Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αποκριάτικες εκδηλώσεις Δήμου Χαϊδαρίου

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΑΙΔΑΡΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΩΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/2 ΩΡΑ 11 Π.Μ 

Θα συμ­με­τέ­χει ο παρου­σια­στής και ηθο­ποιός Χρι­στό­φο­ρος Ζαραλίκος

Απο­κρια­τι­κα Αρμα­τα, Κέφι, Μου­σι­κή και Χορός από μικρούς και μεγά­λους Καρναβαλιστές

Κού­λου­μα την Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα 19/2 στις 11 π.μ. στο “Του­ρι­στι­κό” με τη συμ­με­το­χή των εθνι­κο­το­πι­κών συλ­λό­γων ανα­βιώ­νου­με έθι­μα από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Συγκε­κρι­μέ­να:

  • Την Κυρια­κή 18 Φλε­βά­ρη στις 11 το πρωί παρέ­λα­ση καρ­να­βα­λι­στών με έναρ­ξη από τη συμ­βο­λή των οδών Σάμου και Καραϊ­σκά­κη. Θα συμ­με­τέ­χει ο Χρι­στό­φο­ρος Ζαραλίκος.
  • Την Κυρια­κή 18 Φλε­βά­ρη στις 7 μ.μ., στο Παλα­τά­κι Χαϊ­δα­ρί­ου παρα­δο­σια­κή γιαν­νιώ­τι­κη εκδή­λω­ση με ορχή­στρα δημο­τι­κών τρα­γου­διών με το κλα­ρί­νο του Θωμά Λώλη.
  • Την Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα 19 Φλε­βά­ρη στις 11 το πρωί κού­λου­μα στο Του­ρι­στι­κό Δαφνίου.

Ο Δήμος Χαϊ­δα­ρί­ου στην ανα­κοί­νω­σή του ανα­φέ­ρει ότι, «Το κύριο γνώ­ρι­σμα των Απο­κριών είναι οι μεταμ­φιέ­σεις, τις οποί­ες συνα­ντά­με σε ολό­κλη­ρη την Ελλά­δα, καθώς και στην υπό­λοι­πη Ευρώπη.Διοργανώνοντας το 1ο καρ­να­βά­λι θέλου­με να δώσου­με στους μαθη­τές και σε ανθρώ­πους όλων των ηλι­κιών και­νούρ­γιες δυνα­τό­τη­τες έκφρα­σης, να ανα­πτύ­ξουν τη φαντα­σία τους και το κυριό­τε­ρο, να δώσου­με στα παι­διά και στους γονείς την δυνα­τό­τη­τα να δια­σκε­δά­σου­με τις ημέ­ρες των απο­κριών στην πόλη μας».

Για την οργά­νω­ση του καρ­να­βα­λιού έχουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί δύο συσκέ­ψεις με την πλειο­ψη­φία των Διοι­κη­τι­κών Συμ­βου­λί­ων των Συλ­λό­γων Γονέ­ων και κηδε­μό­νων, πολι­τι­στι­κών, εθνι­κο­το­πι­κών, αθλη­τι­κών συλ­λό­γων και άλλων φορέ­ων της πόλης. Η συμ­με­το­χή έχει ξεπε­ρά­σει κάθε προσ­δο­κία και ανα­μέ­νε­ται το κέντρο της πόλης να γεμί­σει με μικρούς και μεγά­λους καρνάβαλους.

«Κέφι, δια­σκέ­δα­ση, ανε­με­λιά, σάτι­ρα, φαντα­σία, ευρη­μα­τι­κό­τη­τα, έμπνευ­ση, καλ­λι­τε­χνι­κή διά­θε­ση, χορός, δημιουρ­γι­κό πάθος, κινη­το­ποιού­νται και συν­θέ­τουν το πολύ­χρω­μο σκη­νι­κό που θα ξετυ­λι­χτεί την Κυρια­κή 18 Φεβρουα­ρί­ου. Στην προ­σπά­θειά μας για πρώ­τη φορά να διορ­γα­νώ­σου­με καρ­να­βά­λι στην πόλη μας, σας θέλου­με όλους αρω­γούς» ανα­φέ­ρει ο Δήμος.

xaidari1

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο