Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προχωρούν τα σχέδια ΗΠΑ — κυβέρνησης για θηριώδη στρατιωτική βάση στο Στεφανοβίκειο

Την παρουσία τους σε όλη τη χώρα επεκτείνουν οι Αμερικανοί

Μπαί­νουν μπρο­στά τα σχέ­δια των Αμε­ρι­κα­νών για το Στε­φα­νο­βί­κειο, επε­κτεί­νο­ντας τις δυνα­τό­τη­τες της βάσης για τους ελι­κο­πτε­ρά­δες τους, βάζο­ντας και αυτή την περιο­χή στο στό­χα­στρο αντί­πα­λων ιμπε­ρια­λι­στι­κών κέντρων, μεγε­θύ­νο­ντας τους κιν­δύ­νους για τον λαό, ενό­σω κλι­μα­κώ­νε­ται η κόντρα των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ με Ρωσία και Κίνα για τον έλεγ­χο αγο­ρών, πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κών πηγών και διαύ­λων. Κι ακό­μα χει­ρό­τε­ρα, επε­κτεί­νουν την παρου­σία τους και σε άλλες τοποθεσίες.

Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με στοι­χεία που έχει στη διά­θε­σή του ο «Ριζο­σπά­στης», στο αμε­ρι­κα­νι­κό υπουρ­γείο Αμυ­νας (Μεί­ζων Διοί­κη­ση USACE — το Σώμα του Μηχα­νι­κού του Στρα­τού Ξηράς των ΗΠΑ, υπο­διοί­κη­ση NAD, γρα­φείο W2SD FEST NAU1 EUROPE) ανα­ζη­τούν εργο­λά­βο για τη μελέ­τη και κατα­σκευή ενός νέου δικτύ­ου επι­κοι­νω­νιών οπτι­κών ινών μετα­ξύ του κτι­ρί­ου της Διοί­κη­σης, του Υπό­στε­γου υπ’ αριθμ. 1, του Υπό­στε­γου 2, της Ζώνης SSA (Supply Support Activity Lot — SSA) και μιας μελ­λο­ντι­κής Ζώνης Συντή­ρη­σης (Large Area Maintenance Shelter — LAMS).

Θυμί­ζου­με ότι όπως απο­κά­λυ­πτε στις 30 Ιού­λη ο «Ριζο­σπά­στης», οι Αμε­ρι­κα­νοί κατέ­λη­ξαν σε μια «δεξα­με­νή» από 7 κατα­σκευα­στι­κές εται­ρεί­ες (μία ελλη­νι­κή, τρεις αμε­ρι­κα­νι­κές και άλλες τρεις από ΗΑΕ, Ισπα­νία, Ιτα­λία) προ­κει­μέ­νου να προ­χω­ρή­σουν έργα στη χώρα για ανα­βάθ­μι­ση των υπο­δο­μών που χρη­σι­μο­ποιούν εδώ, ως συνέ­πεια και της νέας Συμ­φω­νί­ας για τις Βάσεις. Πρό­κει­ται για τις: 1. «Aktor S.A.» συμ­βό­λαιο υπ’ αριθμ. W912GB22D0015, έδρα Ελλά­δα. 2. «Conti Federal Services», LLC (CFS) συμ­βό­λαιο W912GB22D0016, ΗΠΑ. 3. «Chenega Worldwide Support», LLC (Chenega) συμ­βό­λαιο W912GB22D0017, ΗΠΑ. 4. «Environmental Chemical Corporation» (ECC) συμ­βό­λαιο W912GB22D0018, ΗΠΑ. 5. «Macro Vantage Levant DMCC» (MVL DMCC) συμ­βό­λαιο W912GB22D0019, Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμι­ρά­τα. 6. «Sociedad Espanola De Montajes Industriales, S.A.» (SEMI) συμ­βό­λαιο W912GB22D0020, Ισπα­νία. Και 7. JV SKE Italy 2012 (SKE JV) συμ­βό­λαιο W912GB22D0021, Ιταλία.

Επί­σης, όπως απο­κά­λυ­πτε ο «Ριζο­σπά­στης» με σει­ρά δημο­σιευ­μά­των του το διά­στη­μα Νοέμ­βρη 2021 — Γενά­ρη 2022, οι Αμε­ρι­κα­νοί είχαν απευ­θυν­θεί στην «αγο­ρά» ενη­με­ρώ­νο­ντας για την πρό­θε­σή τους να μοι­ρά­σουν συμ­βό­λαια παρο­χής υπη­ρε­σιών σχε­δια­σμού και κατα­σκευ­ής «για νέες εγκα­τα­στά­σεις και επι­σκευή — συντή­ρη­ση ακι­νή­των προς υπο­στή­ρι­ξη των αμυ­ντι­κών επι­χει­ρή­σε­ων των ΗΠΑ στην Ελλά­δα». Σύμ­φω­να με τη σχε­τι­κή πρό­σκλη­ση, «οι εργα­σί­ες μπο­ρεί να περι­λαμ­βά­νουν — αλλά δεν περιο­ρί­ζο­νται σε — γενι­κή ανα­καί­νι­ση κτι­ρί­ου, κάθε­τη κατα­σκευή, αντι­τρο­μο­κρα­τι­κή προ­στα­σία νέων και υφι­στά­με­νων εγκα­τα­στά­σε­ων, ορι­ζό­ντια κατα­σκευή και παρε­πό­με­νες εργασίες».

Προ­σέ­θε­ταν ότι οι ανα­με­νό­με­νες εργα­σί­ες θα αφο­ρού­σαν «κυρί­ως νέες κατα­σκευ­ές, σχε­δια­σμό — κατα­σκευή, γενι­κή ανα­καί­νι­ση κτι­ρί­ου, επι­σκευή δρό­μων και πεζο­δρο­μί­ων, εργα­σί­ες κοι­νής ωφέ­λειας που περι­λαμ­βά­νουν νερό, απο­χέ­τευ­ση, ηλε­κτρι­σμό και φυσι­κό αέριο, και γενι­κές περι­βαλ­λο­ντι­κές εργα­σί­ες, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων — ενδει­κτι­κά — τυχαί­ων μικρο­κα­τα­σκευών, εκσκα­φών, υδραυ­λι­κών, κατε­δα­φί­σε­ων, ηλε­κτρο­λο­γι­κών, δομι­κών, μηχα­νο­λο­γι­κών, εργα­σιών σκυ­ρο­δέ­μα­τος και περι­βαλ­λο­ντι­κών εργα­σιών απο­κα­τά­στα­σης», όλο το φάσμα δηλα­δή των κατα­σκευών, προϊ­δε­ά­ζο­ντας για εκτε­τα­μέ­νες εργα­σί­ες και υπο­δο­μές. Διευ­κρί­νι­ζαν, επί­σης, ότι οι εργα­σί­ες «θα εξυ­πη­ρε­τούν τις δυνά­μεις ή/και τις εγκα­τα­στά­σεις των ΗΠΑ σε ολό­κλη­ρη την Ελλάδα».

Ενη­μέ­ρω­ναν ακό­μα ότι υπάρ­χει δια­θέ­σι­μο κον­δύ­λι 49 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων και ότι στό­χος τους είναι να κατα­λή­ξουν σε μια «δεξα­με­νή» 7 — 10 ανα­δό­χων για μια περί­ο­δο 5 ετών, συν μια δυνα­τό­τη­τα παρά­τα­σης της ισχύ­ος του συμ­βο­λαί­ου για ένα εξά­μη­νο. Το μικρό­τε­ρο συμ­βό­λαιο θα έχει ύψος 50.000 δολά­ρια, το μεγα­λύ­τε­ρο 15.000.000, με δυνα­τό­τη­τα ωστό­σο αναπροσαρμογών.

Σε αυτό το πλαί­σιο, οι Αμε­ρι­κα­νοί διορ­γά­νω­σαν και μια «προ­κα­ταρ­κτι­κή διά­σκε­ψη» (PRE-PROPOSAL CONFERENCE FY22 GREECE — Multiple Award Task Order Contract W912GB22R0006) στις 12/1 στον Βόλο, ο οποί­ος, όπως υπο­γράμ­μι­ζαν στη σχε­τι­κή πρό­σκλη­ση, βρί­σκε­ται «σε στρα­τη­γι­κή τοπο­θε­σία κοντά στη βάση της Αερο­πο­ρί­ας Στρα­τού στο Στε­φα­νο­βί­κειο, όπου σχε­διά­ζο­νται πολ­λά μελ­λο­ντι­κά έργα των ΗΠΑ». Ενδια­φέ­ρον να παρα­στούν είχαν εκδη­λώ­σει εκπρό­σω­ποι του­λά­χι­στον 47 κατα­σκευα­στι­κών. Το «παρών» έδω­σαν τελι­κά Ελλη­νες (εκπρό­σω­ποι της «Aktor», της «Atti-Kat WLL» κ.ά.), Κοσο­βά­ροι, Αμε­ρι­κα­νοί, Ιτα­λοί, Λιβα­νέ­ζοι και Βρε­τα­νοί.

Η ενη­μέ­ρω­ση από πλευ­ράς των Αμε­ρι­κα­νών είχε στο επί­κε­ντρο το Στρα­τό­πε­δο Περισ­σά­κη, Αερο­πο­ρι­κή Βάση και έδρα της 1ης Ταξιαρ­χί­ας της Αερο­πο­ρί­ας Στρα­τού. Υπο­δο­μή που δίνε­ται συνε­χώς τα τελευ­ταία χρό­νια (ήδη από την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ) στους Αμε­ρι­κα­νούς για να ανα­πτύ­ξουν δυνά­μεις τους (ελι­κο­πτε­ρά­δες), στο πλαί­σιο της ευρύ­τε­ρης ΝΑΤΟι­κής επι­χεί­ρη­σης «Atlantic Resolve», πολύ περισ­σό­τε­ρο τώρα, μετά από όσα ακο­λού­θη­σαν από τον Φλε­βά­ρη του 2022, με την κλι­μά­κω­ση της ιμπε­ρια­λι­στι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης στο Ουκρανικό.

Οι παρι­στά­με­νοι πήραν μια πρώ­τη γεύ­ση για τις προ­θέ­σεις των Αμε­ρι­κα­νών να πάνε καταρ­χάς σε «Τυπι­κά Εργα» («Typical Projects») όπως «νέες κατα­σκευ­ές εγκα­τα­στά­σε­ων, βελ­τιώ­σεις και ανα­βαθ­μί­σεις αερο­δρο­μί­ων, ανα­και­νί­σεις κτι­ρί­ων, σημεία καυ­σί­μων, ανα­βαθ­μί­σεις υπο­δο­μής, επι­σκευή υπη­ρε­σιών κοι­νής ωφέ­λειας», αλλά είχαν ενη­μέ­ρω­ση και για «Πιθα­νά Μελ­λο­ντι­κά Εργα» («Potential Future Projects»), με επί­κε­ντρο το Στε­φα­νο­βί­κειο, συγκε­κρι­μέ­να «Ανα­βαθ­μί­σεις Υπο­δο­μών στο Στρα­τό­πε­δο Περισ­σά­κη, Στε­φα­νο­βί­κειο», «Απο­θή­κευ­ση Καυ­σί­μων στο Στρα­τό­πε­δο Περισ­σά­κη, Στε­φα­νο­βί­κειο», ενώ προ­σέ­θε­ταν ότι βρί­σκο­νται «υπό σχε­δια­σμό» και «μελ­λο­ντι­κά έργα σε επι­πλέ­ον τοπο­θε­σί­ες».

Στα επόμενα δύο χρόνια

Σε ένα τέτοιο πλαί­σιο και προ­κει­μέ­νου να πάνε στους 7 — 10 «παί­κτες» στους εκπρο­σώ­πους των κατα­σκευα­στι­κών μπή­κε ως …δοκι­μα­σία να προ­τεί­νουν (μέχρι τις 28 Γενά­ρη 2022) στους Αμε­ρι­κα­νούς «ένα ολο­κλη­ρω­μέ­νο σχέ­διο για την έναρ­ξη και δια­χεί­ρι­ση δύο (2) ταυ­τό­χρο­νων δειγ­μά­των έργων (sample projects)»:

«Το πρώ­το δείγ­μα έργου αφο­ρού­σε την κατα­σκευή ενός Υπό­στε­γου Συντή­ρη­σης (Maintenance Bay) στο Στρα­τό­πε­δο Περισ­σά­κη, στο Στε­φα­νο­βί­κειο, συνο­λι­κής αξί­ας μικρό­τε­ρης από 1.000.000 δολά­ρια» και το δεύ­τε­ρο την «ανα­βάθ­μι­ση της υπο­δο­μής επι­κοι­νω­νιών στο Στρα­τό­πε­δο Περισ­σά­κη, στο Στε­φα­νο­βί­κειο, συνο­λι­κής αξί­ας μικρό­τε­ρης των 800.000 δολα­ρί­ων». Δηλα­δή, ακρι­βώς ό,τι λένε τώρα, με τη νεό­τε­ρη ενη­μέ­ρω­σή τους προς τους κατα­σκευα­στι­κούς ομί­λους, για τη μελ­λο­ντι­κή Ζώνη LAMS και το νέο δίκτυο επι­κοι­νω­νιών οπτι­κών ινών, για την μελέ­τη και την κατα­σκευή του οποί­ου ορί­ζουν διάρ­κεια 690 ημε­ρο­λο­για­κές μέρες. Προ­ϋ­πο­λο­γί­ζουν, δε, ένα εύρος τιμών μετα­ξύ 250.000 και 500.000 δολα­ρί­ων. Βάζουν, επί­σης, ως «κατά προ­σέγ­γι­ση προ­θε­σμία υπο­βο­λής προ­τά­σε­ων» την 19η Σεπτέμ­βρη 2022.

Ολα αυτά σε υλο­ποί­η­ση όσων προ­βλέ­πο­νται στο 2ο Πρω­τό­κολ­λο Τρο­πο­ποί­η­σης της Συμ­φω­νί­ας Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας (MDCA) μετα­ξύ Ελλά­δας και ΗΠΑ, που υπο­γρά­φη­κε στις 14 Οκτώ­βρη 2021 από τους υπουρ­γούς Εξω­τε­ρι­κών των δύο χωρών, κατά τη διάρ­κεια του τρί­του γύρου «Στρα­τη­γι­κού Δια­λό­γου» μετα­ξύ των δύο κυβερ­νή­σε­ων στην Ουά­σιγ­κτον (ξεκί­νη­σε το 2018, επί ΣΥΡΙΖΑ). Οπως και της λεγό­με­νης «Εφαρ­μο­στι­κής Διευ­θέ­τη­σης» (Implementing Arrangement) της Συμ­φω­νί­ας, που υπο­γρά­φη­κε στην Αθή­να την 1η Νοέμ­βρη. Κεί­με­να που παρα­τεί­νουν «επ’ αόρι­στον» — όπως προ­βλέ­πει η Συμ­φω­νία — την παρα­μο­νή αμε­ρι­κα­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων στην Ελλά­δα, επε­κτεί­νο­ντας το «αμε­ρι­κα­νι­κό απο­τύ­πω­μα» και σε νέες τοποθεσίες.

Επέκταση της αμερικανικής παρουσίας

Ενδια­φέ­ρον έχει και το εξής σημείο στον σχε­δια­σμό τους: Ετοι­μά­ζουν μια επι­τό­πια επί­σκε­ψη για τους ενδια­φε­ρό­με­νους ανα­δό­χους, πριν από την υπο­βο­λή προ­σφο­ρών για το έργο των οπτι­κών ινών.

Κατά τα στοι­χεία που έχει στη διά­θε­σή του ο «Ριζο­σπά­στης», περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες ανα­μέ­νε­ται να τους κοι­νο­ποι­η­θούν άμε­σα, περί τις 19 Αυγού­στου, ενώ οι ενδια­φε­ρό­με­νοι να παρα­στούν στην παρου­σί­α­ση στο Στε­φα­νο­βί­κειο θα πρέ­πει να συμπλη­ρώ­σουν έως τις 23 Αυγού­στου μια Αίτη­ση Πρό­σβα­σης (AST GR Access Request).

Η Αίτη­ση εμπε­ριέ­χει βασι­κά μια σει­ρά σημεία της ελλη­νι­κής επι­κρά­τειας, που έχουν σημα­σία για τους Αμε­ρι­κα­νούς, έχο­ντας εκεί προ­σω­πι­κό τους, ή γενι­κώς …ανθρώ­πους τους, και στα οποία θέλουν να ελέγ­χουν ποιος μπαί­νει, τι θέλει, τι κάνει, καθώς χρη­σι­μο­ποιούν τα τέτοια σημεία.

Συγκε­κρι­μέ­να ανα­φέ­ρουν: ΓΕΣ και ΓΕΕΘΑ. Φυσι­κά την αμε­ρι­κα­νι­κή πρε­σβεία. Το λιμά­νι του Πει­ραιά και το κλι­μά­κιο της Διοί­κη­σης Χερ­σαί­ων Ανα­πτύ­ξε­ων και Δια­νο­μών των ΗΠΑ (SDDC — U.S. Army’s Military Surface Deployment and Distribution Command) που φαί­νε­ται να έχει ανα­πτυ­χθεί εκεί μια ανά­σα από τους Κινέ­ζους της COSCO. Το Στρα­τό­πε­δο Ζορ­μπά στου Γου­δή, όπου εδρά­ζε­ται το περι­λά­λη­το Γρα­φείο Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας (Office of Defense Cooperation — ODC), το οποίο, ως κομ­μά­τι της πρε­σβεί­ας των ΗΠΑ στην Ελλά­δα, προ­ω­θεί τα στρα­τιω­τι­κά σχέ­δια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στη χώρα.

Εκτός Αττι­κής ανα­φέ­ρουν το Στρα­τό­πε­δο Γεωρ­γού­λα στον Βόλο και το λιμά­νι της πόλης. Το Στρα­τό­πε­δο Περισ­σά­κη στο Στε­φα­νο­βί­κειο. Την 113 Πτέ­ρυ­γα Μάχης στη Λάρι­σα. Την Αερο­πο­ρι­κή Βάση Ανδρα­βί­δας. Το Στρα­τό­πε­δο Ντα­λί­πη στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και το αερο­πο­ρι­κό σκέ­λος του αερο­δρο­μί­ου της πόλης. Ακό­μα, την έδρα του Δ’ Σώμα­τος Στρα­τού στην Ξάν­θη και το στρα­τό­πε­δο Τρια­ντα­φυλ­λί­δη στο γει­το­νι­κό Πετροχώρι.

Και τέλος, 4 σημεία στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, συγκε­κρι­μέ­να το στρα­τό­πε­δο Καν­δη­λά­πτη (του απο­δί­δουν μάλι­στα τον χαρα­κτη­ρι­σμό Logistics Support Area «Αlex A»), το στρα­τό­πε­δο Γιαν­νού­λη (του απο­δί­δουν τον χαρα­κτη­ρι­σμό Logistics Support Area «Αlex Β»), την έδρα της 12ης Μηχα­νο­κί­νη­της Μεραρ­χί­ας Πεζι­κού (με την οποία συνερ­γά­ζο­νται στε­νά σε όλες τις απα­νω­τές τα τελευ­ταία χρό­νια διεκ­πε­ραιώ­σεις δυνά­με­ών τους στη συνο­ριο­γραμ­μή με τη Ρωσία και γενι­κά ό,τι οι ίδιοι ονο­μά­ζουν «ευρω­παϊ­κό θέα­τρο επι­χει­ρή­σε­ων») στην πόλη, και ακό­μα το λιμά­νι και το αερο­δρό­μιο της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, σημεία εισό­δου και εξό­δου στις τέτοιες διεκπεραιώσεις.

Θυμί­ζου­με ότι μετά και τις δύο επι­και­ρο­ποι­ή­σεις της Συμ­φω­νί­ας για τις Βάσεις (MDCA) τον Νοέμ­βρη του 2019 και τον Οκτώ­βρη του 2021, οι δύο κυβερ­νή­σεις δημο­σιο­ποί­η­σαν 6 υπο­δο­μές, όπου εδραιω­νό­ταν η αμε­ρι­κα­νι­κή παρου­σία: Αερο­πο­ρι­κή Βάση Λάρι­σας. Βάση Αερο­πο­ρί­ας Στρα­τού Στε­φα­νο­βι­κεί­ου (Αερο­δρό­μιο Στε­φα­νο­βι­κεί­ου). Στρα­τό­πε­δο Γεωρ­γού­λα (Βόλος). Πεδίο Βολής Λιτό­χω­ρου. Στρα­τό­πε­δο Γιαν­νού­λη (Αλε­ξαν­δρού­πο­λη). Ναυ­τι­κή Βάση Σού­δας. Οπως φαί­νε­ται, ωστό­σο, τα σχέ­δια των Αμε­ρι­κα­νών πάνε πολύ παραπέρα.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο