Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απολύθηκε λόγω εγκυμοσύνης της συζύγου του!

Την από­λυ­σή του λόγω της εγκυ­μο­σύ­νης της συζύ­γου του κατήγ­γει­λε ο ηθο­ποιός Αγγε­λος Ανδριόπουλος.

Οπως κατήγ­γει­λε ο ηθο­ποιός σε ανάρ­τη­σή του, ενη­με­ρώ­θη­κε από την παρα­γω­γή ότι δια­κό­πτε­ται η συνερ­γα­σία που είχαν συνά­ψει, για την περί­πτω­ση που γεν­νή­σει η σύζυ­γός του κατά τη διάρ­κεια των παρα­στά­σε­ων. «Δυστυ­χώς λοι­πόν, ενώ οι γυναί­κες προ­σπα­θούν ακό­μα μετά από δεκα­ε­τί­ες να διεκ­δι­κή­σουν τα εργα­σια­κά τους δικαιώ­μα­τα κατά την περί­ο­δο της εγκυ­μο­σύ­νης και μετά ‑στην Ελλά­δα του 2023- υπάρ­χουν και περι­πτώ­σεις απο­λύ­σε­ων ανθρώ­πων που πρό­κει­ται να γίνουν μπα­μπά­δες, με σκο­πό να μη βλά­ψουν (με τη χαρά τους..;) το καλό; Τον στό­χο; μιας παρά­στα­σης…», ανέ­φε­ρε χαρακτηριστικά.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο