Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αποκαλύψεις «Καθημερινής» για την τραγωδία στο Μάτι: Καυγάς μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ

Νέος καυ­γάς μετα­ξύ κυβέρ­νη­σης και ΣΥΡΙΖΑ ξέσπα­σε με αφορ­μή απο­κα­λύ­ψεις της εφη­με­ρί­δας «Καθη­με­ρι­νή» για την τρα­γω­δία στο Μάτι.

Σύμ­φω­να με το δημο­σί­ευ­μα της εφη­με­ρί­δας υψη­λό­βαθ­μα στε­λέ­χη του πυρο­σβε­στι­κού σώμα­τος φέρο­νται να κάνουν υπο­δεί­ξεις στον πραγ­μα­το­γνώ­μο­να που είχε ανα­λά­βει την υπό­θε­ση να μην προ­χω­ρή­σει την έρευ­να προ­βαί­νο­ντας σε συγκά­λυ­ψη ευθυνών.

«Θάψ’ τα για­τί θα σε σκί­σου­με» τιτλο­φο­ρεί­ται το δημο­σί­ευ­μα της «Καθη­με­ρι­νής», σύμ­φω­να με το οποίο ο τότε αρχη­γός της Πυρο­σβε­στι­κής Β. Ματ­θαιό­που­λος φέρε­ται να κάλε­σε τον αξιω­μα­τι­κό του σώμα­τος στον οποίο είχε ανα­τε­θεί η διε­νέρ­γεια πραγ­μα­το­γνω­μο­σύ­νης για την τρα­γω­δία, με σκο­πό να απο­κρύ­ψει στοι­χεία και ονό­μα­τα και να απο­δώ­σει τη φονι­κή πυρ­κα­γιά στον άνε­μο, τα πεύ­κα και την αυθαί­ρε­τη δόμη­ση, με τον ίδιο να επι­κα­λεί­ται άνω­θεν εντο­λές της πολι­τι­κής ηγεσίας.

Σε δηλώ­σεις του στην ΕΡΤ, ο κ. Ματ­θαιό­που­λος διέ­ψευ­σε το δημο­σί­ευ­μα της «Καθη­με­ρι­νής» σημειώ­νο­ντας:  «Καμία συνά­ντη­ση, καμία επα­φή, αυτός έκα­νε τη δου­λειά του εγώ τη δική μου, ως συνά­δελ­φοι τον γνω­ρί­ζω τίπο­τα άλλο, όλα αυτά που γρά­φο­νται είναι ψεύδη».

Κόντρα Κυβέρνησης-ΣΥΡΙΖΑ

Την έντο­νη αντί­δρα­ση από πλευ­ράς ΣΥΡΙΖΑ προ­κά­λε­σε το δημο­σί­ευ­μα, με τη βου­λευ­τή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώ­ην υπουρ­γό Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη Όλγα Γερο­βα­σί­λη να προει­δο­ποιεί ότι επι­φυ­λάσ­σε­ται για κάθε νόμι­μο δικαί­ω­μά της.

«Η απά­ντη­ση στο δημο­σί­ευ­μα της «Καθη­με­ρι­νής» περί πολι­τι­κών παρεμ­βά­σε­ων είναι από­λυ­τα κατη­γο­ρη­μα­τι­κή: Ουδέν ψευ­δέ­στε­ρον. Οι έρευ­νες εξε­λί­χθη­καν επί των ημε­ρών μας χωρίς καμία παρέμ­βα­ση από την πλευ­ρά μας και με από­λυ­το σεβα­σμό στο έργο και στις απο­φά­σεις της Δικαιο­σύ­νης» τόνι­σε η κ. Γεροβασίλη.

Για έγκλη­μα συγκά­λυ­ψης, με τερά­στιες ηθι­κές, πολι­τι­κές και ποι­νι­κές δια­στά­σεις έκα­νε λόγο ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος και υφυ­πουρ­γός παρά τω πρω­θυ­πουρ­γό Στέ­λιος Πέτσας.

«Δύο χρό­νια μετά την τρα­γω­δία κι ακό­μη δεν έχου­με μάθει όλη την αλή­θεια. Τώρα φαί­νε­ται ότι για αυτό συνέ­βα­λαν οι κραυ­γα­λέ­ες από­πει­ρες συγκά­λυ­ψης της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ, που κρά­τη­σαν πολ­λά κρί­σι­μα στοι­χεία στο σκο­τά­δι», δήλω­σε ο Στ. Πέτσας καλώ­ντας την τότε αρμό­δια Υπουρ­γό Όλγα Γερο­βα­σί­λη να δώσει άμε­σα εξηγήσεις.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο