Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αποκαλυπτικά στοιχεία από τη δράση φασιστικών ομάδων στα ΕΠΑΛ Δυτικής Θεσσαλονίκης

Με τις πλά­τες των κρα­τι­κών μηχα­νι­σμών και της κυβέρ­νη­σης, του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας και των υπη­ρε­σιών του, η δρά­ση των φασι­στι­κών ομά­δων στα ΕΠΑΛ της Δυτι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης συνε­χί­ζε­ται ανε­νό­χλη­τη το τελευ­ταίο διά­στη­μα, καθώς όπως φαί­νε­ται εξυ­πη­ρε­τεί τους σχε­δια­σμούς τους για τη νέα βάρ­δια της εργα­τι­κής τάξης.

Απέ­να­ντι στέ­κο­νται γονείς, εκπαι­δευ­τι­κοί, μαθη­τές, οι μαζι­κοί φορείς και τα σωμα­τεία που εκπρο­σω­πούν τον εργα­ζό­με­νο λαό και απαι­τούν να ξηλω­θούν οι φασι­στι­κές ομά­δες από τα σχο­λεία, ενώ παράλ­λη­λα προ­ε­τοι­μά­ζουν αγω­νι­στι­κές δρά­σεις και άλλες παρεμ­βά­σεις σ’ αυτή την κατεύ­θυν­ση, όπως το αντι­φα­σι­στι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο που οργα­νώ­νουν η Ομο­σπον­δία Γονέ­ων Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, οι Α’, Β’ και Δ’ ΕΛΜΕ Θεσ­σα­λο­νί­κης, το Σάβ­βα­το 5 Φλε­βά­ρη, στις 5 μ.μ., στην πλα­τεία Ευό­σμου.

Η δρά­ση των φασι­στι­κών ομά­δων ήρθε και πάλι στο προ­σκή­νιο την προη­γού­με­νη βδο­μά­δα, με τις επι­θέ­σεις και τσα­μπου­κά στις κατα­λή­ψεις, που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν στο 2ο ΕΠΑΛ Ευό­σμου, σε μια περί­ο­δο όπου οι μαθη­τές και του συγκε­κρι­μέ­νου σχο­λεί­ου βρί­σκο­νταν σε συλ­λο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες, προ­κει­μέ­νου να απο­φα­σί­σουν την αγω­νι­στι­κή διεκ­δί­κη­ση μέτρων για ανοι­χτά και ασφα­λή σχο­λεία. Η δρά­ση αυτής της ομά­δας φαί­νε­ται να συν­δέ­ε­ται με τον πυρή­να της φασι­στι­κής ομά­δας στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης.

Την Τρί­τη 18/1 επι­τέ­θη­καν μπρο­στά στα μάτια καθη­γη­τών σε αγω­νι­στές μαθη­τές που οργά­νω­ναν συνέ­λευ­ση του σχο­λεί­ου και σε γονείς που τους συμπα­ρα­στέ­κο­νταν. Τις δυο επό­με­νες μέρες πραγ­μα­το­ποί­η­σαν εθνι­κι­στι­κή κατά­λη­ψη με ακρο­δε­ξιά — φασι­στι­κά πανό, τρι­κά­κια και συν­θή­μα­τα που απο­κα­λύ­πτουν τις επι­κίν­δυ­νες αντι­λή­ψεις τους, το δηλη­τή­ριο που ρίχνουν: «Σε 10 χρό­νια θα είμα­στε μειο­ψη­φία στην ίδια μας την πατρί­δα. Ξυπνή­στε», «Κόντρα σε κάθε επι­βο­λή της 3ης Ελλη­νι­κής Δημο­κρα­τί­ας. Λέμε όχι στη χρή­ση μάσκας στα σχο­λεία», έγρα­φαν τα τρι­κά­κια που φέρουν την υπο­γρα­φή Εθνι­κι­στι­κή Νεο­λαία Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΕΝΕΘ). Μάλι­στα εμφα­νί­ζο­νται σε τηλε­ο­πτι­κά πλά­να να φωνά­ζουν «μαχαί­ρι στην καρ­διά του κάθε αντι­φα­σί­στα», να ειρω­νεύ­ο­νται σχε­τι­κά με τα προ­βλή­μα­τα του σχο­λεί­ου και κάποιοι να παρα­δέ­χο­νται ότι είναι 5 χρό­νια στη Γ’ Λυκείου.

Πρό­κει­ται για μια ομά­δα 10–15 ατό­μων που ανή­κουν στην ΕΝΕΘ, στον «Ιερό Λόχο» και σε άλλα φασι­στι­κά μορ­φώ­μα­τα. Η δρά­ση τους είναι γνω­στή, αφού τρο­μο­κρα­τούν απρο­κά­λυ­πτα και επι­τί­θε­νται σε αγω­νι­στές μαθη­τές, σε μετα­νά­στες, σε μαθη­τές και μαθή­τριες με βάση τη θρη­σκεία, τον σεξουα­λι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό ή το ντύ­σι­μο. Κυκλο­φο­ρούν ανε­νό­χλη­τοι μέσα στους δια­δρό­μους με κρο­τί­δες, φωτο­βο­λί­δες. Προ­κα­λούν φθο­ρές σε εξο­πλι­σμό και υπο­δο­μές του σχολείου.

Είναι οι «ντα­ή­δες» του σχο­λεί­ου που κυκλο­φο­ρούν μόνο σε ομά­δες (δέκα — δέκα), για­τί προ­φα­νώς αντι­λαμ­βά­νο­νται ότι μόνους «δεν τους παίρνει».

Η βίαιη δρά­ση τους όμως ξεπερ­νά τα όρια του σχο­λεί­ου και σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρί­ες εμπλέ­κο­νται σε επι­θέ­σεις και άλλα περι­στα­τι­κά κακο­ποί­η­σης που έχουν γίνει σε άλλα σχο­λεία της περιο­χής αλλά και εκτός σχολείων.

Ατο­μα που ανή­κουν στη συγκε­κρι­μέ­νη φασι­στι­κή ομά­δα, σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρί­ες, φέρε­ται να εμπλέ­κο­νται στην επί­θε­ση που έγι­νε σε πρό­σφυ­γα από το Ιράκ, μαθη­τή του Δια­πο­λι­τι­σμι­κού Λυκεί­ου Ευό­σμου, μία βδο­μά­δα πριν κλεί­σουν τα σχο­λεία για τις γιορ­τές των Χρι­στου­γέν­νων, τον Δεκέμ­βρη του 2021. Ο μαθη­τής της Α’ Λυκεί­ου δέχτη­κε άγρια επί­θε­ση από ομά­δα περί­που επτά ατό­μων, την ώρα που περί­με­νε στη στά­ση κοντά στο σχο­λείο του το λεω­φο­ρείο που θα τον μετέ­φε­ρε μαζί με τους άλλους μαθη­τές στη δομή προ­σφύ­γων στα Δια­βα­τά, όπου διέ­με­νε. Από τότε δεν ξανα­πή­γε στο σχολείο.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, για το περι­στα­τι­κό ενη­με­ρώ­θη­καν τόσο η Συντο­νί­στρια Εκπαί­δευ­σης όσο και ο διευ­θυ­ντής του σχο­λεί­ου για την εμπλο­κή των μαθη­τών, αλλά και η αρμό­δια Διεύ­θυν­ση Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαίδευσης.

Την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή, μετά από δημο­σιεύ­μα­τα του «Ριζο­σπά­στη» και του «902.gr» για την εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση αυτών των ομά­δων, ακο­λού­θη­σαν συλ­λή­ψεις και ανα­γνω­ρί­σεις ατό­μων που συμ­με­τεί­χαν στις φασι­στι­κές επι­θέ­σεις και κατα­λή­ψεις στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου.

«Εμείς κάνουμε κουμάντο στο σχολείο»

Για τη δρά­ση αυτής της ομά­δας, ο «Ριζο­σπά­στης» μίλη­σε με εκπαι­δευ­τι­κούς και μαθη­τές του 2ου ΕΠΑΛ αλλά και με γονείς μαθη­τών, τα στοι­χεία των οποί­ων είναι στη διά­θε­ση της εφημερίδας.

Οπως είπαν, από πέρ­σι η φασι­στι­κή ομά­δα που υπήρ­χε στο σχο­λείο, ενι­σχύ­θη­κε από την ομά­δα των φασι­στών που δρού­σε στα ΕΠΑΛ Σταυ­ρού­πο­λης, καθώς μετά τα περ­σι­νά επει­σό­δια, άτο­μα αυτής της ομά­δας μετα­κι­νή­θη­καν στα ΕΠΑΛ Αμπε­λό­κη­πων, Ευό­σμου και Νεά­πο­λης. Εμφα­νί­ζο­νται ως μέλη της ΕΝΕΘ και του «Ιερού Λόχου» με συν­δέ­σεις τόσο με τη Χρυ­σή Αυγή όσο και με το μόρ­φω­μα Κασι­διά­ρη. Στο 2ο ΕΠΑΛ Ευό­σμου είναι κυρί­ως μαθη­τές της Β’ και Γ’ λυκεί­ου από το τμή­μα Ηλε­κτρο­λο­γί­ας. Στο 1ο ΕΠΑΛ, που λει­τουρ­γεί δίπλα, ο φασι­στι­κός πυρή­νας εντο­πί­ζε­ται κυρί­ως στο τμή­μα Μηχανολογίας.

Στη συζή­τη­ση με τους μαθη­τές φωτί­ζο­νται πτυ­χές και για τη δρά­ση αλλά και τις επι­διώ­ξεις της φασι­στι­κής ομά­δας. «Βγά­ζουν σπυ­ριά με τις συλ­λο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες. Θέλουν να περά­σουν την αντί­λη­ψη ότι αυτοί “κάνουν κου­μά­ντο στο σχο­λείο”. Την Τρί­τη 18/1, προ­χω­ρή­σα­με σε συμ­βο­λι­κή κατά­λη­ψη για να κάνου­με συνέ­λευ­ση και να συζη­τή­σου­με το πλαί­σιο αιτη­μά­των της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Μαθη­τών και τη συμ­με­το­χή μας στις κινη­το­ποι­ή­σεις για ανοι­χτά και ασφα­λή σχολεία.

Ηρθαν οι φασί­στες, στά­θη­καν μπρο­στά στην πύλη, κατέ­βα­ζαν το πανό που είχα­με κρε­μά­σει στα κάγκε­λα για το δικαί­ω­μά μας στη μόρ­φω­ση και τη ζωή, και εμείς το ανε­βά­ζα­με. Αυτό έγι­νε τρεις φορές. Την ώρα που φωνά­ξα­με τα παι­διά για τη συνέ­λευ­ση και δια­πί­στω­σαν ότι υπάρ­χει αντα­πό­κρι­ση των μαθη­τών, ξαφ­νι­κά ήρθε ένα μηχα­νά­κι μέσα από το σχο­λείο, έδω­σε το σύν­θη­μα με ένα σφύ­ριγ­μα και άρχι­σαν να βρί­ζουν, να χτυ­πά­νε, να σπρώ­χνουν. Σκο­πός τους ήταν προ­φα­νώς να μη γίνει συνέ­λευ­ση και να τρο­μά­ξουν οι μαθη­τές. Κάποιοι κρα­τού­σαν και μαχαί­ρια, άλλοι με κρά­νη στα χέρια έδι­ναν χτυ­πή­μα­τα στα κεφά­λια. Χτυ­πού­σαν μαθη­τές, γονείς, αδιά­κρι­τα. Φύγα­με και τελι­κά το σχο­λείο δεν λειτούργησε.

Στην επί­θε­ση ήταν μαθη­τές κυρί­ως της Β’ και Γ’ Λυκεί­ου από το τμή­μα Ηλε­κτρο­λο­γί­ας και κάποιοι εξω­σχο­λι­κοί. Τις επό­με­νες μέρες προ­χώ­ρη­σαν σε κατά­λη­ψη χωρίς καμία από­φα­ση. Στά­θη­καν στην είσο­δο, έδιω­ξαν μαθη­τές και καθη­γη­τές, έστη­σαν το σκη­νι­κό με τρι­κά­κια, πανό, σημαί­ες και φωτο­γρα­φή­θη­καν. Μετά από μισή ώρα έφυ­γαν».

«Η δρά­ση τους δεν είναι και­νούρ­για. Γενι­κά κάνουν βαν­δα­λι­σμούς και κατα­στρο­φές μέσα στο σχο­λείο. Σπά­νε καλο­ρι­φέρ όπως πριν λίγες μέρες που πλημ­μύ­ρι­σαν ο πρώ­τος και ο δεύ­τε­ρος όρο­φος. Σπά­νε βρύ­σες από τις τουα­λέ­τες, ρίχνουν δυνα­μι­τά­κια κάθε μέρα, όλη μέρα και στην αυλή και μέσα στα κτί­ρια. Πετά­ξα­νε αυγά μέσα στην αίθου­σα των καθη­γη­τών και από τύχη δεν είχα­με σοβα­ρό ατύ­χη­μα, με έναν εκπαι­δευ­τι­κό που γλί­στρη­σε κι έπε­σε. Κοπα­νά­νε τις πόρ­τες, φωνάζουν.

Υπάρ­χουν παι­διά με δια­φο­ρε­τι­κό σεξουα­λι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό ή με ιδιαί­τε­ρο ντύ­σι­μο, που τα έχουν βάλει στο στό­χα­στρο. Τα σπρώ­χνουν, τα βρί­ζουν, γελά­νε μαζί τους κ.λπ. Ενο­χλούν παι­διά προ­σφύ­γων και μετα­να­στών. Αντί­στοι­χα βρί­ζουν και προ­κα­λούν και όσους αγωνίζονται.

Πολ­λοί από αυτούς δεν παρα­κο­λου­θούν τα μαθή­μα­τα συστη­μα­τι­κά, και όταν έρχο­νται π.χ. θα έχουν τον καφέ στο χέρι, τη μάσκα κατε­βα­σμέ­νη και θα αδια­φο­ρούν για τις συστά­σεις του εκά­στο­τε εκπαιδευτικού.

Αλλά φαί­νε­ται να υπάρ­χει μια ανο­χή. Δεν τους κάνουν κάτι ιδιαί­τε­ρο. Θα πέσει καμιά επί­πλη­ξη ή καμιά απο­βο­λή, αλλά όπως φαί­νε­ται δεν αρκούν».

«Υπάρ­χει ένας πυρή­νας που φαί­νε­ται να λει­τουρ­γεί με αρχη­γό τον Π.Π. από το Τμή­μα Ηλε­κτρο­λο­γί­ας. Αρχη­γι­κό ρόλο φαί­νε­ται να έχει και ο Σ.Κ., ενώ εμφα­νί­ζε­ται να παί­ζει ρόλο και ο Σ.Γ.

Στό­χος τους να τρο­μά­ξουν τους μαθη­τές, να μην οργα­νω­θούν και να παλέ­ψουν για καλύ­τε­ρο σχο­λείο. Τους ενο­χλεί που μέλη της ΚΝΕ πρω­το­στα­τούν με τη δρά­ση τους και αυτό ανα­γνω­ρί­ζε­ται από τους μαθη­τές που τους ανέ­δει­ξαν ψηλά σε σει­ρά εκλο­γής στο 15μελές. Αυτό φαί­νε­ται να τους έτσου­ξε πάρα πολύ. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, φοβού­νται, τρέ­μουν μην νιώ­σουν οι μαθη­τές τη δύνα­μη του οργα­νω­μέ­νου και συλ­λο­γι­κού αγώ­να».

«Πρέ­πει να καθα­ρί­σουν τα σχο­λεία από αυτούς. Με την ενί­σχυ­ση των συλ­λο­γι­κών δια­δι­κα­σιών, συνε­λεύ­σεις, δρά­σεις, έτσι θα απο­μο­νω­θούν και θα μπουν στο περι­θώ­ριο. Πρέ­πει να παρ­θούν εκπαι­δευ­τι­κά μέτρα από το σχολείο.

Ομως η διεύ­θυν­ση του σχο­λεί­ου απεί­λη­σε εμάς ότι θα φέρει εισαγ­γε­λέα αν ξανα­προ­σπα­θή­σου­με να κάνου­με συμ­βο­λι­κή κατά­λη­ψη για διε­νέρ­γεια συνέ­λευ­σης και με τους φασί­στες τους βλέ­που­με να περ­πα­τά­νε δίπλα δίπλα και με κάποιους να έχουν προ­κλη­τι­κή οικειό­τη­τα».

Από πέρσι υπήρχαν δείγματα και αντί να παρθούν μέτρα, φέτος γιγαντώθηκαν

Απο­κα­λυ­πτι­κοί είναι και οι εκπαι­δευ­τι­κοί: «Η συγκε­κρι­μέ­νη ομά­δα απα­σχο­λεί το σχο­λείο από την προη­γού­με­νη χρο­νιά με παρα­βα­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά που έχει κλι­μά­κω­ση. Κινεί­ται ομα­δι­κά, τρα­μπου­κί­ζει καθη­γη­τές και φέρε­ται σαν να έχει εξου­σία. Αυτή τη φορά δήλω­σαν καθα­ρά με πανό και τρι­κά­κια ότι ανή­κουν στην Εθνι­κι­στι­κή Νεο­λαία Θεσ­σα­λο­νί­κης. Κάποια από αυτούς σε άλλη χρο­νι­κή στιγ­μή μίλη­σαν υπέρ του “Ιερού Λόχου”. Εκδη­λώ­νουν δύνα­μη και οργά­νω­ση που δεί­χνει καθο­δή­γη­ση απ’ έξω. Το σχο­λείο συστε­γά­ζε­ται με το 1ο ΕΠΑΛ, όπου και εκεί υπάρ­χουν ανά­λο­γα φαι­νό­με­να. Η συνερ­γα­σία τους είναι εύκο­λη και ανα­με­νό­με­νη. Οι εκπαι­δευ­τι­κοί είναι αγα­να­κτι­σμέ­νοι με τη δρά­ση τους και απο­φα­σι­σμέ­νοι να μην τους αφή­σουν να αλω­νί­ζουν άλλο στο σχο­λείο».

«Μπαί­νουν στις αγο­ρί­στι­κες τουα­λέ­τες, καπνί­ζουν πιθα­νά εκτός από τσι­γά­ρα και άλλες ουσί­ες (η μυρω­διά του καπνού και η ατμό­σφαι­ρα είναι δια­φο­ρε­τι­κή). Αφή­νουν τις βρύ­σες να τρέ­χουν, σπά­ζουν βρύ­σες στις τουα­λέ­τες και καλο­ρι­φέρ στους δια­δρό­μους του σχο­λεί­ου. Κάποιος πέτα­ξε από το παρά­θυ­ρο αίθου­σας του δευ­τέ­ρου ορό­φου θρα­νίο και καρέ­κλα έξω στο έδα­φος. Πάλι καλά που δεν περ­νού­σε κανέ­νας να τον σκοτώσει.

Μία καθη­γή­τρια την έβρι­σαν χυδαία, σε μία άλλη χάλα­σαν βασι­κά στοι­χεία του εργα­στη­ρί­ου».

Παρέμ­βα­ση για να καθα­ρί­σει η σαπί­λα ζητούν και γονείς μαθη­τών του 2ου ΕΠΑΛ. «Δεν υπάρ­χει καμία ασφά­λεια. Δεν ξέρεις τι θα προ­κύ­ψει την επό­με­νη μέρα. Ανά πάσα στιγ­μή μπο­ρεί να δημιουρ­γη­θεί κάποιο ζήτη­μα και να έχου­με επί­θε­ση. Τα προη­γού­με­να χρό­νια υπήρ­χαν προ­στρι­βές, αντι­πα­ρα­θέ­σεις, αλλά δεν είχαν φτά­σει να επι­τί­θε­νται οργα­νω­μέ­να και να χτυ­πά­νε. Πέρ­σι είχα­με κάποια μικρά δείγ­μα­τα, αλλά φέτος γίνο­νται πολύ πιο οργα­νω­μέ­να. Αντί από πέρ­σι που εμφα­νί­σθη­καν αυτά τα δείγ­μα­τα να γίνουν προ­σπά­θειες κατα­στο­λής αυτών των πρα­κτι­κών, αυτό γιγαντώθηκε.

Η διεύ­θυν­ση του σχο­λεί­ου έχει ευθύ­νη μεγά­λη και πρέ­πει να έχει πάρει μέτρα χτες, όχι σήμε­ρα. Ο διευ­θυ­ντής, ο Σύλ­λο­γος Διδα­σκό­ντων, η Διεύ­θυν­ση Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης να πάρουν από­φα­ση να δρά­σουν».

«Εχω αγω­νία για την κατά­στα­ση που έχει δια­μορ­φω­θεί στο σχο­λείο. Να εκφο­βί­ζουν μαθη­τές, να τρο­μο­κρα­τούν, με σκο­πό να εμπο­δί­σουν κάθε συλ­λο­γι­κή αγω­νι­στι­κή προ­σπά­θεια που πάει να εκδηλωθεί.

Το σχο­λείο δεν είναι στεί­ρα γνώ­ση. Ο ρόλος των εκπαι­δευ­τι­κών δεν είναι μόνο να διδά­σκουν τα συγκε­κρι­μέ­να μαθή­μα­τα. Πρέ­πει να γίνουν εκδη­λώ­σεις, ημε­ρί­δες, να διορ­γα­νώ­σουν συζη­τή­σεις για το τι είναι ο φασι­σμός, πώς λει­τουρ­γεί, τι σκο­πό έχει. Πώς σπέρ­νει το δηλη­τή­ριο και το μίσος ανά­με­σα στους μαθητές.

Οι διευ­θύν­σεις των σχο­λεί­ων σε συνερ­γα­σία με τη Δευ­τε­ρο­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση και το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας να οργα­νώ­σουν συγκε­κρι­μέ­νες παρεμ­βά­σεις. Οσοι μαθη­τές δεν συμ­μορ­φώ­νο­νται και εξα­κο­λου­θούν να εκδη­λώ­νουν τέτοια παρα­βα­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά μέσα στο σχο­λείο να απο­μα­κρυν­θούν από τη σχο­λι­κή κοινότητα.

Οι γονείς από τη μεριά μας πρέ­πει να δρα­στη­ριο­ποι­η­θού­με και να διεκ­δι­κή­σου­με μαζί με τους μαθη­τές και τους εκπαι­δευ­τι­κούς ασφα­λή σχο­λεία με μόρ­φω­ση και υγεία».

Πηγή: Ριζο­σπά­στης.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο