Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απορρίπτει τον δημόσιο εμβολιασμό της με το εμβόλιο της Astrazeneca η Μέρκελ

Η καγκε­λά­ριος Μέρ­κελ δεν θα εμβο­λια­στεί με το εμβό­λιο της Astrazeneca σε απευ­θεί­ας τηλε­ο­πτι­κή μετά­δο­ση, όπως κατέ­στη­σε σαφές ο εκπρό­σω­πος της κυβέρ­νη­σης Στέ­φεν Ζάι­μπερτ, απορ­ρί­πτο­ντας σχε­τι­κή πρό­τα­ση που έγι­νε από τον Γενι­κό Γραμ­μα­τέα της Γερ­μα­νι­κής Εται­ρεί­ας Ανο­σο­λο­γί­ας Κάρστεν.

Ο Ζάι­μπερτ εξή­γη­σε ότι «η καγκε­λά­ριος έχει επα­νει­λημ­μέ­να πει ότι θα εμβο­λια­σθεί όταν έρθει η σει­ρά της. Επι­πλέ­ον η Μέρ­κελ είναι 66 ετών και το εμβό­λιο συνι­στά­ται μόνο για άτο­μα κάτω των 65 ετών».

Ο σοσιαλ­δη­μο­κρά­της (SPD) δήμαρ­χος του Βερο­λί­νου Μίχα­ελ Μιού­λερ αντι­θέ­τως «θα εμβο­λια­στεί αμέ­σως με το εμβό­λιο της Astrazeneca», όπως είπε στο Γερ­μα­νι­κό πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων (dpa).

Τόσο ο Ζάι­μπερτ όσο και ο Mιού­λερ επε­σή­μα­ναν πάντως την ασφά­λεια του εν λόγω εμβολίου.

Με την ανα­με­νό­με­νη παρά­δο­ση ενός και πλέ­ον εκα­τομ­μυ­ρί­ου δόσε­ων του εμβο­λί­ου της Astrazeneca, οι δόσεις του εμβο­λί­ου στα ομο­σπον­δια­κά κρα­τί­δια θα μπο­ρού­σαν να αυξη­θούν ξανά μέχρι το τέλος της εβδο­μά­δας. Σχε­δόν 1,1 εκα­τομ­μύ­ρια δόσεις του εμβο­λί­ου πρό­κει­ται να παρα­δο­θούν έως την Πέμ­πτη, αυξά­νο­ντας τον συνο­λι­κό όγκο παρά­δο­σης σε σχε­δόν 3,2 εκα­τομ­μύ­ρια δόσεις, σύμ­φω­να με στοι­χεία του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας. Μέχρι και την Κυρια­κή, ωστό­σο, σύμ­φω­να με το Ινστι­τού­το Ρόμπερτ Κοχ, σε περί­που 455.000 ανθρώ­πους μόνο είχε χορη­γη­θεί το εμβό­λιο αυτό.

Κατά το τελευ­ταίο Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο εμβο­λιά­στη­καν σχε­δόν 91.000 άνθρω­ποι στη Γερ­μα­νία με το εμβό­λιο της Astrazeneca. Εάν παρα­μεί­νει η συχνό­τη­τα αυτή, σχε­δόν δύο εκα­τομ­μύ­ρια δόσεις θα μπο­ρού­σαν να είναι αχρη­σι­μο­ποί­η­τες μέχρι το τέλος της εβδο­μά­δας. Μέχρι τη Κυρια­κή είχαν γίνει συνο­λι­κά πάνω από 6,1 εκα­τομ­μύ­ρια εμβο­λια­σμοί κατά του κορο­νοϊ­ού στην Γερ­μα­νία, εκ των οποί­ων η μεγά­λη πλειο­ψη­φία με το εμβό­λιο της Biontech / Pfizer.

Η ομο­σπον­δια­κή κυβέρ­νη­ση απορ­ρί­πτει πάντως επί του παρό­ντος την γενι­κή χορή­γη­ση του εμβο­λί­ου της Astrazeneca σε άτο­μα εκτός των ομά­δων προτεραιότητας.

Σύμ­φω­να με μελέ­τες, το παρα­σκεύ­α­σμα της Astrazeneca είναι ελα­φρώς λιγό­τε­ρο απο­τε­λε­σμα­τι­κό από τα εμβό­λια των Biontech / Pfizer και της Moderna. Επι­πλέ­ον, η Μόνι­μη Επι­τρο­πή Εμβο­λια­σμών (Stiko) της Γερ­μα­νί­ας — σε αντί­θε­ση με τον Ευρω­παϊ­κό Οργα­νι­σμό Φαρ­μά­κων (EMA) — το έχει συστή­σει μόνο για άτο­μα ηλι­κί­ας μετα­ξύ 18 και 64 ετών, επει­δή δεν υπάρ­χουν δεδο­μέ­να σχε­τι­κά με την επί­δρα­σή του σε ηλι­κιω­μέ­νους. Ωστό­σο, η Stiko ανα­κοί­νω­σε ότι θα επα­νε­ξε­τά­σει τη σύστα­σή της το συντο­μό­τε­ρο δυνα­τό, οπό­τε το εμβό­λιο της Astrazeneca θα μπο­ρού­σε επί­σης να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί και για ηλικιωμένους.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο