Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αποτυχημένη πολιτευτής σε ρατσιστικό παραλήρημα

«H Αφρο­δί­τη Λατι­νο­πού­λου δεν έχει κανέ­να αξί­ω­μα ή θέση στο οργα­νό­γραμ­μα της ΝΔ και δεν θα είναι υπο­ψή­φια στις επό­με­νες εθνι­κές εκλο­γές» ανα­φέ­ρουν πηγές της ΝΔ έπει­τα από το νέο ρατσι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα της απο­τυ­χη­μέ­νης πολι­τευ­τή από τη Θεσσαλονίκη.

Σε άλλη μια από­πει­ρά της να κερ­δί­σει λίγα λεπτά δημο­σιό­τη­τας προ­κα­λώ­ντας με ρατσι­στι­κά σχό­λια, η Λατι­νο­πού­λου ανήρ­τη­σε στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης προ­σβλη­τι­κό σχό­λιο για την εξω­τε­ρι­κή εμφά­νι­ση τηλεπαρουσιάστριας.

Δεν είναι η πρώ­τη φορά που η εν λόγω πολι­τευ­τής – η οποία στις εκλο­γές του 2019 συμπε­ρι­λή­φθη­κε στο γαλά­ζιο ψηφο­δέλ­τιο της Α’ Θεσ­σα­λο­νί­κης — προ­βαί­νει, μέσω των social media, σε ρατσι­στι­κού-σεξι­στι­κού τύπου σχό­λια βγαλ­μέ­να από τον από­πα­το της πιο μαύ­ρης ακρο­δε­ξιάς. Το έχει πρά­ξει ουκ ολί­γες φορές κατά το πρό­σφα­το παρελθόν.

Το Μάρ­τη του 2019, πάντως, η ίδια απο­θα­να­τί­στη­κε χαμο­γε­λα­στή δίπλα στον Κυριά­κο Μητσο­τά­κη (φωτό), κατά την διάρ­κεια επί­σκε­ψής του προ­έ­δρου της ΝΔ στη συμπρω­τεύ­ου­σα, με μια ντου­ζί­να υψη­λό­βαθ­μα στε­λέ­χη του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος να τους περιτριγυρίζουν.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο