Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αποπνικτική η ατμόσφαιρα στην Αττική — Έως την Ικαρία έφθασε ο καπνός από την πυρκαγιά στην Κορινθία

Ο καπνός και η στά­χτη από τη δασι­κή πυρ­κα­γιά του Σχί­νου Κοριν­θί­ας έχουν μετα­φερ­θεί πάνω από το λεκα­νο­πέ­διο της Αθή­νας έως τις Κυκλά­δες και την Ικα­ρία, εξαι­τί­ας των ισχυ­ρών δυτι­κών-βορειο­δυ­τι­κών ανέ­μων, σύμ­φω­να με το meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών (ΕΑΑ). 

Η πυρ­κα­γιά εκδη­λώ­θη­κε το βρά­δυ της Τετάρ­της σε δασι­κή περιο­χή ανα­το­λι­κά του Σχί­νου στην Κοριν­θία. Από τις μετρή­σεις του δικτύ­ου αυτό­μα­των μετε­ω­ρο­λο­γι­κών σταθ­μών του meteo προ­κύ­πτει ότι κατά την ώρα έναρ­ξης της πυρ­κα­γιάς, στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή έπνε­αν ΔΒΔ άνε­μοι με έντα­ση 5–6 μπο­φόρ και ριπές έως τα 61 χιλιό­με­τρα την ώρα. Λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη ότι ο πλη­σιέ­στε­ρος στην πυρ­κα­γιά αυτό­μα­τος μετε­ω­ρο­λο­γι­κός σταθ­μός βρί­σκε­ται στον Ισθμό, σύμ­φω­να με τους επι­στή­μο­νες του ΕΑΑ-meteo, δεν θα πρέ­πει να απο­κλει­στεί η παρου­σία ακό­μη ισχυ­ρό­τε­ρων ανέ­μων στην περιο­χή της πυρ­κα­γιάς, εξαι­τί­ας και της ίδιας της παρου­σί­ας αυτής («η φωτιά δημιουρ­γεί το δικό της καιρό»).

Το meteo πραγ­μα­το­ποί­η­σε την πιλο­τι­κή ενερ­γο­ποί­η­ση του IRIS 2.0, της νέας έκδο­σης του προ­γνω­στι­κού συστή­μα­τος ταχεί­ας από­κρι­σης για την πρό­γνω­ση της εξά­πλω­σης δασι­κών πυρ­κα­γιών. Σε σύγκρι­ση με την προη­γού­με­νη έκδο­σή του, το IRIS 2.0 φέρει σημα­ντι­κές αλλα­γές, όπως υψη­λό­τε­ρη ορι­ζό­ντια ανά­λυ­ση για την προ­σο­μοί­ω­ση της εξά­πλω­σης, ίση με 50 μέτρα (αντί για 100 μέτρα του IRIS 1.0), καθώς επί­σης δυνα­μι­κή προ­σο­μοί­ω­ση της υγρα­σί­ας της νεκρής καύ­σι­μης ύλης.

Σε έκτα­κτη ανα­κοί­νω­σή του στο Facebook, το Forecast Weather Greece καλεί τους κατοί­κους σε αρκε­τές περιο­χές να κλεί­σουν τα παρά­θυ­ρά τους εξαι­τί­ας του καπνού.

«Λόγω των Β.δυτικών ανέ­μων ο καπνός τις επό­με­νες ώρες ίσως είναι πιο έντο­νος. Κλεί­στε τα παρά­θυ­ρα στις περιο­χές που βρί­σκο­νται μέσα στο πλαί­σιο. Από τους Αγί­ους Θεο­δώ­ρους, Κινέ­τα, Μέγα­ρα Σαλα­μί­να, Αίγι­να και σε όλη την Αττι­κή. Το μέτω­πο είναι μεγά­λο. Οι άνε­μοι θα εξα­σθε­νή­σουν το πρωί. Ακο­λου­θή­στε μας και στην ομά­δα μας» αναφέρει.

Οι πυρο­σβέ­στες δίνουν μεγά­λη μάχη για να θέσουν την πυρ­κα­γιά υπό έλεγ­χο, με τους ισχυ­ρούς ανέ­μους να δυσχαι­ρέ­νουν το έργο τους.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Με τα μάτια των παι­διών (Βέρα Κλών­τζα-Για­κλο­βά – Φρά­νιο Κραλ)

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο