Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αποκλειστικό δημοσίευμα: Με σοβαρά κενά η πυρασφάλεια στα βαγόνια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ — «HELLENIC TRAIN»!

Χωρίς να υπάρ­χει πιστο­ποι­η­μέ­νο και δοκι­μα­σμέ­νο σύστη­μα πυρα­σφά­λειας για την προ­στα­σία των επι­βα­τών, κάνουν δρο­μο­λό­για οι αμα­ξο­στοι­χί­ες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ — «Hellenic Train» εδώ και χρόνια!

Ακό­μα και τώρα, που η κυβέρ­νη­ση ανα­κοί­νω­σε την επα­νέ­ναρ­ξη των δρο­μο­λο­γί­ων μετά το τρα­γι­κό δυστύ­χη­μα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς, η πιστο­ποί­η­ση στο σύστη­μα πυρα­σφά­λειας είναι ανύ­παρ­κτη και σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του «Ριζο­σπά­στη», οι υπεύ­θυ­νοι της εται­ρεί­ας «τρέ­χουν να προλάβουν».

Η απο­κά­λυ­ψη είναι ενδει­κτι­κή του τι συνέ­βαι­νε και συμ­βαί­νει στους σιδηροδρόμους.

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, το ταξί­δι με τρέ­νο του­λά­χι­στον από το 2012 μέχρι και σήμε­ρα γινό­ταν χωρίς πιστο­ποι­η­μέ­να συστή­μα­τα πυρα­σφά­λειας και κατά συνέ­πεια μία φωτιά σε κάποιο βαγό­νι θα μπο­ρού­σε να έχει τρα­γι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα για τους επι­βά­τες και τους εργαζόμενους.

Επι­πλέ­ον, είναι του­λά­χι­στον προ­κλη­τι­κό να ζητά­νε κρά­τος και εται­ρεία «αξιο­λό­γη­ση» και «πιστο­ποί­η­ση» του προ­σω­πι­κού, για να ενι­σχύ­ε­ται το παρα­μύ­θι του ανθρώ­πι­νου λάθους, την ώρα που η «πιστο­ποι­η­μέ­νη» «Hellenic Train» και προη­γού­με­να η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν δια­θέ­τουν στα τρέ­να τα προ­βλε­πό­με­να συστή­μα­τα πυρα­σφά­λειας, που σε περί­πτω­ση φωτιάς μπο­ρεί να απο­βούν σωτήρια.

Σύμ­φω­να με στοι­χεία που έχει στη διά­θε­σή της η εφη­με­ρί­δα μας, κανέ­να σύστη­μα πυρό­σβε­σης στα βαγό­νια δεν λει­τουρ­γού­σε. Και είναι απο­ρί­ας άξιο το με ποιον τρό­πο δίνο­νταν άδειες για να ταξι­δεύ­ουν οι αμα­ξο­στοι­χί­ες της «Hellenic Train» από τους αρμό­διους ελεγ­κτι­κούς φορείς, τα υπουρ­γεία, τις επι­τρο­πές και τις …ρυθ­μι­στι­κές αρχές. Αλλά και το ποιοι υπέ­γρα­φαν για να γίνο­νται ταξί­δια με επι­κίν­δυ­να βαγό­νια, θέτο­ντας σε κίν­δυ­νο ανθρώ­πι­νες ζωές…

Στα τέλη του 2021, τον Φεβρουά­ριο του 2022 και τον Οκτώ­βριο του 2022 έφτα­σαν στην «Hellenic Train» συγκε­κρι­μέ­να και κατα­γε­γραμ­μέ­να στοι­χεία, που επι­σή­μαι­ναν ότι τα εγκα­τε­στη­μέ­να συστή­μα­τα πυρα­σφά­λειας είναι επι­κίν­δυ­να και πρέ­πει να αντι­κα­τα­στα­θούν άμεσα.

Η τεχνική έκθεση — «φωτιά»

Τον Οκτώ­βρη του 2022 εται­ρεία που είχε ανα­λά­βει να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει σχε­τι­κούς ελέγ­χους και αυτο­ψί­ες, συνέ­τα­ξε Τεχνι­κή Εκθε­ση που απέ­στει­λε στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στην οποία έγραφε:

- «Υπεν­θυ­μί­ζου­με (σ.σ. έχουν προη­γη­θεί αντί­στοι­χες εκθέ­σεις στο παρελ­θόν) τους λόγους που τα εγκα­τε­στη­μέ­να συστή­μα­τα που έχε­τε τώρα χρή­ζουν άμε­σης αντι­κα­τά­στα­σης καθώς και τις προ­τά­σεις που σας προτείνουμε».

- Στη συνέ­χεια κατα­γρά­φει ανα­λυ­τι­κά το τι συμ­βαί­νει. Λέει λοιπόν:

«Αρχι­κώς, το πιο σημα­ντι­κό που αμφό­τε­ρα γνω­ρί­ζου­με είναι ότι το υλι­κό που εμπε­ριέ­χουν ορι­σμέ­να συστή­μα­τα είναι το HALON, πλέ­ον καταρ­γη­μέ­νο και απα­γο­ρευ­μέ­νο κατα­σβε­στι­κό υλι­κό πέραν από στρα­τιω­τι­κής χρή­σης, κάτι το οποίο πρέ­πει άμε­σα να αντι­κα­τα­στα­θεί, καθώς δεν μπο­ρεί βάσει νομο­θε­σί­ας να περά­σει την ετή­σια συντή­ρη­ση που απαιτείται».

Εξει­δι­κευ­μέ­νοι μηχα­νι­κοί εξη­γούν στον «Ριζο­σπά­στη» ότι το HALON είναι ένα υλι­κό που η χρή­ση του σε συστή­μα­τα πυρα­σφά­λειας και σε τρέ­να έχει απα­γο­ρευ­τεί σε όλο τον κόσμο από σχε­τι­κά πρω­τό­κολ­λα εδώ και 20 ολό­κλη­ρα χρό­νια! Μάλι­στα, στη χώρα μας υπάρ­χει και ειδι­κή νομο­θε­σία που όχι μόνο απα­γο­ρεύ­ει τη χρή­ση τέτοιου υλι­κού, αλλά επι­βάλ­λει και την άμε­ση αντι­κα­τά­στα­σή του.

Και τα ερω­τή­μα­τα που προ­κύ­πτουν είναι τα εξής:

Ποιος έδι­νε άδεια για να κινού­νται τα βαγό­νια με ένα τέτοιο σύστη­μα πυρα­σφά­λειας, που είναι απα­γο­ρευ­μέ­νο σε όλο τον κόσμο; Η Ρυθ­μι­στι­κή Αρχή Σιδη­ρο­δρό­μων είχε κάνει ελέγ­χους για πιστο­ποι­ή­σεις. Οι αρμό­διοι υπουρ­γοί και της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ παλιό­τε­ρα και του ΠΑΣΟΚ ανα­ζή­τη­σαν επί των ημε­ρών τους οποιο­δή­πο­τε στοι­χείο που μπο­ρεί να έθε­τε σε κίν­δυ­νο την ασφά­λεια των επιβατών;

Συστήματα του 2016 δεν φέρουν πιστοποίηση…

Η Τεχνι­κή Εκθε­ση που απέ­στει­λε η εται­ρεία στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ τον Οκτώ­βρη του 2022, έχει και κάτι ακό­μα. Αναφέρει:

«Τα κλεί­στρα των συγκε­κρι­μέ­νων συστη­μά­των πυρα­σφά­λειας δεν φέρουν την απα­ραί­τη­τη πιστο­ποί­η­ση σύμ­φω­να με την κεί­με­νη νομο­θε­σία. Να σημειώ­σου­με εδώ ότι κάποια παλιό­τε­ρα συστή­μα­τα που είδα­με φέρουν την απα­ραί­τη­τη πιστο­ποί­η­ση στο κλεί­στρο, ενώ κάποια συστή­μα­τα με έτος κατα­σκευ­ής 2016 δεν φέρουν εγχά­ρα­κτη πιστοποίηση».

Τα παρα­πά­νω τα σημειώ­νει λοι­πόν η εται­ρεία, που απ’ ό,τι φαί­νε­ται έχει κλη­θεί να εγκα­τα­στή­σει νέα συστή­μα­τα. Απο­ρί­ας άξιο είναι το γεγο­νός ότι όλα αυτά τα προ­βλή­μα­τα ασφα­λεί­ας, που εντο­πί­ζο­νται με μια απλή αυτο­ψία, δεν ήταν εμπό­διο για τις αρμό­διες αρχές ώστε να δίνουν κάθε χρό­νο από το 2012 μέχρι και το 2023 άδεια για να χρη­σι­μο­ποιού­νται και να επι­βαί­νουν σε αυτά άνθρω­ποι για να πάνε στον προ­ο­ρι­σμό τους.

Μία άλλη σημα­ντι­κή πλη­ρο­φο­ρία είναι ότι από το 2017 μέχρι σήμε­ρα, που η «Hellenic Train» πήρε τους σιδη­ρο­δρό­μους, η πυρα­σφά­λεια λει­τουρ­γού­σε με «μπα­λώ­μα­τα». Δηλα­δή, όπως περι­γρά­φουν ειδι­κοί, έβγαι­ναν από παρο­πλι­σμέ­να βαγό­νια τα συστή­μα­τα πυρα­σφά­λειας που ήταν έτσι κι αλλιώς ακα­τάλ­λη­λα και πεπα­λαιω­μέ­να και τοπο­θε­τού­νται σε βαγό­νια που κινού­νταν στο σιδη­ρο­δρο­μι­κό δίκτυο. Κάτι άκρως επι­κίν­δυ­νο για την ασφά­λεια των επι­βα­τών, αφού δεν λειτουργούσαν…

Προ­φα­νώς, για λόγους περιο­ρι­σμού του κόστους, τοπο­θε­τού­νταν για να περ­νούν τον ετή­σιο έλεγ­χο και να δίνε­ται πιστο­ποί­η­ση που δεν αντα­πο­κρι­νό­ταν στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Κι αν «ω μη γένοι­το» συνέ­βαι­νε κάποιο ατύ­χη­μα, η συντα­γή είναι γνω­στή: Θα τα φόρ­τω­ναν όλα ξανά σε κάποιο «ανθρώ­πι­νο λάθος».

Το κράτος (τους) έχει συνέχεια

Στις 22 Ιού­λη 2016 σε νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Υπο­δο­μών, Μετα­φο­ρών και Δικτύ­ων, με τίτλο «Εναρ­μό­νι­ση της νομο­θε­σί­ας με την Οδη­γία 2012/34/ΕΕ του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου και του Συμ­βου­λί­ου της 21ης Νοεμ­βρί­ου 2012 για τη δημιουρ­γία ενιαί­ου ευρω­παϊ­κού σιδη­ρο­δρο­μι­κού χώρου», ο ειση­γη­τής του ΣΥΡΙΖΑ Μάριος Κάτσης έλε­γε επί λέξει τα εξής, παρου­σιά­ζο­ντας την Οδηγία:

«Δια­χω­ρί­ζει, λοι­πόν, η οδη­γία σαφέ­στα­τα, πρώ­τον, τον δια­χει­ρι­στή της σιδη­ρο­δρο­μι­κής υπο­δο­μής, δεύ­τε­ρον, τη σιδη­ρο­δρο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση και τέλος, τις ανε­ξάρ­τη­τες ρυθ­μι­στι­κές αρχές, καθώς και τους κανό­νες που τη διέ­πουν, με κύριο στό­χο τον υγιή αντα­γω­νι­σμό, καθιε­ρώ­νο­ντας όρους δια­φα­νούς πρό­σβα­σης και αμε­ρό­λη­πτης λει­τουρ­γί­ας των δομών, την άρση διοι­κη­τι­κών και τεχνι­κών φραγ­μών και την εξα­σφά­λι­ση όρων ισό­τι­μης μετα­χεί­ρι­σης ένα­ντι των αντα­γω­νι­στι­κών τρό­πων μεταφοράς».

Και πρό­σθε­τε: «Οσον αφο­ρά τους πιο εξει­δι­κευ­μέ­νους στό­χους, έχου­με πρώ­τον, την εξα­σφά­λι­ση επαρ­κούς, δια­φα­νούς και βιώ­σι­μης χρη­μα­το­δό­τη­σης της υπο­δο­μής, δεύ­τε­ρον, την προ­α­γω­γή της δια­φά­νειας στη σιδη­ρο­δρο­μι­κή αγο­ρά, για να δια­σφα­λι­στεί ο απο­τε­λε­σμα­τι­κός αντα­γω­νι­σμός και να απο­φευ­χθούν στρε­βλώ­σεις και τρί­τον, την ενί­σχυ­ση της ρυθ­μι­στι­κής εποπτείας».

Μέσα σε έναν κυκε­ώ­να τεχνο­κρα­τι­κών όρων, εύκο­λα ξεχω­ρί­ζει κανείς την προ­σπά­θεια του ΣΥΡΙΖΑ να πεί­σει για το πόσο «καλή» είναι η ευρω­παϊ­κή Οδη­γία, που προ­ω­θεί τον «ενιαίο ευρω­παϊ­κό σιδη­ρο­δρο­μι­κό χώρο», με κρι­τή­ριο τις ανά­γκες μεγά­λων μονο­πω­λια­κών ομί­λων, που από τη μια ανα­ζη­τούν χώρο για επεν­δύ­σεις στις Μετα­φο­ρές και από την άλλη «καί­γο­νται» να αρθούν τα όποια εμπό­δια, ώστε να επι­τα­χυν­θούν οι δια­συ­νο­ρια­κές μετα­φο­ρές χάριν της κερ­δο­φο­ρί­ας τους.

Για να γίνει αυτό στο πλαί­σιο της «απε­λευ­θέ­ρω­σης», έπρε­πε βέβαια να σπά­σει το σιδη­ρο­δρο­μι­κό έργο σε πολ­λά κομ­μά­τια και αυτό ακρι­βώς έκα­νε ο ΣΥΡΙΖΑ με το συγκε­κρι­μέ­νο νομο­σχέ­διο. Λίγο μετά θα ερχό­ταν και η ώρα της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με τη σφρα­γί­δα της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ, που την υπε­ρα­σπί­ζε­ται βέβαια με σθέ­νος και σήμε­ρα, ενώ υπό­σχε­ται επα­να­δια­πραγ­μά­τευ­ση των όρων με την ιτα­λι­κή εταιρεία.

Περι­γρά­φο­ντας λοι­πόν το σχέ­διο του ΣΥΡΙΖΑ να χωρί­σει τα βαγό­νια από τις ράγες και να ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σει τα πρώ­τα, ο ειση­γη­τής του έλε­γε τότε στη Βου­λή: «Σας καλώ να υπερ­ψη­φί­σε­τε το παρόν σχέ­διο νόμου, προ­κει­μέ­νου να ανα­πτύ­ξου­με υγιώς, δια­φα­νώς αλλά και βιώ­σι­μα, την ενί­σχυ­ση του μερι­δί­ου των σιδη­ρο­δρο­μι­κών μετα­φο­ρών στην αγο­ρά των εγχώ­ριων μετα­φο­ρών ως (…) μοχλό του μοντέ­λου παρα­γω­γι­κής ανα­συ­γκρό­τη­σης που θέλου­με να φέρου­με στη χώρα».

Οπως σημεί­ω­νε την ίδια χρο­νιά και το Ευρω­παϊ­κό Ελεγ­κτι­κό Συνέ­δριο σε έκθε­σή του, δίνο­ντας τη μεγα­λύ­τε­ρη εικό­να για την «απε­λευ­θέ­ρω­ση» των σιδη­ρο­δρό­μων, «η κινη­τι­κό­τη­τα των εμπο­ρευ­μά­των απο­τε­λεί βασι­κή συνι­στώ­σα της εσω­τε­ρι­κής αγο­ράς της ΕΕ, η οποία έχει καί­ρια σημα­σία για τη δια­τή­ρη­ση της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας της ευρω­παϊ­κής βιο­μη­χα­νί­ας και των υπη­ρε­σιών. Εχει σημα­ντι­κό αντί­κτυ­πο στην οικο­νο­μι­κή ανά­πτυ­ξη (…) Η προ­ώ­θη­ση απο­δο­τι­κών και βιώ­σι­μων τρό­πων μετα­φο­ράς, όπως οι σιδη­ρο­δρο­μι­κές (…) μετα­φο­ρές αντί των οδι­κών, θα μπο­ρού­σε να συμ­βά­λει στη μεί­ω­ση της εξάρ­τη­σης της Ευρώ­πης από το εισα­γό­με­νο πετρέ­λαιο (…) Η προ­ώ­θη­ση περισ­σό­τε­ρο απο­δο­τι­κών και βιώ­σι­μων τρό­πων μετα­φο­ράς, και ιδί­ως των σιδη­ρο­δρο­μι­κών εμπο­ρευ­μα­τι­κών μετα­φο­ρών, απο­τε­λεί βασι­κό μέρος της πολι­τι­κής της ΕΕ την τελευ­ταία 25ετία».

Περ­νώ­ντας η σκυ­τά­λη στη ΝΔ, το ίδιο σχέ­διο επι­τα­χύν­θη­κε πάνω στις ράγες του κέρ­δους, επι­βε­βαιώ­νο­ντας ότι το κρά­τος (τους) έχει συνέ­χεια. Ετσι, στις 28 Σεπτέμ­βρη 2022, η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ έφε­ρε στη Βου­λή νομο­σχέ­διο με τίτλο «Δια­τά­ξεις για τις δημό­σιες υπε­ρα­στι­κές και αστι­κές τακτι­κές οδι­κές μετα­φο­ρές επι­βα­τών — Ανα­διορ­γά­νω­ση των εται­ρειών ΟΣΕ ΑΕ και ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ και λοι­πές δια­τά­ξεις», όπου περι­γρά­φο­νταν τα επό­με­να βήμα­τα της «απε­λευ­θέ­ρω­σης», πατώ­ντας σ’ αυτά που είχε ήδη κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Επι­χει­ρη­μα­το­λο­γώ­ντας υπέρ του νομο­σχε­δί­ου, ο τότε υπουρ­γός Μετα­φο­ρών Κώστας Καρα­μαν­λής καλού­σε σε υπερ­ψή­φι­σή του για να …μη χάσει η χώρα το τρέ­νο που θα την κατα­στή­σει «κόμ­βο υπο­δο­μών και μετα­φο­ρών στη Βαλ­κα­νι­κή». Με την ευκαι­ρία, ο υπουρ­γός παρου­σί­α­σε και όλα τα σιδη­ρο­δρο­μι­κά έργα που είχαν δρο­μο­λο­γη­θεί μέχρι τότε προς αυτήν την κατεύ­θυν­ση, με ορί­ζο­ντα εξα­ε­τί­ας. Τα έργα αφο­ρούν τη δια­σύν­δε­ση των λιμα­νιών Θεσ­σα­λο­νί­κης, Καβά­λας και Αλε­ξαν­δρού­πο­λης με τη σιδη­ρο­δρο­μι­κή Εγνα­τία και ακο­λού­θως με τα λιμά­νια της Μαύ­ρης Θάλασ­σας και την ανά­δει­ξη της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης σε λιμά­νι — κόμ­βο μετα­φο­ρών και υπο­δο­μών, αντα­γω­νι­στι­κά προς τα Στε­νά του Βοσπόρου.

Ο στό­χος της ανά­πτυ­ξης του σιδη­ρο­δρό­μου είναι σαφής: Να προ­σαρ­μο­στεί η λει­τουρ­γία του στις προ­τε­ραιό­τη­τες και τις ανά­γκες των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και του ΝΑΤΟ. Σ’ αυτά ακρι­βώς τα θεμέ­λια πάτη­σε η εγκλη­μα­τι­κή στρα­τη­γι­κή της «απε­λευ­θέ­ρω­σης» των ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, που δια­μόρ­φω­σε ακό­μα πιο επι­κίν­δυ­νη κατά­στα­ση στο σιδη­ρο­δρο­μι­κό δίκτυο, με τα κρι­τή­ρια που κοστο­λο­γούν τα πάντα, ακό­μα και την ανθρώ­πι­νη ζωή…

Το άρθρο ανα­δη­μο­σιεύ­ε­ται από τον «Ριζο­σπά­στη του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου», 18 — 19 Μάρ­τη 2023.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο