Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απολογείται σήμερα ο 12ος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη

Στην 7η τακτι­κή ανα­κρί­τρια Θεσ­σα­λο­νί­κης απο­λο­γεί­ται σήμε­ρα ο 22χρονος, 12ος κατη­γο­ρού­με­νος για τη δολο­φο­νία του 19χρονου Άλκη και τον τραυ­μα­τι­σμό των δύο φίλων του, τα ξημε­ρώ­μα­τα της 1ης Φεβρουα­ρί­ου, στην περιο­χή Χαριλάου.

Ο οδη­γός του τρί­του αυτο­κι­νή­του που εμπλέ­κε­ται στο φονι­κό επει­σό­διο, είχε παρα­δο­θεί την περα­σμέ­νη Δευ­τέ­ρα στην Ασφά­λεια Θεσ­σα­λο­νί­κης και έκτο­τε παρα­μέ­νει υπό κρά­τη­ση. Ο ίδιος φέρε­ται να αρνεί­ται την ουσια­στι­κή συμ­με­το­χή του στο άγριο έγκλη­μα, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι δεν εγκα­τέ­λει­ψε το όχη­μα και πως δεν γνώ­ρι­ζε ούτε για τον οπλι­σμό που μετέ­φε­ραν οι υπό­λοι­ποι συγκα­τη­γο­ρού­με­νοί του, ούτε για την επι­κεί­με­νη επίθεση.

Σε βάρος του σχη­μα­τί­σθη­κε δικο­γρα­φία και για οπλο­κα­το­χή, επει­δή στο αυτο­κί­νη­τό του είχε βρε­θεί ένας σου­γιάς. Γι’ αυτό τον λόγο ανα­μέ­νε­ται να δικα­στεί επί­σης, σήμε­ρα, με την αυτό­φω­ρη δια­δι­κα­σία στο Μονο­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο Θεσσαλονίκης.

Να σημειω­θεί ότι για την υπό­θε­ση της δολο­φο­νί­ας του άτυ­χου φοι­τη­τή Άλκη Καμπα­νού έχουν προ­φυ­λα­κι­στεί ήδη 11 κατηγορούμενοι.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο