Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ

Η «γυναικεία εκπροσώπηση» στη νέα αντιλαϊκή κυβέρνηση

Στις γυναί­κες — μέλη του υπουρ­γι­κού συμ­βου­λί­ου εστί­α­σε για άλλη μια φορά ο Τύπος, σημειώ­νο­ντας ότι η κυβέρ­νη­ση «βελ­τί­ω­σε τις επι­δό­σεις της» στη γυναι­κεία εκπρο­σώ­πη­ση σε σχέ­ση με την προη­γού­με­νη τετρα­ε­τία, χωρίς όμως αυτή να ξεπερ­νά­ει και σήμε­ρα το 25% των υπουρ­γών και υφυ­πουρ­γών. Η συζή­τη­ση αυτή — που δεν είναι καθό­λου και­νούρ­για — δεν αξιο­ποιεί­ται μόνο για απο­προ­σα­να­το­λι­σμό αλλά και για τον εξω­ραϊ­σμό «από τα απο­δυ­τή­ρια» της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής που θα κλι­μα­κώ­σει το νέο κυβερ­νη­τι­κό σχήμα.

Η αυξη­μέ­νη γυναι­κεία εκπρο­σώ­πη­ση στα «κέντρα λήψης απο­φά­σε­ων»», πόσο μάλ­λον στη δια­κυ­βέρ­νη­ση, δια­φη­μί­ζε­ται από την ΕΕ και τα κόμ­μα­τά της ως δεί­κτης για την «άμβλυν­ση των ανι­σο­τή­των»», την ίδια ώρα που η ανι­σο­τι­μία ζει και βασι­λεύ­ει, ενώ επι­δει­νώ­νο­νται συνο­λι­κά οι όροι που οι γυναί­κες μπαί­νουν στην παραγωγή.

Ακό­μα και οι ευκαι­ρί­ες που έχουν οι γυναί­κες της αστι­κής τάξης να ασχο­λη­θούν με την πολι­τι­κή είναι πολ­λα­πλά­σιες αυτών που δίνει το σύστη­μα στις εργα­ζό­με­νες, ή στις αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νες, που τρέ­χουν ολη­με­ρίς για ένα μερο­κά­μα­το και ταυ­τό­χρο­να είναι επι­φορ­τι­σμέ­νες με το νοι­κο­κυ­ριό και τη φρο­ντί­δα της οικογένειας.

Αλλά και οι γυναί­κες που βρί­σκουν θέση σε ένα κυβερ­νη­τι­κό σχή­μα, στη διοί­κη­ση μιας επι­χεί­ρη­σης, ή στην ηγε­σία ενός ιμπε­ρια­λι­στι­κού οργα­νι­σμού, την ίδια αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή υλο­ποιούν μαζί με τους άντρες συνα­δέλ­φους τους, έχο­ντας μάλι­στα επι­δεί­ξει και στο παρελ­θόν αξιο­ση­μεί­ω­τες «επι­δό­σεις» στο ξέσκι­σμα του λαού, στους τομείς που αναλαμβάνουν.

Αν ρίξει κανείς μια ματιά και στο τωρι­νό υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο, θα ανα­κα­λύ­ψει ότι η πλειο­ψη­φία των γυναι­κών (και των ανδρών) δεν είναι «νέες στο κουρ­μπέ­τι»» αλλά έχουν δια­νύ­σει πολ­λά …χιλιό­με­τρα στο ξεδί­πλω­μα της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής για λογα­ρια­σμό του κεφαλαίου.

Ορι­σμέ­να χαρα­κτη­ρι­στι­κά παραδείγματα:

Η νέα υφυ­πουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών υπήρ­ξε πρέ­σβει­ρα της Ελλά­δας στις ΗΠΑ και ένα από τα βασι­κά στε­λέ­χη της ελλη­νι­κής διπλω­μα­τί­ας δια­χρο­νι­κά. Είναι επο­μέ­νως ο «κατάλ­λη­λος άνθρω­πος» μπρο­στά στις νέες προ­κλή­σεις που θα δια­χει­ρι­στεί το ΥΠΕΞ, μετα­ξύ άλλων τη βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο ΝΑΤΟ — Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία και την επι­τά­χυν­ση των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών διευ­θε­τή­σε­ων σε Ανατ. Μεσό­γειο και Αιγαίο, που βρί­σκο­νται ψηλά στην ατζέ­ντα της νέας κυβέρ­νη­σης. Είναι βέβαιο ότι κέρ­δι­σε μια θέση στο νέο υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο όχι εξαι­τί­ας του φύλου της αλλά λόγω των ορθά­νοι­χτων διαύ­λων που έχει από τη μέχρι τώρα θέση της με την κυβέρ­νη­ση και συνο­λι­κά με το πολι­τι­κό και στρα­τιω­τι­κό κατε­στη­μέ­νο των ΗΠΑ.

Άλλη περί­πτω­ση είναι η νέα υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών, που μετα­πη­δά στο νέο της πόστο μετά από υπουρ­γι­κή θητεία στο Παι­δεί­ας, όπου «τα έδω­σε όλα» για την προ­ώ­θη­ση του «νέου σχο­λεί­ου», που εξο­ντώ­νει και δεν μορ­φώ­νει, προ­ώ­θη­σε ακό­μα πιο επι­θε­τι­κά την αντι­δρα­στι­κή αξιο­λό­γη­ση των εκπαι­δευ­τι­κών και των σχο­λι­κών μονά­δων, την ώρα που οι τερά­στιες ελλεί­ψεις παρα­μέ­νουν στο εκπαι­δευ­τι­κό προ­σω­πι­κό και σε πολ­λές περι­πτώ­σεις οι μαθη­τές κάνουν μάθη­μα-σε σχο­λεία — παρα­πήγ­μα­τα, χωρίς τις ανα­γκαί­ες υποδομές.

Ακό­μα πιο πέρα: Τι δια­φο­ρε­τι­κό κομί­ζει στο υπουρ­γείο Υγεί­ας η νεοει­σερ­χό­με­νη ανα­πλη­ρώ­τρια υπουρ­γός, επι­κε­φα­λής μέχρι χτες στο ψηφο­δέλ­τιο Επι­κρά­τειας της ΝΔ; Το μόνο βέβαιο είναι ότι ανα­λαμ­βά­νει να «τρέ­ξει» ακό­μα πιο γρή­γο­ρα το «νέο ΕΣΥ», που θα είναι ακό­μα πιο εμπο­ρευ­μα­το­ποι­η­μέ­νο και ακό­μα πιο ιδιω­τι­κο­ποι­η­μέ­νο από οτι­δή­πο­τε έχου­με δει μέχρι σήμερα.

Στο υπουρ­γείο Μετα­νά­στευ­σης με γυναι­κεία υφυ­πουρ­γεία θα κατα­γρά­φο­νται από δω και πέρα τα νέα ναυά­για και οι σοροί παι­διών και μανά­δων στο Αιγαίο, ενώ το «γυναι­κείο δίδυ­μο» — όπως προ­βάλ­λε­ται — στον Του­ρι­σμό, θα συνε­χί­σει και θα κλι­μα­κώ­σει την πολι­τι­κή στή­ρι­ξης των ομί­λων του κλά­δου, την ώρα που οι εργα­ζό­με­νοι θα συνε­χί­σουν να δου­λεύ­ουν 12ωρα και 7ήμερα, με άθλιες αμοι­βές και ο λαός θα αδυ­να­τεί να κάνει έστω και λίγες μέρες δια­κο­πών. Τέλος, εκεί που η νέα κυβέρ­νη­ση δίνει κυριο­λε­κτι­κά «τα ρέστα της», είναι το νεο­σύ­στα­το υπουρ­γείο Κοι­νω­νι­κής Συνο­χής και Οικο­γέ­νειας, για να συν­δρά­μει την πολι­τι­κή της παρα­πέ­ρα φτω­χο­ποί­η­σης των λαϊ­κών οικο­γε­νειών και τη συγκά­λυ­ψη των αντι­θέ­σε­ων που οξύ­νο­νται με επι­δό­μα­τα — ψίχουλα.

Στην αντί­πε­ρα όχθη βρί­σκο­νται οι γυναί­κες — στε­λέ­χη του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινή­μα­τος, που δίνουν μάχη για τα δικαιώ­μα­τα του λαού και παλεύ­ουν ενά­ντια στη γυναι­κεία ανι­σο­τι­μία. η οποία είναι γέν­νη­μα — θρέμ­μα του σάπιου και ξεπε­ρα­σμέ­νου καπι­τα­λι­σμού. Γυναί­κες που ανα­με­τριού­νται καθη­με­ρι­νά με τερά­στια εμπό­δια στην προ­σω­πι­κή, οικο­γε­νεια­κή, επαγ­γελ­μα­τι­κή και κοι­νω­νι­κή τους ζωή, απο­τε­λώ­ντας ζωντα­νό παρά­δειγ­μα για τη δύνα­μη που δίνει η αφο­σί­ω­ση σε ανώ­τε­ρα ιδα­νι­κά και σκο­πούς, η πάλη για τον σοσιαλισμό.

 Αυτής της «πάστας» είναι τα μέλη και τα στε­λέ­χη του ΚΚΕ, αλλά και η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή του Ομά­δα στο σύνο­λό της, με πολ­λές γυναί­κες στο δυνα­μι­κό της, εγγύ­η­ση για δυνα­μι­κή λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση 100%, για την υπε­ρά­σπι­ση των εργα­τι­κών — λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων μέσα κι έξω από τη Βουλή.

(υπο­γρα­φή Κ.Μ.)

Στο σημε­ρι­νό Ριζοσπάστη

▪️«ΜΕ ΤΑ ΜΟΥΤΡΑ» ΣΤΗ …ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΟΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Βαριά η αντι­λαϊ­κή ατζέ­ντα της νέας κυβέρ­νη­σης ΝΔ

▪️«Μια καλή κυβέρ­νη­ση» βλέ­πουν βου­λευ­τές του ΣΥΡΙΖΑ, «καλή επι­τυ­χία» της εύχο­νται στε­λέ­χη του ΠΑΣΟΚ, προ­βά­ρο­ντας συναίνεση

Με «ορό­ση­μα» τη Σύνο­δο Κορυ­φής της ΕΕ — που ξεκι­νά­ει αύριο — και αυτή του ΝΑΤΟ στα τέλη Ιού­λη, η κυβέρ­νη­ση δεν χά¬νει χρό­νο και κλι­μα­κώ­νει την αντι­λαϊ­κή επί­θε­ση σε όλα τα μέτωπα

Στό­χος, τις 100 πρώ­τες μέρες να έχει εγκρι­θεί ένα σημα­ντι­κό πακέ­το αντερ­γα­τι­κών — αντι­λαϊ­κών «προ­α­παι­τού­με­νων», στο πλαί­σιο του Ταμεί­ου Ανάκαμψης

Δεδο­μέ­νη η μεγα­λύ­τε­ρη εμπλο­κή της χώρας στον πόλε­μο ΝΑΤΟ — Ρωσί­ας, αλλά και η έντα­ση του παζα­ριού για επι­κίν­δυ­νες διευ­θε­τή­σεις στα Ελληνοτουρκικά

Καμιά αναμονή δεν πρέπει να δείξει ο λαός! Το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά για να δοθεί οργανωμένη, μαχητική απάντηση, για 100% αντιπολίτευση για τα συμφέροντα του λαού

Σελ. 4 — 5
▪️ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ενι­σχυ­μέ­νο το ΚΚΕ και στις κάλ­πες του εξωτερικού
Πήρε 2.097 ψήφους και 11,92% / Πρώ­τη Δύνα­μη στη Δανία! \ Σελ. 6
▪️ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Διερ­γα­σί­ες για το μέλ­λον των μισθο­φό­ρων και του εξο­πλι­σμού τους \ Σελ. 15
▪️ΧΩΡΟΙ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
Δεν περ­νά­ει μέρα χωρίς σοβα­ρό «ατύ­χη­μα» \ Σελ. 9
▪️ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ!
Του­ρί­στρια ξεψύ­χη­σε περι­μέ­νο­ντας ασθε­νο­φό­ρο στη Θάσο \  Σελ. 8
Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ \  Σελ. 5

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο