Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αποκαΐδια

Άρον άρον «μάζε­ψε» η κυβέρ­νη­ση, μετά την κατα­κραυ­γή, την από­φα­ση της Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης για εγκα­τά­στα­ση ανε­μο­γεν­νη­τριών μέσα στα καμέ­να του Έβρου. Η από­φα­ση υπο­γρά­φη­κε ενώ το δάσος «καπνί­ζει» ακό­μα και παρά την αρνη­τι­κή γνω­μο­δό­τη­ση άλλων αρμό­διων φορέ­ων. Το εχθρι­κό για τον λαό αστι­κό κρά­τος, που είναι «ανί­κα­νο» να προ­στα­τέ­ψει την περιου­σία του και τον φυσι­κό πλού­το, το κρά­τος που έβλε­πε τους Εβρί­τες να καί­γο­νται και τους κου­νού­σε το δάχτυ­λο για την «ατο­μι­κή ευθύ­νη» και την «κλι­μα­τι­κή αλλα­γή», απο­δει­κνύ­ε­ται για άλλη μια φορά πανέ­τοι­μο και ικα­νό­τα­το να παρα­κάμ­ψει κάθε «γρα­φειο­κρα­τι­κό» εμπό­διο, ξεπε­τώ­ντας δυο — δυο τις απο­φά­σεις που στρώ­νουν «κόκ­κι­νο χαλί» στους επεν­δυ­τές. Το κραυ­γα­λέο αυτό παρά­δειγ­μα έρχε­ται να επι­βε­βαιώ­σει το πραγ­μα­τι­κό δίλημ­μα στις εκλο­γές της άλλης Κυρια­κής: ‘Η τα κέρ­δη τους ή οι ζωές μας! Μόνο το ΚΚΕ και οι εκλεγ­μέ­νοι με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» μπο­ρούν να απο­τε­λέ­σουν το αντί­πα­λο δέος στο εχθρι­κό αυτό κρά­τος, πρω­το­στα­τώ­ντας στην οργά­νω­ση και στην πάλη του λαού, απέ­να­ντι στους «εκλε­κτούς» όλων των άλλων κομ­μά­των, που από το πρωί μέχρι το βρά­δυ κλί­νουν σε όλες τις πτώ­σεις τα περί «πρά­σι­νης ανά­πτυ­ξης» και «ενερ­γεια­κού κόμ­βου» για τα συμ­φέ­ρο­ντα του κεφαλαίου.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο