Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αποστολή ελληνικής φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα: Στο “στόμα του λύκου” για ΝΑΤΟ — ΕΕ και τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων

Η κατά­στα­ση ασφά­λειας στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα και στον Κόλ­πο του Άντεν έχει επιδεινωθεί. 
Η συμ­με­το­χή στην επι­χεί­ρη­ση εμπε­ριέ­χει σημα­ντι­κούς κιν­δύ­νους”, τονί­στη­κε στο πλή­ρω­μα λίγο πριν αποπλεύσει

Την απο­στο­λή της φρε­γά­τας «Ύδρα» στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα ενέ­κρι­νε χτες το πρωί το ΚΥΣΕΑ υπό την προ­ε­δρία Μητσο­τά­κη, με το πλή­ρω­μα να στέλ­νε­ται στο «στό­μα του λύκου», προ­α­σπί­ζο­ντας συμ­φέ­ρο­ντα του κεφα­λαί­ου και υπη­ρε­τώ­ντας ευρω­α­τλα­ντι­κά σχέ­δια σε μια ζώνη όπου κλι­μα­κώ­νο­νται οι αντα­γω­νι­σμοί του ΝΑΤΟ με την Κίνα για τις πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κές πηγές και τους διαύλους.

Η απο­στο­λή ξεκι­νά πλέ­ον και με τη βού­λα, μετά από προ­ε­τοι­μα­σί­ες αρκε­τών βδο­μά­δων, κι ενώ προη­γή­θη­κε πριν μερι­κές μέρες ταξί­δι του Έλλη­να πρω­θυ­πουρ­γού στην Ινδία, όπου παρεί­χε εκ νέου δια­βε­βαιώ­σεις για την προ­σή­λω­ση της Αθή­νας στον «Οικο­νο­μι­κό Διά­δρο­μο Ινδί­ας — Μέσης Ανα­το­λής — ΕΕ» (IMEC), ο οποί­ος δια­μορ­φώ­νε­ται υπό την καθο­δή­γη­ση των ΗΠΑ ως αντί­βα­ρο στον κινε­ζι­κό «Δρό­μο του Μετα­ξιού». Δίαυ­λος όπου ο ευρω­α­τλα­ντι­κός άξο­νας σπεύ­δει να απλώ­σει πολε­μι­κά του μέσα με πρό­σχη­μα τους Χού­θι ή ό,τι άλλο.

Το ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει την κυβέρ­νη­ση «που κλι­μα­κώ­νει επι­κίν­δυ­να την ελλη­νι­κή εμπλο­κή στην Ερυ­θρά Θάλασσα»

Σε αυτό το πλαί­σιο, μετά τη συνε­δρί­α­ση από το Μαξί­μου τονί­στη­κε για άλλη μια φορά ότι η συμ­με­το­χή της Ελλά­δας στην «EURONAV Aspides» (προ­βάλ­λε­ται ως η μεγα­λύ­τε­ρη στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση που σχε­δί­α­σε ποτέ η ΕΕ) αφο­ρά «την προ­στα­σία της ελεύ­θε­ρης ναυ­σι­πλο­ΐ­ας στην περιο­χή της Ερυ­θράς Θάλασσας».

Στο ίδιο μήκος κύμα­τος, ο υπουρ­γός Άμυ­νας Ν. Δέν­διας, μετα­βαί­νο­ντας στο πλοίο στον Ναύ­σταθ­μο της Σαλα­μί­νας, προ­κει­μέ­νου βασι­κά να τονώ­σει το ηθι­κό του πλη­ρώ­μα­τος, ισχυ­ρί­στη­κε ότι τάχα πάνε στην Ερυ­θρά για­τί «εξυ­πη­ρε­τεί πρω­τί­στως τα εθνι­κά μας συμ­φέ­ρο­ντα», εννο­ώ­ντας τα κέρ­δη των εφο­πλι­στών και των ομί­λων της δια­με­τα­κό­μι­σης, καθώς «η Ελλά­δα ως ναυ­τι­λια­κή δύνα­μη με ηγε­τι­κό ρόλο στην παγκό­σμια ναυ­τι­λία απο­δί­δει τερά­στια σημα­σία στην ανά­γκη δια­σφά­λι­σης της ελεύ­θε­ρης ναυ­σι­πλο­ΐ­ας», ενώ ταυ­τό­χρο­να υπάρ­χει η «ανά­γκη της ελεύ­θε­ρης επι­κοι­νω­νί­ας με τα λιμά­νια μας, τα οποία, εάν αυτό δεν συμ­βαί­νει, θα χάσουν τη σημα­σία τους ως δια­με­τα­κο­μι­στι­κά κέντρα», σημειώ­νο­ντας ότι ήδη «η μεί­ω­ση της κίνη­σης εμπο­ρευ­μά­των στον Πει­ραιά, π.χ., ανέρ­χε­ται σε 40%».

Επι­χει­ρώ­ντας να βάλει και μια πινε­λιά δήθεν φιλο­λαϊ­κό­τη­τας στο όλο εγχεί­ρη­μα, υπο­στή­ρι­ξε ότι η απο­στο­λή αφο­ρά και τη ζωή των Ελλή­νων ναυ­τι­κών, όπως και «τη σημα­ντι­κή αύξη­ση του κόστους των προ­ϊ­ό­ντων εξαι­τί­ας της αύξη­σης του μετα­φο­ρι­κού κόστους μετά τις επι­θέ­σεις σε εμπο­ρι­κά πλοία στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα». Αστεία προ­σχή­μα­τα, την ώρα που η κυβέρ­νη­ση δεν έχει λάβει κανέ­να μέτρο ώστε τα εμπο­ρι­κά πλοία να μην προ­σεγ­γί­ζουν εμπό­λε­μες ζώνες, ή να κατο­χυ­ρώ­νε­ται στους ναυ­τερ­γά­τες που έχουν μπάρ­κο για εκεί το δικαί­ω­μα παλιν­νό­στη­σης, απο­κλει­στι­κά με έξο­δα της εται­ρεί­ας, ανε­ξαρ­τή­τως όρων και προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων. Επί­σης δεν έχει λάβει κανέ­να ουσια­στι­κό μέτρο κατά της ακρί­βειας, π.χ. να καταρ­γή­σει τον ΦΠΑ σε βασι­κά κατα­να­λω­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα, ενώ η ακρί­βεια έχει τσα­κί­σει το λαϊ­κό εισόδημα.

Ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ για την απο­στο­λή ελλη­νι­κής φρε­γά­τας στην Ερυ­θρά Θάλασσα

🆘  Αποστολή
με “σημαντικούς κινδύνους”

Στο μετα­ξύ, ο υπουρ­γός Άμυ­νας παρα­δέ­χτη­κε μπρος στο πλή­ρω­μα ότι «η κατά­στα­ση ασφά­λειας στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα και στον Κόλ­πο του Άντεν έχει επι­δει­νω­θεί. Επι­θέ­σεις σε εμπο­ρι­κά πλοία από ομά­δες ενό­πλων, από πυραύ­λους, από drones, απο­τε­λούν απει­λή κατά της στα­θε­ρό­τη­τας, της ασφά­λειας, αλλά και της παγκό­σμιας, και ειδι­κά της ελλη­νι­κής οικο­νο­μί­ας», εξ ου και «η συμ­με­το­χή στην επι­χεί­ρη­ση εμπε­ριέ­χει κιν­δύ­νους, σημα­ντι­κούς κινδύνους».

Διό­λου τυχαία, άλλω­στε, στις δοκι­μές του πλοί­ου τις προη­γού­με­νες μέρες, πριν ανα­χω­ρή­σει για την εμπό­λε­μη ζώνη, δοκι­μά­στη­καν σενά­ρια όπως ότι μαχη­τι­κά της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας έκα­ναν δια­δο­χι­κές εικο­νι­κές προ­σβο­λές προς το πλοίο, προ­σο­μοιώ­νο­ντας επι­θέ­σεις βαλ­λι­στι­κών πυραύ­λων αλλά και μη επαν­δρω­μέ­νων drones. Δοκι­μά­στη­καν επί­σης σενά­ρια προ­σο­μοί­ω­σης για «ασύμ­με­τρες απει­λές» από μικρά ταχύ­πλοα με τη συν­δρο­μή σκα­φών ανορ­θό­δο­ξου πολέ­μου της Διοί­κη­σης Ειδι­κού Πολέ­μου. Δοκι­μά­στη­κε τέλος ο οπλι­σμός του πλοί­ου με πραγ­μα­τι­κά πυρά στο Πεδίο Βολής «Καρά­βια».

Σε ένα τέτοιο φόντο, κατά πλη­ρο­φο­ρί­ες το πλοίο απέ­πλευ­σε χτες από τον Ναύ­σταθ­μο Σαλα­μί­νας για την περιο­χή της Ερυ­θράς, με ανοι­κτό το ενδε­χό­με­νο να κάνει μια ενδιά­με­ση στά­ση στη Σού­δα.

Θυμί­ζου­με, εξάλ­λου, ότι με βάση και τις προ­τά­σεις που έκα­νε προη­γου­μέ­νως η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, το επι­χει­ρη­σια­κό στρα­τη­γείο της «EUNAVFOR Aspides» είναι το Ελλη­νι­κό Στρα­τη­γείο Επι­χει­ρή­σε­ων της ΕΕ (ΕΣΕΕΕ/EU — OHQ) με έδρα την 1η Στρα­τιά στη Λάρι­σα και διοι­κη­τή εκεί τον αρχι­πλοί­αρ­χο (προς προ­α­γω­γή σε υπο­ναύ­αρ­χο) Β. Γρυ­πά­ρη. Θα παί­ξει ρόλο διοι­κη­τή «εν όρμω», ενώ διοι­κη­τής επί του πεδί­ου («εν πλω») θα είναι σε πρώ­τη φάση Ιτα­λός υποναύαρχος.

Στο πεδίο, για την ώρα κύριες μονά­δες κρού­σε­ως στέλ­νουν οι Ελλά­δα, Γαλ­λία, Ιτα­λία και Γερ­μα­νία (το ιτα­λι­κό αντι­τορ­πι­λι­κό «Caio Duillio» — «διοι­κη­τό­πλοιο» σε πρώ­τη φάση της επι­χεί­ρη­σης, την «Υδρα», τη γαλ­λι­κή «Languedoc» και τη γερ­μα­νι­κή φρε­γά­τα «Hessen»), ενώ πρό­θε­ση να πάρει μέρος με στε­λέ­χη έχει εκφρά­σει η Κύπρος.

Δεν απο­κλεί­ε­ται η απο­στο­λή και πλοί­ων γενι­κής υπο­στή­ρι­ξης, ενώ καθώς πρό­κει­ται για ένα αχα­νές πεδίο («το θέα­τρο επι­χει­ρή­σε­ων περι­λαμ­βά­νει τα Στε­νά του Baab al-Mandab και τα Στε­νά του Ορμούζ, καθώς και τα διε­θνή ύδα­τα στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα, στον Κόλ­πο του Αντεν, στην Αρα­βι­κή Θάλασ­σα, στον Κόλ­πο του Ομάν και στον Περ­σι­κό Κόλ­πο», τονί­ζε­ται στη σχε­τι­κή από­φα­ση 2024/583 του Συμ­βου­λί­ου της ΕΕ) ανα­ζη­τούν ποια λιμά­νια είναι κατάλ­λη­λα και ασφα­λή ώστε να δέσουν τα πλοία όπο­τε χρεια­στεί.

Σε κάθε περί­πτω­ση, στην από­φα­ση της ΕΕ ως «απο­στο­λή» της επι­χεί­ρη­σης ορί­ζε­ται: «Η Ενω­ση συγκρο­τεί στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση της ΕΕ για την ασφά­λεια στη θάλασ­σα προς δια­σφά­λι­ση της ελευ­θε­ρί­ας ναυ­σι­πλο­ΐ­ας σε σχέ­ση με την κρί­ση στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα. Η εν λόγω επι­χεί­ρη­ση συμ­βάλ­λει στην ασφά­λεια στη θάλασ­σα κατά μήκος των κύριων θαλάσ­σιων γραμ­μών επι­κοι­νω­νί­ας (…) σε συνερ­γα­σία με άλλους σημα­ντι­κούς παρά­γο­ντες».

«Στρα­τη­γι­κός στό­χος» — πρό­σχη­μα για την ανά­πτυ­ξη της «EUNAVFOR Aspides» μπαί­νει «να δια­σφα­λί­σει τη ναυ­τι­κή παρου­σία της Ενω­σης στο θέα­τρο επι­χει­ρή­σε­ων με στό­χο να δια­σφα­λί­σει την ελευ­θε­ρία ναυ­σι­πλο­ΐ­ας για σκά­φη, σε στε­νή συνερ­γα­σία με ομοϊ­δε­ά­τες παρό­χους ασφά­λειας στη θάλασσα».

«Για τον σκο­πό αυτό, η “EUNAVFOR Aspides”, στο πλαί­σιο των μέσων και των δυνα­το­τή­των της: α) Συνο­δεύ­ει σκά­φη εντός του θεά­τρου επι­χει­ρή­σε­ων, β) δια­σφα­λί­ζει επί­γνω­ση της κατά­στα­σης στη θάλασ­σα εντός του θεά­τρου επι­χει­ρή­σε­ων, γ) προ­στα­τεύ­ει σκά­φη από πολυ­το­με­α­κές επι­θέ­σεις στη θάλασ­σα».

Παρα­πέ­ρα, στο άρθρο για τη «Συνο­χή της αντα­πό­κρι­σης της Ενω­σης και συνερ­γα­σία με τρί­τα μέρη» τονί­ζε­ται ότι η «EUNAVFOR Aspides» συνερ­γά­ζε­ται και με την επι­χεί­ρη­ση «Prosperity Guardian», όπου ηγού­νται οι ΗΠΑ. Αλλω­στε «τρέ­χουν» εδώ και βδο­μά­δες συνεν­νο­ή­σεις με τους Αμε­ρι­κα­νούς για την ελλη­νι­κή «συνει­σφο­ρά» και στην «Prosperity Guardian». Ανώ­τα­τος αξιω­μα­τι­κός του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού μετέ­βη στην αμε­ρι­κα­νι­κή ναυ­τι­κή βάση στη Μανά­να του Μπα­χρέιν (έδρα του US Naval Forces Central Command και του 5ου Στό­λου των ΗΠΑ), για συνεν­νο­ή­σεις σχε­τι­κά με τις λεπτο­μέ­ρειες της ελλη­νι­κής συμ­με­το­χής. Λέγε­ται ότι μπο­ρεί να λει­τουρ­γή­σει και ως σύν­δε­σμος των Αμε­ρι­κα­νών με την «Aspides». Σε κάθε περί­πτω­ση, τονί­ζουν αρμό­διες πηγές, η ελλη­νι­κή «συνει­σφο­ρά» θα αφο­ρά «και τους δύο πυλώ­νες» της ευρω­α­τλα­ντι­κής ανά­πτυ­ξης στην περιοχή.

Η αρχι­κή εντο­λή της «EUNAVFOR Aspides» θα είναι 12 μήνες από την ημε­ρο­μη­νία έναρ­ξής της, με δυνα­τό­τη­τα επα­νε­ξέ­τα­σης πριν τη λήξη της ισχύ­ος της. Βέβαια, ελλη­νι­κό πλοίο θα μεί­νει στην περιο­χή «για όσο χρεια­στεί», εξ ου και όπως επι­βε­βαιώ­νουν ανώ­τα­τες στρα­τιω­τι­κές πηγές, την «Υδρα» θα «σκαν­τζά­ρει» αργό­τε­ρα η φρε­γά­τα «Ψαρά», με μύριους κιν­δύ­νους για τα πλη­ρώ­μα­τα, παι­διά του ελλη­νι­κού λαού που στέλ­νο­νται χιλιά­δες μίλια από την πατρί­δα, για τις ανά­γκες του κεφαλαίου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο