Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αποσύρει την υποψηφιότητά της από τις ευρωεκλογές, μετά τις αντιδράσεις για τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις εκλογέων του εξωτερικού

Απο­σύ­ρει την υπο­ψη­φιό­τη­τά της από τις ευρω­ε­κλο­γές η Άννα Μισέλ Αση­μα­κο­πού­λου, ευρω­βου­λευ­τής της ΝΔ, μετά τις αντι­δρά­σεις που εκδη­λώ­θη­καν με τις ηλε­κτρο­νι­κές διευ­θύν­σεις εκλο­γέ­ων του εξω­τε­ρι­κού, ζήτη­μα που επι­βε­βαί­ω­σε ότι είναι διά­τρη­τη η επι­στο­λι­κή ψήφος.

Η Άννα Μισέλ Αση­μα­κο­πού­λου έκα­νε γνω­στή την από­φα­σή της για τις επι­κεί­με­νες ευρω­ε­κλο­γές με ανάρ­τη­σή της στο Facebook.

Σημειώ­νε­ται ότι έρευ­να σχε­τι­κά με τα στοι­χεία ηλε­κτρο­νι­κής αλλη­λο­γρα­φί­ας κατοί­κων του εξω­τε­ρι­κού που βρέ­θη­καν στην κατο­χή της ευρω­βου­λευ­τή Άννας — Μισέλ Αση­μα­κο­πού­λου, διέ­τα­ξε ο προϊ­στά­με­νος της Εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών Αθή­νας, Αντ. Ελευθεριάνος.

Σημειώ­νε­ται πως έρευ­να για την υπό­θε­ση διε­ξά­γει και η Αρχή Προ­στα­σί­ας Δεδο­μέ­νων Προ­σω­πι­κού Χαρακτήρα.

Πηγή:902

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο