Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απολογείται ο αστυνομικός που πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 16χρονο Ρομά — Κούγιας: «δεν έχει μετανιώσει για κάτι»

Σε εξέ­λι­ξη είναι η απο­λο­γία του αστυ­νο­μι­κού της ομά­δας ΔΙ.ΑΣ. που πυρο­βό­λη­σε εν ψυχρώ τον 16χρονο Ρομά, στη διάρ­κεια κατα­δί­ω­ξης, στα Δια­βα­τά Θεσσαλονίκης.

Ο κατη­γο­ρού­με­νος πέρα­σε λίγο πριν από τις 9 το πρωί το κατώ­φλι του γρα­φεί­ου του α’ τακτι­κού ανα­κρι­τή Θεσ­σα­λο­νί­κης, όπου καλεί­ται να δώσει απα­ντή­σεις σε όσα του κατα­λο­γί­ζει η δικο­γρα­φία. Διώ­κε­ται για από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας με ενδε­χό­με­νο δόλο (κακούρ­γη­μα) και εκτέ­λε­ση παρά­νο­μου πυρο­βο­λι­σμού ακι­νη­το­ποί­η­σης ή εξου­δε­τέ­ρω­σης (πλημ­μέ­λη­μα).

Η βασι­κή υπε­ρα­σπι­στι­κή του γραμ­μή είναι ότι ενήρ­γη­σε υπό συν­θή­κες νόμι­μης άμυ­νας, λόγω του κιν­δύ­νου που — όπως υπο­στη­ρί­ζει — διέ­τρε­χαν οι προ­πο­ρευό­με­νοι συνά­δελ­φοί του όταν ο ανή­λι­κος οδη­γός επι­χεί­ρη­σε να τους εμβο­λί­σει με το αγρο­τι­κό του αυτο­κί­νη­το. Όσον αφο­ρά στους πυρο­βο­λι­σμούς, ισχυ­ρί­ζε­ται ότι στό­χευ­σε χαμη­λά προς τα ελα­στι­κά, κι όχι προς το μέρος του οδη­γού. Προ­κλη­τι­κός ο συνή­γο­ρός του Αλ. Κού­γιας δήλω­σε σήμε­ρα ότι ο αστυ­νο­μι­κός «δεν έχει μετα­νιώ­σει για κάτι — Δεν έκα­νε κάτι εκ προθέσεως»!!!

Βέβαια ο ισχυ­ρι­σμοί του δια­ψεύ­δο­νται από τα στοι­χεία και τα βίντεο που βλέ­πουν το φως της δημοσιότητας.

Μετά το πέρας της απο­λο­γί­ας, ανα­κρι­τής και εισαγ­γε­λέ­ας θα απο­φα­σί­σουν για την ποι­νι­κή του μεταχείριση.

Στο πλευ­ρό του βρέ­θη­καν δικυ­κλι­στές αστυ­νο­μι­κοί (με πολι­τι­κά) που βρέ­θη­καν έξω από το γρα­φείο του ανα­κρι­τή για να του εκφρά­σουν τη συμπα­ρά­στα­σή τους.

Έξω από τα δικα­στή­ρια της Θεσ­σα­λο­νί­κης έχουν συγκε­ντρω­θεί ομά­δες ρομά που δια­μαρ­τύ­ρο­νται για την αιμα­τη­ρή καταδίωξη.

Η ΕΛ.ΑΣ. βρί­σκε­ται σε επι­φυ­λα­κή και στην περιο­χή γύρω από το δικα­στι­κό μέγα­ρο της πόλης υπάρ­χουν αστυ­νο­μι­κές δυνάμεις.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο