Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του απεργού πείνας Γ. Μιχαηλίδη — Ραγδαία επιδείνωση της υγείας του

Το Συμ­βού­λιο Εφε­τών Λαμί­ας απέρ­ρι­ψε την έφε­ση του απερ­γού πεί­νας Γ. Μιχαη­λί­δη, που διεκ­δι­κεί το δικαί­ω­μα του να απο­φυ­λα­κι­στεί με όρους.

Το Συμ­βού­λιο έκα­νε δεκτή την πρό­τα­ση της εισαγ­γε­λέα και δεν απο­δέ­χθη­κε το αίτη­μα του κρα­τού­με­νου, ο οποί­ος προ­σέ­φυ­γε ενά­ντια στην προη­γού­με­νη από­φα­ση να μην του χορη­γη­θεί από­λυ­ση υπό όρους.

Ο Γ. Μιχαη­λί­δης βρί­σκε­ται στην εξη­κο­στή έβδο­μη μέρα απερ­γί­ας πεί­νας και η κατά­στα­ση της υγεί­ας του έχει επι­δει­νω­θεί ραγδαία. Σύμ­φω­να με την προ­σω­πι­κή του για­τρό, υπάρ­χει ο κίν­δυ­νος να πέσει σε υπο­γλυ­και­μι­κό κώμα, το οποίο από τη στιγ­μή που είναι απο­μο­νω­μέ­νος εκτός κλι­νι­κής, σε ειδι­κό χώρο κρά­τη­σης, μπο­ρεί να μην γίνει έγκαι­ρα αντι­λη­πτό. Επί­σης, υπάρ­χει μεγά­λος κίν­δυ­νος νεφρι­κής ανεπάρκειας.

Ο απερ­γός πεί­νας διεκ­δι­κεί την απο­φυ­λά­κι­ση του, καθώς έχει εκτί­σει τα 3/5 της 20ετούς ποι­νής που του έχει επι­βλη­θεί και τα 2/5 της ποι­νής για απόδραση.

Πηγή: 902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο