Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αποσύρσεις και μαγειρέματα στον εθνικιστικό χώρο

Συνε­χί­ζο­νται οι συνο­λι­κό­τε­ρες διερ­γα­σί­ες στον εθνι­κι­στι­κό, ακρο­δε­ξιό χώρο, οι οποί­ες έχουν εκ νέου τρο­φο­δο­τη­θεί από το απο­τέ­λε­σμα των εκλο­γών του Μάη και από τις επό­με­νες εκλο­γές στις 25 Ιούνη.

Το κόμ­μα «ΕΑΝ», του Ανα­στά­σιου Κανελ­λό­που­λου, δεν θα κατέ­βει σε αυτές τις εκλο­γές, όπως ανα­κοί­νω­σε ο ίδιος, ενώ σημεί­ω­σε ότι «ως εκ τού­του, κάθε ψηφο­φό­ρος δικαιού­ται να ενερ­γή­σει κατά συνείδηση».

Αντί­στοι­χα δεν θα δώσει το «παρών» σε αυτές τις εκλο­γές η «Εθνι­κή Δημιουρ­γία», που είχε προ­κύ­ψει μετά από συγ­χώ­νευ­ση των μορ­φω­μά­των Τζή­με­ρου και Κρα­νι­διώ­τη. Συγκε­κρι­μέ­να, ο πρώ­τος παραι­τή­θη­κε από την προ­ε­δρία του «Δημιουρ­γία Ξανά». Από την άλλη, ο Φ. Κρα­νι­διώ­της, επι­κε­φα­λής της «Νέας Δεξιάς», με ανάρ­τη­σή του δήλω­σε τη στή­ρι­ξή του στη Νέα Δημο­κρα­τία, επι­λο­γή που προ­κά­λε­σε αντι­δρά­σεις του μέχρι πρό­τι­νος συνο­δοι­πό­ρου του.

Κάλε­σμα στον τελευ­ταίο απευ­θύ­νει ο Μπο­γδά­νος για συμ­με­το­χή στο σχή­μα που έχει φτιά­ξει με τον επι­χει­ρη­μα­τία Πρό­δρο­μο Εμφιε­τζό­γλου, των οποί­ων ο εκλο­γι­κός τους συν­δυα­σμός είχε κοπεί από τον Αρειο Πάγο αλλά ανα­μέ­νε­ται να κάνουν νέα προ­σπά­θεια, με όνο­μα και σύμ­βο­λα δια­φο­ρε­τι­κά. Σύμ­φω­να με αναρ­τή­σεις στο δια­δί­κτυο θα πρό­κει­ται για «συνα­σπι­σμό πατριω­τι­κών κομ­μά­των» με το όνο­μα «Πατριω­τι­κός Συνα­σπι­σμός» και επί τού­του έχουν γίνει συνα­ντή­σεις με διά­φο­ρα φασιστοειδή.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο