Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απονεμήθηκαν τα Νόμπελ του «τρελού» επιστήμονα (για το τέλειο στρίψιμο του πόμολου, τη δυσκοιλιότητα των σκορπιών, τα παπάκια σε σχηματισμό…)

Για 32η χρο­νιά απο­νε­μή­θη­καν το βρά­δυ της Πέμ­πτης, για μια ακό­μη φορά σε δια­δι­κτυα­κή τελε­τή λόγω παν­δη­μί­ας, τα επι­στη­μο­νι­κά βρα­βεία Ig, τα λεγό­με­να και «Νόμπελ του τρε­λού επι­στή­μο­να». Τα Ig επι­βρα­βεύ­ουν απρό­σμε­νες και «τρε­λές» επι­στη­μο­νι­κές έρευ­νες της προη­γού­με­νης χρο­νιάς ή, σύμ­φω­να με τους διορ­γα­νω­τές, το χιου­μο­ρι­στι­κό περιο­δι­κό «Annals of Improbable Research», «πράγ­μα­τα που μας κάνουν στην αρχή να γελά­σου­με αλλά μετά να σκεφτούμε».

Είναι ένας καθιε­ρω­μέ­νος πια θεσμός που μέσω του χιού­μορ ανα­δει­κνύ­ει τη σημα­σία της — συχνά παρα­γνω­ρι­σμέ­νης — επι­στη­μο­νι­κής έρευ­νας, αλλά και την όχι σπά­νια ροπή της για υπερ­βο­λι­κά εξει­δι­κευ­μέ­νες ή περιτ­τές μελέ­τες. Καθέ­νας από τους φετι­νούς νικη­τές πήρε ή μοι­ρά­στη­κε με την υπό­λοι­πη ερευ­νη­τι­κή ομά­δα του, εκτός από το «τιμη­τι­κό» βρα­βείο του, ένα χαρ­το­νό­μι­σμα των 10 τρι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων Ζιμπά­μπουε (όπου ο πλη­θω­ρι­σμός φέτος κινεί­ται κοντά στο 200%).

Ανά­με­σα στα βρα­βεία που δόθη­καν, ήταν τα εξής:

* Εφαρ­μο­σμέ­νης καρ­διο­λο­γί­ας: Στους ερευ­νη­τές που βρή­καν ότι όταν δύο άνθρω­ποι βγαί­νουν το πρώ­το ραντε­βού τους και έλκο­νται αμοι­βαία, οι παλ­μοί της καρ­διάς τους συγχρονίζονται.

* Λογο­τε­χνί­ας: Στη μελέ­τη που ανέ­λυ­σε για­τί τα νομι­κά έγγρα­φα είναι χωρίς λόγο τόσο δύσκο­λα στην κατα­νό­η­σή τους (η ευθύ­νη απο­δί­δε­ται περισ­σό­τε­ρο στους ίδιους τους συγ­γρα­φείς τους παρά στην πολυ­πλο­κό­τη­τα των εννοιών).

* Βιο­λο­γί­ας: Στην έρευ­να που ασχο­λή­θη­κε με το αν και πώς η δυσκοι­λιό­τη­τα επη­ρε­ά­ζει τη σεξουα­λι­κή ζωή των σκορ­πιών και τις προ­ο­πτι­κές τους για εύρε­ση συντρόφου(!)

* Ιατρι­κής: Στους επι­στή­μο­νες που έδει­ξαν ότι όταν οι ασθε­νείς υπο­βάλ­λο­νται σε μερι­κές μορ­φές τοξι­κής χημειο­θε­ρα­πεί­ας, υπο­φέ­ρουν λιγό­τε­ρες παρε­νέρ­γειες όταν το παγω­τό αντι­κα­θι­στά ένα από τα παρα­δο­σια­κά συστα­τι­κά της διαδικασίας.

* Φυσι­κής: Για την μελέ­τη σχε­τι­κά με το πώς και για­τί τα παπά­κια κατα­φέρ­νουν να κολυ­μπά­νε σε σχη­μα­τι­σμό (κυρί­ως επει­δή εξοι­κο­νο­μούν ενέρ­γεια με αυτό τον τρό­πο, ιδί­ως το τελευ­ταίο στη σειρά).

* Μηχα­νι­κής: Για την προ­σπά­θεια ανα­κά­λυ­ψης του πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κού τρό­που χρή­σης των δαχτύ­λων όταν γυρ­νά­με ένα πόμο­λο. Σύμ­φω­να με τους Ιάπω­νες ερευ­νη­τές, όσο μεγα­λύ­τε­ρο είναι το πόμο­λο, τόσα περισ­σό­τε­ρα δάχτυ­λα χρειά­ζο­νται: για πόμο­λα πλά­τους ενός έως 2,5 εκα­το­στών αρκούν τρία δάχτυ­λα, για πόμο­λα 2,5 έως 4 εκα­το­στών είναι καλύ­τε­ρα τα τέσ­σε­ρα δάχτυ­λα, ενώ για πόμο­λα δια­μέ­τρου άνω των 5 εκα­το­στών είναι ανα­γκαία και τα πέντε δάχτυλα.

* Ειρή­νης: Για την ανά­πτυ­ξη ενός αλγό­ριθ­μου που βοη­θά τους κου­τσο­μπό­λη­δες να απο­φα­σί­σουν πότε θα πουν την αλή­θεια και πότε όχι.

* Οικο­νο­μι­κών: Για την μαθη­μα­τι­κή εξή­γη­ση του για­τί η επι­τυ­χία συχνά δεν συνο­δεύ­ει τους πιο ταλα­ντού­χους, αλλά τους πιο τυχερούς.

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο