Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Αυτοί που ωρύονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βενεζουέλα μπλόκαραν χτες μεγάλη ποσότητα φαρμάκων

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Η ισπα­νι­κή αερο­πο­ρι­κή εται­ρεία Ιμπέ­ρια χθες 13 του μηνός, θα παρέ­δι­δε στην Βενε­ζου­έ­λα φάρ­μα­κα για ασθε­νείς με χρό­νια υψη­λή πίε­ση και ινσου­λί­νη για ασθε­νείς με ζαχαροδιαβήτη.

Η ισπα­νι­κή κυβέρ­νη­ση που ανα­γνω­ρί­ζει σαν πρό­ε­δρο την μαριο­νέ­τα των ΗΠΑ Γκουαϊ­δό απα­γό­ρευ­σε την μεταφορά.

Η εται­ρεία της Βενε­ζου­έ­λας που τα παρήγ­γει­λε τα είχε ήδη πλη­ρώ­σει σε εται­ρεία του Κατάρ.

Το ίδιο εγκλη­μα­τι­κό σκη­νι­κό με φάρ­μα­κα συνέ­βη τον Νοέμ­βριο του 2017.

Τα φάρ­μα­κα τότε μπλο­κα­ρί­στη­καν στα σύνο­ρα της Κολομ­βί­ας εκεί που οι ΗΠΑ, Κολομ­βία και ο Γκουαι­ντό σήμε­ρα, παί­ζουν το θέα­τρο της ανθρω­πι­στι­κής βοήθειας.

Τότε η Citibank είχε παγώ­σει τους λογα­ρια­σμούς της Βενε­ζου­έ­λας για πλη­ρω­μές και τα φάρ­μα­κα της ινσου­λί­νης έμει­ναν στο φορ­τη­γό πλοίο που παρέ­μει­νε στα διε­θνή ύδα­τα περι­μέ­νο­ντας να πληρωθεί.

Από την μια μιλούν, οι εκπρό­σω­ποι του Ιμπε­ρια­λι­σμού, για ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια και από την άλλη εγκλη­μα­τούν στε­ρώ­ντας τα φάρ­μα­κα από βαριά ασθε­νείς. Ρίχνουν κρο­κο­δεί­λια δάκρυα για τα παι­δά­κια που δεν παίρ­νουν τα φάρ­μα­κά τους από την άρνη­ση της Βενε­ζου­έ­λας να παρα­λά­βει την τάχα ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια και στο σκο­τει­νό παρα­σκή­νιο μπλο­κά­ρουν τα φάρ­μα­κα. Ο διε­θνής τύπος συντο­νι­σμέ­νος προ­βάλ­λει τις εικό­νες των αρρώ­στων παι­διών και τις ελλεί­ψεις  και απο­κρύ­πτει το Ιμπε­ρια­λι­στι­κό απάν­θρω­πο εμπάρ­γκο. Η υπο­κρι­σία τους δεν έχει όρια. Παίρ­νουν στον λαι­μό τους μικρά παι­διά, άρρω­στους με χρό­νια προ­βλή­μα­τα. Δεν υπάρ­χει ίχνος ανθρω­πι­σμού στην προ­σπά­θεια τους να αρπά­ξουν τον πλού­το του λαού της Βενεζουέλας.

Ο λαός της Βενε­ζου­έ­λας πρέ­πει να το πάρει από­φα­ση και να τελειώ­νει με τον Ιμπε­ρια­λι­σμό των ΗΠΑ, των συμ­μά­χων της και με τη ντό­πια καπι­τα­λι­στι­κή τάξη.

_________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο