Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απολογήθηκε στην ανακρίτρια η Ρούλα Πισπιρίγκου — Απεστάλη στον εισαγγελέα η δικογραφία για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

Τη δίκη της εκδο­χή για την κατη­γο­ρία της από­πει­ρας ανθρω­πο­κτο­νί­ας σε βάρος της πρω­τό­το­κης κόρης της Τζωρ­τζί­νας έδω­σε η Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου στην 18η τακτι­κή ανα­κρί­τρια Χρι­στί­να Σαλά­πα η οποία πλέ­ον έκλει­σε την ανά­κρι­ση απο­στέλ­λο­ντας τη δικο­γρα­φία στον αρμό­διο εισαγ­γε­λέα για την υπο­βο­λή πρό­τα­σης προς το αρμό­διο δικα­στι­κό Συμβούλιο.

Η 33χρονη, προ­σω­ρι­νά κρα­τού­με­νη για τη δολο­φο­νία της Τζωρ­τζί­νας, μετα­φέρ­θη­κε το πρωί στο ανα­κρι­τι­κό γρα­φείο προ­κει­μέ­νου να απο­λο­γη­θεί για όσα συνέ­βη­σαν τον Απρί­λιο του 2021 στο Καρα­μαν­δά­νειο Νοσο­κο­μείο όπου είχε εισα­χθεί η 9χρονη κόρη της. Το παι­δί, στο οποίο οι εξε­τά­σεις δεν έδει­ξαν παθο­λο­γι­κά ευρή­μα­τα, υπέ­στη ανα­κο­πή η οποία αντι­με­τω­πί­στη­κε από τους για­τρούς αφή­νο­ντας όμως την 9χρονη με σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα τετραπληγίας.

Η Πισπι­ρί­γκου, σύμ­φω­να με την υπε­ρά­σπι­σή της, παρέ­δω­σε στην ανα­κρί­τρια υπό­μνη­μα με τις θέσεις της ένα­ντι του κατη­γο­ρη­τη­ρί­ου που συντά­χθη­κε πριν λίγες ημέ­ρες σε βάρος της και απά­ντη­σε ανα­λυ­τι­κά στις ερω­τή­σεις που της τέθηκαν.

Σύμ­φω­να με όσα ανά­φε­ρε ο συνή­γο­ρος της, Όθω­νας Παπα­δο­που­λος, κατα­τέ­θη­κε ένα λεπτο­με­ρές υπό­μνη­μα και στις ερω­τή­σεις που της τέθη­καν «η κατη­γο­ρού­με­νη απά­ντη­σε με τρό­πο ανα­λυ­τι­κό, σαφή και ξεκά­θα­ρο, δίνο­ντας διευ­κρι­νί­σεις για το χρό­νο των συμ­βά­ντων». Κατά την υπε­ρά­σπι­ση, «δεν υπάρ­χουν ευθύ­νες των για­τρών στο Καρα­μαν­δά­νειο νοσο­κο­μείο, όπου υπήρ­ξε ένα καρ­διο­λο­γι­κό πρό­βλη­μα ανα­γό­με­νο σε παθο­λο­γι­κά αιτία. Η πρά­ξη δεν περι­λαμ­βά­νε­ται με σαφή τρό­πο στο κατηγορητήριο».

Τέσ­σε­ρις ώρες μετά την έναρ­ξη της απο­λο­γη­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας, η Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου, για την οποία σύμ­φω­να με τον νόμο δεν τίθε­ται θέμα νέας προ­φυ­λά­κι­σης καθώς η νέα δίω­ξη αφο­ρά την ίδια υπό­θε­ση, συνο­δεία αστυ­νο­μι­κών οδη­γή­θη­κε στο όχη­μα της Αστυ­νο­μί­ας που θα την μετα­φέ­ρει στο κελί της στις φυλα­κές Κορυδαλλού.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο