Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απορρίφθηκε η προσφυγή Αγοραστού για τα Τέμπη

Το Συμ­βού­λιο Εφε­τών Λάρι­σας απέρ­ρι­ψε την προ­σφυ­γή του τέως περι­φε­ρειάρ­χη Θεσ­σα­λί­ας Κώστα Αγο­ρα­στού με την οποία ζητού­σε να μην συσχε­τι­στεί με την κύρια υπό­θε­ση των Τεμπών, η ποι­νι­κή δίω­ξη που έχει ασκη­θεί ενα­ντί­ον του για το μπά­ζω­μα στο σημείο του δυστυχήματος.

Όπως μετα­δί­δει η ΕΡΤ, ο τέως περι­φε­ρειάρ­χης θα απο­λο­γη­θεί στον Εφέ­τη Ανα­κρι­τή που χει­ρί­ζε­ται την υπό­θε­ση και ανα­μέ­νε­ται να δικα­στεί μαζί με όλους τους κατη­γο­ρού­με­νους στην μεγά­λη δίκη που προ­βλέ­πε­ται να ξεκι­νή­σει στη Λάρι­σα το ερχό­με­νο Φθινόπωρο.

Ο τέως περι­φε­ρειάρ­χης θεω­ρεί­ται υπό­λο­γος για την πλημ­με­λη­μα­τι­κή κατη­γο­ρία της παρά­βα­σης καθήκοντος.

Ο ίδιος ζητού­σε να μην του ασκη­θεί καμία ποι­νι­κή δίω­ξη, ισχυ­ρι­ζό­με­νος ότι η Περι­φέ­ρεια Θεσ­σα­λί­ας είχε καθα­ρά υπο­στη­ρι­κτι­κό και όχι απο­φα­σι­στι­κό ρόλο για την αντι­με­τώ­πι­ση της κατά­στα­σης, και επέρ­ρι­πτε ευθύ­νες στην Αστυ­νο­μία, την Πυρο­σβε­στι­κή, τη γ.γ. Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, που έδι­ναν εντο­λές και καθο­δή­γη­ση για ό,τι γινό­ταν στον τόπο του δυστυ­χή­μα­τος. Ισχυ­ρί­στη­κε ακό­μη πως μετά την περαί­ω­ση της έρευ­νας από τις αρμό­διες αρχές για τον εντο­πι­σμό θυμά­των, η από­φα­ση ελή­φθη προ­κει­μέ­νου να απο­κα­τα­στα­θούν οι συγκοινωνίες.

Για να ενι­σχύ­σει το επι­χεί­ρη­μα περί μη εμπλο­κής του, ο ίδιος είχε κατα­θέ­σει πως η από­φα­ση ελή­φθη κατό­πιν αιτή­μα­τος αξιω­μα­τι­κού της Πυρο­σβε­στι­κής, του Συντο­νι­στή Πυρο­σβε­στι­κών Υπη­ρε­σιών Θεσ­σα­λί­ας και Στε­ρε­άς Ελλά­δας και συνήλ­θε εκτά­κτως Συντο­νι­στι­κό Οργα­νο Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, στο οποίο παρί­στα­ντο άτο­μα από δια­φό­ρους φορείς, μετα­ξύ άλλων και ο τότε υπουρ­γός Υγεί­ας, Θάνος Πλεύ­ρης, αλλά και ο υφυ­πουρ­γός Μετα­φο­ρών Μιχά­λης Παπαδόπουλος.

Για αυτό και στη συμπλη­ρω­μα­τι­κή μήνυ­ση που κατέ­θε­σαν τον Δεκέμ­βριο συγ­γε­νείς θυμά­των, στρέ­φο­νται και κατά όσων συμ­με­τεί­χαν στη σύσκε­ψη, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των πολι­τι­κών προσώπων.

Πηγή: efsyn.gr

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο