Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απολογείται ο Δ. Λιγνάδης

Δεκα­έ­ξι μήνες μετά την προ­φυ­λά­κι­ση του για πρά­ξεις σεξουα­λι­κής βίας, ο Δημή­τρης Λιγνά­δης θα κλη­θεί σήμε­ρα από την πρό­ε­δρο του Μικτού Ορκω­τού Δικα­στη­ρί­ου να αντι­τά­ξει τους ισχυ­ρι­σμούς του σε όσα του κατα­λο­γί­ζο­νται στο κατη­γο­ρη­τή­ριο για βια­σμούς κατά συρ­ροή σε βάρος ανηλίκων.

Ο άλλο­τε καλ­λι­τε­χνι­κός διευ­θυ­ντής του Εθνι­κού Θεά­τρου θα στα­θεί όρθιος απέ­να­ντι στους δικα­στές που θα τον κρί­νουν και, για πρώ­τη φορά από την στιγ­μή που βρέ­θη­κε ενώ­πιον της Δικαιο­σύ­νης, θα τοπο­θε­τη­θεί δημό­σια ένα­ντι των κατη­γο­ριών σε βάρος του, οι οποί­ες αφο­ρούν τέσ­σε­ρις βια­σμούς που φέρο­νται να τελέ­στη­καν το 2010, το 2015 και το 2018.

Μετά από μία μακρά, εξα­ντλη­τι­κή και σε υψη­λούς τόνους δια­δι­κα­σία, που ήρθε στο ακρο­α­τή­ριο του ΜΟΔ στις 11 του περα­σμέ­νου Φεβρουα­ρί­ου, η σημε­ρι­νή μέρα σημα­το­δο­τεί την αρχή της πορεί­ας προς την έκδο­ση της ετυ­μη­γο­ρί­ας των τριών δικα­στών και των τεσ­σά­ρων ενόρκων.

Με την απο­λο­γία του, που ανα­μέ­νε­ται να είναι πολύ­ω­ρη, ο Δημή­τρης Λιγνά­δης θα επι­χει­ρή­σει να πεί­σει τους δικα­στές ότι οι καταγ­γέλ­λο­ντες ψεύ­δο­νται. Άλλω­στε έχει υπο­βά­λει μηνύ­σεις για ψευ­δή κατά­θε­ση σε βάρος των τριών εκ των ανδρών που ήρθαν στο δικα­στή­ριο και κατέ­θε­σαν όσα ισχυ­ρί­στη­καν στις Αρχές. Ο τέταρ­τος άνδρας που τον κατήγ­γει­λε στην ανα­κρί­τρια της υπό­θε­σης, δεν εμφα­νί­στη­κε στο δικα­στή­ριο με απο­τέ­λε­σμα οι δικα­στές να του στε­ρή­σουν το δικαί­ω­μα παρά­στα­σής του ως πολι­τι­κώς ενάγοντα.

«Δηλώ­νω ότι αρνού­μαι όλες τις κατη­γο­ρί­ες» είχε πει στην πρώ­τη τοπο­θέ­τη­σή του στο δικα­στή­ριο ο καλ­λι­τέ­χνης, μετά την ανά­γνω­ση του κατη­γο­ρη­τη­ρί­ου που του απο­δί­δει βια­σμό τριών εφή­βων αγο­ριών και ενός νεα­ρού άντρα: «Δεν έχω πάει ποτέ με ανή­λι­κο» είναι η στα­θε­ρή απά­ντη­σή του ένα­ντι των κατηγοριών.

Σύμ­φω­να με τις παρα­δο­χές τού παρα­πεμ­πτι­κού βου­λεύ­μα­τος του Συμ­βου­λί­ου Πλημ­με­λειο­δι­κών, που ομό­φω­να έκρι­νε πως ο 57χρονος επι­φα­νής ηθο­ποιός πρέ­πει να δικα­στεί, ο Δημή­τρης Λιγνά­δης επί σει­ρά ετών είχε ανα­πτύ­ξει μία συγκε­κρι­μέ­νη μέθο­δο για να προ­σεγ­γί­ζει τα ανή­λι­κα θύμα­τα του «χτί­ζο­ντας μαζί τους σχέ­ση εμπι­στο­σύ­νης αλλά και εξάρ­τη­σης». Οι δικα­στές του Συμ­βου­λί­ου, υιο­θε­τώ­ντας πλή­ρως ανά­λο­γη εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση, σχη­μά­τι­σαν την άπο­ψη πως ο προ­βε­βλη­μέ­νος καλ­λι­τέ­χνης προ­σέγ­γι­ζε αγό­ρια που βρι­σκό­ταν σε «ευά­λω­τη οικο­νο­μι­κά και κοι­νω­νι­κά θέση», όπως παι­διά μετα­να­στών χωρίς ισχυ­ρή οικο­γε­νεια­κή προ­στα­σία και φρο­ντί­δα, «εκμε­ταλ­λευό­με­νος την κοι­νω­νι­κή, επαγ­γελ­μα­τι­κή και οικο­νο­μι­κή του θέση» ώστε να τα δελεάσει.

Ο ίδιος ο Δημή­τρης Λιγνά­δης από την πρώ­τη στιγ­μή που βρέ­θη­κε ενώ­πιον της ανα­κρί­τριας ‑η οποία, λίγες ώρες αφού ο ίδιος είχε σπεύ­σει στην ΓΑΔΑ για να δηλώ­σει ότι θέτει εαυ­τόν στην διά­θε­ση των αρχών, εξέ­δω­σε σε βάρος του ένταλ­μα σύλ­λη­ψης- αρνή­θη­κε τα πάντα. Είπε πως δεν έχουν το παρα­μι­κρό ψήγ­μα αλή­θειας οι καταγ­γε­λί­ες που έγι­ναν σε βάρος του στο απο­κο­ρύ­φω­μα του ελλη­νι­κού meToo στον χώρο του θεά­τρου αλλά και του αθλητισμού.

Σύμ­φω­να με τον τότε επι­κε­φα­λής του Εθνι­κού Θεά­τρου, ο ίδιος είναι το θύμα μίας σκευω­ρί­ας που εξυ­φάν­θη­κε στον επαγ­γελ­μα­τι­κό του χώρο και έλα­βε και πολι­τι­κές δια­στά­σεις, αφού ήταν επι­λο­γή τής κυβέρ­νη­σης να ανα­λά­βει, τον Σεπτέμ­βριο του 2019, την διεύ­θυν­ση του κορυ­φαί­ου θεσμού για την προ­βο­λή της θεα­τρι­κής Τέχνης.

Ο κατη­γο­ρού­με­νος θα ισχυ­ρι­στεί και σήμε­ρα ενώ­πιον των δικα­στών πως αφού στο­χο­ποι­ή­θη­κε για συγκε­κρι­μέ­νους πολι­τι­κούς λόγους, ανέ­λα­βε το Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών να “τρέ­ξει” την σε βάρος του επί­θε­ση, μέσω καταγ­γε­λιών για απα­ξιω­τι­κές κατη­γο­ρί­ες. «Είναι μια δια­δο­χι­κή ανά­φλε­ξη, διό­τι γίνε­ται “open call” που το τρέ­χει το Σωμα­τείο Ηθο­ποιών» είχε πει στην ανα­κρί­τρια για να εξη­γή­σει την σωρεία καταγ­γε­λιών που έγι­ναν εκεί­νο το διάστημα.

Θα ισχυ­ρι­στεί επί­σης πως τέθη­κε στο στό­χα­στρο προ­σώ­πων και ομά­δων με συγκε­κρι­μέ­να προ­σω­πι­κά και πολι­τι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά. Έτσι πλην του φθό­νου για την επι­τυ­χή, όπως ισχυ­ρί­ζε­ται, πορεία του, ο καλ­λι­τέ­χνης υπο­στη­ρί­ζει πως ουσια­στι­κά ο χρό­νος άρχι­σε να μετρά αντί­στρο­φα «επει­δή προ­έ­βην σε δυο εμβλη­μα­τι­κές για εμέ­να ενέρ­γειες. Την ονο­μα­το­δο­σία μιας αίθου­σας του Εθνι­κού Θεά­τρου με το όνο­μα “Ελέ­νη Παπα­δά­κη” ‑κατα­ξιω­μέ­νης ηθο­ποιού που εκτε­λέ­στη­κε στα Δεκεμ­βρια­νά το 1944- και στην κατάρ­γη­ση της μέχρι τότε “Πει­ρα­μα­τι­κής Σκη­νής”, που ήταν προ­σα­να­το­λι­σμέ­νη στην Απο­δό­μη­ση και στον Μοντερ­νι­σμό, και στη θέση της, την ίδρυ­ση Ερευ­νη­τι­κής Σκη­νής για το Αρχαίο Δρά­μα. Δεν μου συγ­χω­ρέ­θη­κε η αγά­πη μου στην πατρί­δα, στην Ιστο­ρία και στο ότι το καλο­καί­ρι που μας πέρα­σε στην παρά­στα­ση “Πέρ­σες” ‑την οποία είχα σκη­νο­θε­τή­σει εγώ στην Επί­δαυ­ρο και η οποία προ­βλή­θη­κε σε παγκό­σμια μετά­δο­ση μέσω live streaming- στην υπό­κλι­ση φίλη­σα το ομοί­ω­μα του Παρ­θε­νώ­να. Για τον λόγο αυτό μου έγι­νε bulling από τα αρι­στε­ρί­ζο­ντα media».

Σε όλη την διάρ­κεια της δίκης αλλά και από την ανα­κρι­τι­κή δια­δι­κα­σία, ο καλ­λι­τέ­χνης μέσω του συνη­γό­ρου του αμφι­σβη­τεί όχι μόνο τα κίνη­τρα αλλά και την προ­σω­πι­κό­τη­τα των καταγ­γελ­λό­ντων, επι­χει­ρώ­ντας να εμφα­νί­σει χαρα­κτη­ρι­στι­κά τους που, κατά την στρα­τη­γι­κή της υπε­ρά­σπι­σης, στε­ρεί το “ειδι­κό βάρος” σε όσα του προ­σά­πτουν. Από την αρχή της υπό­θε­σης, οπό­τε και ακού­στη­καν εκφρά­σεις όπως “επαγ­γελ­μα­τί­ες ομο­φυ­λό­φι­λοι”, η υπε­ρά­σπι­ση του ηθο­ποιού και θεα­τρι­κού σκη­νο­θέ­τη έχει επι­μεί­νει ιδιαί­τε­ρα στην προ­σπά­θεια της αυτή, προ­κει­μέ­νου να δημιουρ­γή­σει την αίσθη­ση ότι οι καταγ­γέλ­λο­ντες είναι προ­σω­πι­κό­τη­τες που «μπο­ρούν να χει­ρα­γω­γη­θούν», με στό­χο να κατα­φέ­ρει πλήγ­μα στις καταγ­γε­λί­ες τους . «Είναι βίζι­τες» είπαν στο δικα­στή­ριο δύο στε­νοί φίλοι του κατη­γο­ρού­με­νου για τα φερό­με­να θύματα.

Οι δικα­στές, που έχουν ακού­σει όσα συγκλο­νι­στι­κά περιέ­γρα­ψαν τα φερό­με­να θύμα­τα εν μέσω μεγά­λης φόρ­τι­σης και κλαί­γο­ντας πολ­λές φορές, θα θελή­σουν ενδε­χο­μέ­νως να ακού­σουν την άπο­ψη του επι­φα­νούς κατη­γο­ρού­με­νου για τους ανθρώ­πους που τον έφε­ραν ενώ­πιον τους και για τους λόγους που, σύμ­φω­να με τη δική του εκδο­χή, δέχθη­καν να μπουν σε αυτήν την ανα­μέ­τρη­ση όντας πιο ευά­λω­τοι κοι­νω­νι­κά και λιγό­τε­ρο εύρω­στοι οικο­νο­μι­κά από ό,τι ο ίδιος.

Η σημε­ρι­νή δικά­σι­μος έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί να διε­ξα­χθεί στην πιο μικρή δικα­στι­κή αίθου­σα του ΜΟΔ, γεγο­νός που σημαί­νει ότι θα είναι περιο­ρι­σμέ­νες οι θέσεις για τους δια­δί­κους, τους παρά­γο­ντες, τους δημο­σιο­γρά­φους και το κοι­νό. Ωστό­σο δεν απο­κλεί­ε­ται να ανα­ζη­τη­θεί μεγα­λύ­τε­ρη αίθου­σα πριν ξεκι­νή­σει η δια­δι­κα­σία ή να μετα­φερ­θεί στην πορεία, όπως έχει γίνει αρκε­τές φορές στο παρελθόν.

Η όλη δια­δι­κα­σία ανα­μέ­νε­ται να διαρ­κέ­σει πολ­λές ώρες και πρό­θε­ση του δικα­στη­ρί­ου είναι η απο­λο­γία να ολο­κλη­ρω­θεί σήμε­ρα, γεγο­νός που σημαί­νει ότι η συνε­δρί­α­ση, εκτός απρο­ό­πτου, θα λήξει μετά το απόγευμα.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο