­καν ορι­σμέ­να άτο­μα μαζί με τον δικη­γό­ρο τους, Δ. Πετρό­που­λο, στο Μέγα­ρο Λόγου και Τέχνης της Πάτρας, για να οργα­νώ­σουν την επί­θε­ση σε βάρος του δήμου. Ο δικη­γό­ρος και δύο ακό­μα κυρί­ες, που δου­λεύ­ουν για τα συμ­φέ­ρο­ντα των δικη­γο­ρι­κών γρα­φεί­ων, πίε­ζαν και ανέ­φε­ραν ότι θα πρέ­πει να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί κατά­λη­ψη στο δημαρ­χείο χθες Πέμ­πτη το πρωί (!), ενώ σε αντι­δρά­σεις που υπήρ­ξαν ότι «δεν είναι λύσεις αυτές», οι τρεις φώνα­ζαν και ωρύ­ο­νταν, χτυ­πώ­ντας και τα χέρια τους στα έδρα­να, ότι αυτό πρέ­πει να γίνει. Καλού­σαν μάλι­στα επι­τα­κτι­κά να γίνει ταξί­δι στην Αθή­να, στον …Περισ­σό, και με αντί­στοι­χο τρό­πο να βρε­θούν οι συγκε­κρι­μέ­νοι 8μηνίτες πρώ­ην συμ­βα­σιού­χοι στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση του ΕΚ Πάτρας στις 17/4. Την επό­με­νη μέρα το πρωί (Πέμ­πτη), στον χώρο μπρο­στά από το δημαρ­χείο βρέ­θη­καν ο εκπρό­σω­πος της ΝΔ στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο και επι­κε­φα­λής της μειο­ψη­φί­ας, Σβό­λης, και διά­φο­ροι άλλοι κακο­θε­λη­τά­δες. Τα σχό­λια για το ποιος στη­ρί­ζει ποιον και με ποιον τρό­πο περιτ­τεύ­ουν… Τα γεγο­νό­τα, από ποιον και για ποιον σκο­πό συμ­βαί­νουν αυτά απέ­να­ντι στη δημο­τι­κή αρχή και στο ΚΚΕ, βγά­ζουν μάτι!

(Πηγή: Ριζο­σπά­στης)
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο