Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Αποταμίευση» 100δισ. ευρώ συστήνει το ΝΑΤΟ για την Ουκρανία ανεξαρτήτως έκβασης πολέμου

Τη δημιουρ­γία ενός Ταμεί­ου για την Ουκρα­νία ύψους 100 δισ. ευρώ σε βάθος πεντα­ε­τί­ας συζή­τη­σαν χθες οι υπουρ­γοί Εξω­τε­ρι­κών του ΝΑΤΟ, σε μια κίνη­ση για δεσμευ­τι­κές, προ­βλέ­ψι­μες και μακρο­πρό­θε­σμες στρα­τη­γι­κές κινή­σεις στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση με τη Ρωσία σε Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη, Βαλ­τι­κή και Μαύ­ρη Θάλασσα.

Η πρό­τα­ση του Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλ­τεν­μπεργκ, απα­σχό­λη­σε την χθε­σι­νή πρώ­τη μέρα της Συνό­δου των υπουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών, ενώ η τελι­κή από­φα­ση ανα­μέ­νε­ται στη Σύνο­δο Κορυ­φής του ΝΑΤΟ τον Ιού­λη στην Ουά­σιγ­κτον. Χθες οι οι υπουρ­γοί Εξω­τε­ρι­κών συζή­τη­σαν πώς το ΝΑΤΟ θα μπο­ρού­σε να ανα­λά­βει μεγα­λύ­τε­ρη ευθύ­νη για τον συντο­νι­σμό του στρα­τιω­τι­κού εξο­πλι­σμού και της εκπαί­δευ­σης για τη σύγκρου­ση με τη Ρωσία στην Ουκρανία.

Με δεδο­μέ­νο ότι η γεω­πο­λι­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση με τη Ρωσία «έχει μέλ­λον» ανε­ξάρ­τη­τα από τη χρο­νι­κή στιγ­μή και τους ακρι­βείς όρους ενός ενδε­χό­με­νου τερ­μα­τι­σμού ή «παγώ­μα­τος» του πολέ­μου στην Ουκρα­νία, το «πακέ­το» των 100 δισ. ευρώ απο­σκο­πεί επί­σης στον επι­με­ρι­σμό του ολο­έ­να και μεγα­λύ­τε­ρου οικο­νο­μι­κού βάρους μετα­ξύ των μελών του ΝΑΤΟ, καθώς η συνει­σφο­ρά ορι­σμέ­νων κρα­τών (π.χ. ΗΠΑ, Γερ­μα­νί­ας, Δανί­ας) στη στρα­τιω­τι­κή στή­ρι­ξη του Κιέ­βου είναι ανα­λο­γι­κά μεγα­λύ­τε­ρη σε σύγκρι­ση με των υπό­λοι­πων (π.χ. Γαλ­λί­ας, Ιτα­λί­ας, Ισπα­νί­ας κ.ά.).

Δεν έχει διευ­κρι­νι­στεί αν προη­γού­με­νες δεσμεύ­σεις κρα­τών για στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια στην Ουκρα­νία θα συνυ­πο­λο­γι­στούν στο Ταμείο του ΝΑΤΟ. Εξάλ­λου, πολ­λά μέλη του ΝΑΤΟ είναι παράλ­λη­λα και μέλη της ΕΕ, όπου πρό­σφα­τα απο­φα­σί­στη­κε η περαι­τέ­ρω ενί­σχυ­ση των ουκρα­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων με 5 δισ. ευρώ φέτος μέσω ενός ειδι­κού Ταμεί­ου Βοή­θειας για την Ουκρα­νία (UAF). Με την από­φα­ση το χρη­μα­το­δο­τι­κό ανώ­τα­το όριο του «Ευρω­παϊ­κού Μηχα­νι­σμού για την Ειρή­νη» θα ξεπε­ρά­σει τα 17 δισ. ευρώ για την περί­ο­δο 2021 — 2027.

Σχο­λιά­ζο­ντας την πρό­τα­ση για το Ταμείο, ο Ουκρα­νός ΥΠΕΞ Ντμ. Κου­λέ­μπα τόνι­σε ότι πρέ­πει να αντι­προ­σω­πεύ­ει νέους πόρους και να μην είναι ανα­κύ­κλω­ση παλιό­τε­ρων δεσμεύσεων.

Είπε ότι το ΝΑΤΟ αγω­νί­στη­κε για να συγκε­ντρώ­σει 500 εκατ. ευρώ για το Comprehensive Assistance Package, για ανα­διορ­γά­νω­ση και εξο­πλι­σμό των ουκρα­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων, άρα μια ανα­βάθ­μι­ση σε 20 δισ. ετη­σί­ως «θα ήταν μια γιγά­ντια προ­σπά­θεια». «Αν η συγκε­κρι­μέ­νη πρω­το­βου­λία γίνει πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, πρέ­πει να δια­σφα­λί­σου­με ότι θα πρό­κει­ται για και­νούρ­για 100 δισ.», κατέληξε.

Συντονισμός παραδόσεων εξοπλισμών και εκπαίδευσης

Επι­πλέ­ον, τα σχέ­δια του ΝΑΤΟ για μακρο­πρό­θε­σμη στή­ρι­ξη του Κιέ­βου περι­λαμ­βά­νουν τη δημιουρ­γία ενός νέου φορέα που θα ανα­λά­βει τον συντο­νι­σμό των παρα­δό­σε­ων όπλων και πυρο­μα­χι­κών, αλλά και της εκπαί­δευ­σης Ουκρα­νών στρατιωτών.

Μέχρι σήμε­ρα οι ΗΠΑ είχαν τον ρόλο του συντο­νι­σμού των παρα­δό­σε­ων όπλων στο Κίε­βο μέσω της «Ομά­δας Επα­φής για την Αμυ­να της Ουκρα­νί­ας», που συνέρ­χε­ται στην αμε­ρι­κα­νι­κή βάση Ραμ­στάιν στη Γερμανία.

Ωστό­σο από τον Οκτώ­βρη οι Ρεπου­μπλι­κά­νοι μπλο­κά­ρουν στο Κογκρέ­σο το στρα­τιω­τι­κό πακέ­το 61 δισ. δολα­ρί­ων που προ­ω­θεί η κυβέρ­νη­ση Μπάι­ντεν για το Κίε­βο και, σύμ­φω­να με διπλω­μά­τες, απώ­τε­ρος σκο­πός του Ταμεί­ου του ΝΑΤΟ είναι να εξαρ­τά­ται σε μικρό­τε­ρο βαθ­μό η στή­ρι­ξη της Ουκρα­νί­ας από πολι­τι­κές εξε­λί­ξεις στα κρά­τη — μέλη, ενδο­α­στι­κές αντι­πα­ρα­θέ­σεις και παζάρια.

Oπως τόνι­σε ο Στόλ­τεν­μπεργκ, το ΝΑΤΟ πρέ­πει να αλλά­ξει τη «δυνα­μι­κή» της υπο­στή­ρι­ξης προς την Ουκρα­νία«Πρέ­πει να δια­σφα­λί­σου­με αξιό­πι­στη και προ­βλέ­ψι­μη βοή­θεια ασφα­λεί­ας στην Ουκρα­νία για μεγά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα, να βασι­ζό­μα­στε λιγό­τε­ρο στις εθε­λο­ντι­κές συνει­σφο­ρές και περισ­σό­τε­ρο στις δεσμεύ­σεις του ΝΑΤΟ». Εξάλ­λου «οι σύμ­μα­χοι του ΝΑΤΟ παρέ­χουν το 99% της συνο­λι­κής στρα­τιω­τι­κής υπο­στή­ρι­ξης στην Ουκρα­νία. Έτσι, αν κάνου­με περισ­σό­τε­ρα υπό το ΝΑΤΟ, θα κατα­στή­σου­με τις προ­σπά­θειές μας πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κές και πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κές», πρό­σθε­σε.

Ανέ­φε­ρε επί­σης ότι σήμε­ρα θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το Συμ­βού­λιο ΝΑΤΟ — Ουκρα­νί­ας, παρου­σία του Ουκρα­νού υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών, και θα συζη­τη­θεί ένα πολυ­ε­τές πρό­γραμ­μα βοή­θειας για την Ουκρα­νία. Το ΝΑΤΟ υπο­στη­ρί­ζει τις «μεταρ­ρυθ­μι­στι­κές προ­σπά­θειες της Ουκρα­νί­ας για να έρθει πιο κοντά στη Βορειο­α­τλα­ντι­κή Συμ­μα­χία», ανέ­φε­ρε. Σύμ­φω­να με τον ίδιο, «το ζήτη­μα είναι πότε θα γίνει μέλος η Ουκρα­νία και όχι αν».

Συνε­χί­ζο­ντας, ο Στόλ­τεν­μπεργκ χαι­ρέ­τι­σε το γεγο­νός ότι «οι Σύμ­μα­χοι συνε­χί­ζουν να πραγ­μα­το­ποιούν σημα­ντι­κές παρα­δό­σεις όπλων, πυρο­μα­χι­κών και εξο­πλι­σμού. Αλλά η Ουκρα­νία έχει επεί­γου­σες ανά­γκες. Οποια­δή­πο­τε καθυ­στέ­ρη­ση στην παρο­χή υπο­στή­ρι­ξης έχει συνέ­πειες στο πεδίο τη στιγ­μή που μιλά­με».

«Για εμάς είναι σημα­ντι­κό να δημιουρ­γή­σου­με αξιό­πι­στες, μακρο­πρό­θε­σμες δομές για μελ­λο­ντι­κή βοή­θεια στην Ουκρα­νία», δήλω­σε προ­σερ­χό­με­νη η Γερ­μα­νί­δα ΥΠΕΞ Αν. Μπέρ­μποκ.

«Το πιο σημα­ντι­κό για να κατο­χυ­ρώ­σου­με ότι αυτή η συμ­μα­χία θα συνε­χί­σει να ανα­πτύσ­σε­ται και να ενι­σχύ­ε­ται είναι να δια­σφα­λί­σου­με ότι όλοι ξοδεύ­ου­με πάνω από το 2% του ΑΕΠ στην Άμυ­να. Περισ­σό­τε­ρες χώρες το κάνουν, αλλά πρέ­πει κάθε χώρα. Ειλι­κρι­νά, αυτό είναι το καλύ­τε­ρο πράγ­μα που μπο­ρού­με να κάνου­με για να εξα­σφα­λί­σου­με ότι η Σύνο­δος Κορυ­φής του ΝΑΤΟ στην Ουά­σιγ­κτον θα είναι επι­τυ­χής. Είναι επί­σης ο καλύ­τε­ρος τρό­πος να προ­ε­τοι­μα­στού­με για τις αμε­ρι­κα­νι­κές εκλο­γές το φθι­νό­πω­ρο, ανε­ξάρ­τη­τα από το απο­τέ­λε­σμα», τόνι­σε ο Βρε­τα­νός ΥΠΕΞ Ντ. Κάμε­ρον.

«Ο διά­βο­λος κρύ­βε­ται στις λεπτο­μέ­ρειες», είπε ο Ιτα­λός ΥΠΕΞ Αντ. Ταγιά­νι, καθώς «πρέ­πει να δού­με πώς θα λει­τουρ­γού­σε αυτό, χώρα τη χώρα και με ποιο ποσο­στό».

Ο Ισπα­νός ΥΠΕΞ Χ. Μ. Αλμπα­ρες δήλω­σε ότι ο ίδιος και άλλοι υπουρ­γοί στη Σύνο­δο προει­δο­ποί­η­σαν ενά­ντια στην «επι­κά­λυ­ψη» της διμε­ρούς, της ευρω­ε­νω­σια­κής και της ΝΑΤΟι­κής βοή­θειας στο Κίεβο.

Από την πλευ­ρά του το ρωσι­κό ΥΠΕΞ σχο­λί­α­σε για το ΝΑΤΟ ότι «επέ­στρε­ψε στις συν­θή­κες του Ψυχρού Πολέ­μου» και ότι «δεν έχει θέση σε έναν πολυ­πο­λι­κό κόσμο».

(Πηγή: «Ριζο­σπά­στης»)

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο