Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Καισαριανής

Συνε­χί­ζο­νται οι απο­κριά­τι­κες εκδη­λώ­σεις του Δήμου Και­σα­ρια­νής σήμε­ρα Κυρια­κή 18 Φεβρουα­ρί­ου και τη σκυ­τά­λη θα πάρουν οι μικροί και μεγά­λοι καρ­να­βα­λι­στές στη μεγά­λη καρ­να­βα­λι­κή παρέ­λα­ση στο κέντρο της πόλης,  στις 3 μ.μ.. Ξεκι­νώ­ντας από τρεις δια­φο­ρε­τι­κές γει­το­νιές, την πλα­τεία Αλε­ξάν­δρου, το πάρ­κο 2ας Μαΐ­ου και τα Γυμνά­σια της πόλης, όλοι οι καρ­να­βα­λι­στές θα συγκε­ντρω­θούν στο σχο­λι­κό συγκρό­τη­μα «Βενι­ζέ­λου» και θα ξεκι­νή­σουν την παρέ­λα­σή τους, που θα κατα­λή­ξει στην πλα­τεία «Δημάρ­χου Π. Μακρή» για να χορέ­ψουν σε ξέφρε­νους χορούς ως αργά.

Οι απο­κριά­τι­κες εκδη­λώ­σεις θα ολο­κλη­ρω­θούν την Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα 19 Φεβρουα­ρί­ου στις 11.30 π.μ. στοπάρ­κο Άϊ Γιάν­νη στα Ξύλινα. 

«Όλοι οι Και­σα­ρια­νιώ­τες και οι Και­σα­ρια­νιώ­τισ­σες θα γιορ­τά­σου­με τα παρα­δο­σια­κά “Κού­λου­μα” όπως κάθε χρό­νο για δεκα­ε­τί­ες τώρα, με ζωντα­νή μου­σι­κή, πολύ χορό και νηστί­σι­μα εδέ­σμα­τα που θα προ­σφέ­ρο­νται στο χώρο. Σας περι­μέ­νου­με όλους στις εκδη­λώ­σεις του Δήμου μας για να ξεφα­ντώ­σου­με στους ξέφρε­νους και ανα­τρε­πτι­κούς απο­κριά­τι­κους εορ­τα­στι­κούς ρυθ­μούς», ανα­φέ­ρει ο Δήμος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο