Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΚΚΕ: Έτσι φτάσαμε στο έγκλημα στα Τέμπη (VIDEO)

Ένα απο­κα­λυ­πτι­κό βίντεο του ΚΚΕ για τις συνέ­πειες της πολι­τι­κής της ΕΕ για την απε­λευ­θέ­ρω­ση των μετα­φο­ρών με βασι­κούς σταθ­μούς στην υλο­ποί­η­σή της πολι­τι­κή από το 2009 έως σήμε­ρα και δια­δο­χι­κά από όλες τις κυβερ­νή­σεις καθώς και με τις δρα­μα­τι­κές προει­δο­ποι­ή­σεις του Κόμ­μα­τος μέσα στη Βου­λή για την κατά­στα­ση του σιδη­ρο­δρο­μι­κού δικτύ­ου μόλις 45 ημέ­ρες πριν το έγκλη­μα στα Τέμπη.

Μόνο ο λαός σώζει τον λαό! Όλοι στον αγώ­να με δυνα­τό ΚΚΕ.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο